Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Programy a projekty

Sexuální výchova a osvěta u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Č.j.: MSMT- 28110/2015-1-766  ze dne 20. 10. 2015 k provádění vzdělávacích programů
 1. Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I
 2. Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II

Platnost akreditace je do 19. 10. 2018  

- Č.j.: 11412/2014-1-368 ze dne 25. 3. 2014 k provádění vzdělávacích programů
1. Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.
2.
Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV.
Platnost akreditace je do 2.6. 2017  

 


Forma:
Osmihodinový interaktivní seminář jako součást čtyř po sobě jdoucích seminářů, kdy lze absolvovat pro absolvování následujícího dílu je nutné absolvovat předchozí .

Semináře je možné navštívit jako jednotlivci, nebo objednat pro kolektiv pedagogů přímo do školy - v tom případě pište na z.pro (zavináč) centrum.cz. Ceny a podrobnosti jsou uvedeny níže na stránce.

Použité metody: Přednáška, rozhovor, kasuistiky a jejich rozbor, modelové situace, případová studie, řízená diskuse k tématům, inscenační metody, výměna zkušeností, dotazník
Semináře jsou především pro pedagogy ze zařízení pro žáky s mentálním postižením, v některých případech se zdravotním nebo kombinovaným postižením, ale jsou vhodné i pro pedagogy pracující s žáky s jinými specifickými vzdělávacími potřebami (mimo žáků nadaných).

 

Vzdělávací cíl:
Realizovat účelnou sexuální výchovu v prostředí, kde témata ve školním vzdělávacím programu nepokrývají celé spektrum vzdělávacích potřeb jednotlivých žáků a kde se pedagogický pracovník setkává se sexualitou žáků ve větší míře i mimo vzdělávací proces. Vymezit kompetence pedagogického pracovníka v oblasti sexuální výchovy a doporučit návaznost na poradenskou a další odbornou pomoc. Doporučit vytvoření dokumentu, platného pro konkrétní školské zařízení, který ujasní postoje školského zařízení k sexuálním otázkám a stanoví postupy řešení eventuálních problémů.

Hodinová dotace:
8 hodin každý díl

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů:
Semináře jsou pro 15 – max. 25 účastníků. Cílovou skupinou jsou především pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „škola“) a  pedagogičtí pracovníci v zařízeních sociální péče (resp. v zařízeních poskytujících sociální služby).  Seminář je přímo určen pro pedagogy, pracující se žáky s mentálním, event. zdravotním postižením, kteří se dostávají do kontaktu se sexualitou žáků i mimo výchovný a vzdělávací proces.
Konkrétně: učitelé, vychovatelé, speciální pedagogové, pedagogové volného času, asistenti pedagoga, trenéři,vedoucí pedagogičtí pracovníci, metodici prevence, výchovní poradci.
Největší efekt má, když alespoň prvním seminářem projde ucelená skupiny z jedné školy (jednoho zařízení).


Obsah jednotlivých kurzů:

Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I
    
Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:
Úvod – představení účastníků, seznámení s tématy
Výměna zkušeností a očekávání
Základní informace o zdravotním a mentálním postižení a jeho specifika ve vztahu k sexualitě
Základní informace ke vstupním dokumentům, z nichž vychází filozofie přístupu k sexualitě  
Vývoj vlastní sexuality účastníků kurzu, její formování, postoje k sexualitě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Osobnost pedagogického pracovníka ve vztahu k sexualitě žáků se specifickými vzdělávacími potřebami; spolupráce s rodinou, zákonnými zástupci
Seminář vede Dr. Štěrbová.
Termíny jsou domlouvány přímo s lektorkou Dr. Štěrbovou podle potřeby jednotlivých zařízení či podle zájmu jednotlivců.

Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II.
    
Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:
Úvod
Hranice sexuální výchovy (výuky) a poradenství
Individualizace sexuální výchovy dle potřeby jednotlivých žáků
Stupně a formy poradenství v oblasti sexuality osob se zdravotním postižením, žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 
Důvody k doporučení vytvořit ve školských zařízením pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami dokument, který ujasní postoje školského zařízení k sexuálním otázkám a stanoví postupy řešení eventuálních problémů.
Detailní rozbor témat dokumentu  o sexualitě, vztazích a ochraně před sexuálním zneužitím ve školském zařízení
Způsoby řešení možných důsledků sexuality,  přípustné a nepřípustné formy kontaktu s žáky a zákonnými zástupci

Seminář vede Dr. Štěrbová.
Termíny jsou domlouvány přímo s lektorkou Dr. Štěrbovou podle potřeby jednotlivých zařízení či podle zájmu jednotlivců. 
 

Sexuální výchova a osvěta u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III.
    
Obsah akce - podrobný přehled témat výuky:
Úvod
Dokument k sexualitě a vztahům v pedagogické praxi – způsoby a formy  komunikace se spolupracovníky, zákonnými zástupci a dalšími odborníky při naplňování principů dokumentu
Specifika sexuality chlapce a dívky s konkrétními  specifickými vzdělávacími potřebami ve vztahu ke kvalitě života a bezpečnosti a ochrany zdraví , vývojové krize  a sexualita osob s mentálním či jiným postižením
Seznámení a předvedení vhodných didaktických materiálů  a pomůcek pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (dle jejich chronologického věku,  mentální úrovně a individuality) v praxi pedagogického pracovníka
Sestavení individuálního vzdělávacího programu v oblasti sexuality a vztahů  pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami  a možnosti jeho realizace v praxi žáka, pedagogického pracovníka a za spoluúčasti rodiny

Seminář vede Dr. Štěrbová.
Termíny jsou domlouvány přímo s lektorkou Dr. Štěrbovou podle potřeby jednotlivých zařízení či podle zájmu jednotlivců. 

 

Sexuální výchova a osvěta u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami IV.     
Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: 
Úvod  do problematiky praxe ve vzdělávání a osvětě osob s postižením s rizikovými projevy chování v oblasti sexuality, seznámení s cíli programu a formami jejich naplnění
Role pedagogů v ochraně sexuálních  práv osob s postižením v souladu s prevencí rizikového chování
Vedení žáků k rozpoznání vhodného sexuálního  chování v souladu  platnými normami a neakceptovatelného z hlediska norem a zákona
Bezpečnost a ochrana zdraví a sexualita žáků se svp
Sexuální zneužívání, sexuální obtěžování – přístup pedagogů

    
Seminář vede Dr. Štěrbová 
 
Termíny jsou domlouvány přímo s lektorkou Dr. Štěrbovou podle potřeby jednotlivých zařízení či podle zájmu jednotlivců. 


Podrobnosti k seminářům

Ceny  2016:

pro zařízení
(výuka v místě zařízení) 15 000 Kč za každý díl  (t.j. při 20 účastnících vychází 750 Kč za os.)
Při objednání více dílů najednou je na každý další díl poskytována sleva 1000,- Kč, tedy  14 000 Kč  


pro jednotlivce : 1 500 Kč za osobu na první den a  1 400 Kč každý další den v jednom cyklu 


V případě zájmu pište na z.pro@centrum.cz

 

 


© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS