Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

Profesionalizace, rozvoj a stabilizace organizace prostřednictvím vzdělávání 

 

Loga projektu
Projekt Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků financuje
Operační program Praha – Adaptabilita
Evropský sociální fond
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

 

Projekt Profesionalizace SPRSVV měsíci září 2013 proběhlo oslovení členů managementu Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (dále jen SPRSV) s nabídkou schválené klíčové aktivity a zjišťování změn v zájmu o vzdělávání.
O účast v klíčové aktivitě projevilo zájem 16 členů managementu SPRSV, ze kterých bylo vybráno 13, zbylí tři neodpovídali kritériu územní uznatelnost. Cílová skupina vnímá potřebu vzdělávání a je velmi motivovaná, někteří členové managementu znají fungování obdobných organizací v zahraničí či České republice. Možnost účasti v projektu vítají jako možnost zlepšit činnost SPRSV a moci více udělat především v oblasti lidských práv a rovných příležitostí. Dodavatelská organizace má jednotnou cenu pro 5-15 účastníků, proto s navýšením počtu účastníků z původně plánovaných devíti na třináct nebudou navýšeny náklady projektu.
Byla vybrána školící odborná organizace – České centrum fundraisingu, o. s., Praha-Záběhlice.
Bylo definitivně stanoveno, že u stávajících členů managementu je úkolem zdokonalit manažerské dovednosti, strategické plánování, projektové řízení, řízení a získávání lidských zdrojů, schopnost mobilizace zdrojů.

Koordinátorka rozvoje a stabilizace organizace a vzdělávacího systému vedla průběžné jednání s dodavatelskou firmou o konkrétním obsahu jednotlivých vzdělávacích bloků na základě analýzy vzdělávacích potřeb organizace a o charakteru výstupů z jednotlivých seminářů.
Pomocí systému doodle.com provedla koordinátorka rozvoje a stabilizace organizace a vzdělávacího systému koordinaci možností termínů vzdělávacích kurzů (školení) jednotlivých zájemců a dodavatelské organizace.
Finanční manažer projektu vedl jednání o možnosti snížení ceny seminářů Českým centrem fundraisingu, o. s pro management i pro fundraisera, což se podařilo. Finanční úspora bude použita ve prospěch cílové skupiny aktivity 2 na zajištění dalších seminářů, tentokrát z problematiky informačních technologií. Ze seminářů vyplynulo, že bez rozvoje nových elektronických metod jak komunikace, tak prezentace na veřejnosti nelze úspěšné komunikovat nejen uvnitř organizace a více aktivizovat členskou základnu, ale ani směrem k veřejnosti.

SeminářSeminář

Semináře probíhají podle plánu, následovně:

1. Strategické plánování
 Termín: 23. a 24. 11. 2013
 Časová dotace: 14 hodin (sobota: 9:00-13:00 h., 14:00-19:00 h., neděle: 9:00-14:00 h.)
 Místo: sídlo SPRSV (U Topíren 2, Praha 7)
 Produkt: metodika strategického plánování a strategický plán

Koordinátorka rozvoje a stabilizace organizace a vzdělávacího systému probrala předem detaily semináře, časové rozvržení a další podrobnosti s lektorkou.

Seminář proběhl zcela podle plánu, vedla ho Ing. Jana Ledvinová.

SeminářObsah – 23. 11. 2013:
1. Úvod – přivítání a seznámení s průběhem akce, prezence účastníků, seznámení účastníků s podklady pro strategické plánování a strategický plán (Z. Prouzová)
2. Očekávání účastníků (J. Ledvinová).
3. Vize účastníků – práce ve skupinkách, metoda brainstormingu, práce s nástěnnými plakáty, diskuse (J. Ledvinová).
4. Společné hodnoty – práce v kruhu, práce s nástěnnými plakáty, diskuse (J. Ledvinová).
5. Název organizace – práce v kruhu, metoda brainstormingu, diskuse (J. Ledvinová).
6. Podklady pro metodiku, zadání samostatných úkolů jednotlivým účastníkům kurzu a revize nastíněných oblastí (J. Ledvinová).
7. Závěr – vyhodnocení dne a upřesnění dne následujícího (Z. Prouzová).

Obsah – 24. 11. 2013:
14. Vyhodnocení a shrnutí obou dnů (J. Ledvinová).
15. Zadání samostatných úkolů jednotlivým účastníkům kurzu – dotvoření strategického plánu SPRSV (Z. Prouzová).
16. Závěr – vyhodnocení dne a celého kurzu (Z. Prouzová).

Produktem bude Metodika strategického plánování veřejně dostupná na www, doplněná o vnitřní materiál SPRSV – Strategický plán - předaný MHMP na CD. Výstup - produkt bude přiložen až k druhé monitorovací zprávě, po ukončení celého cyklu kurzů, protože všechny materiály jsou obsahově propojené. Na metodice pracuje především koordinátorka rozvoje, na strategické plánu intenzivně pracují další členové týmu.
Mezi jednotlivými semináři zaměstnanci i dobrovolníci projektu zpracovávají nejen jednotlivé výstupy, ale i konkretizují požadavky na další kurz.

2. Finanční plánování, sociální podnikání a rozvoj vlastních příjmů

 Termín: 11. a 12. 1. 2014
 Časová dotace: 14 hodin (sobota: 9:00-13:00 h., 14:00-19:00 h., neděle: 9:00-14:00 h.)
 Místo: sídlo SPRSV (U Topíren 2, Praha 7)
 Produkt: Metodika finančního plánování a finanční plán
Koordinátorka rozvoje a stabilizace organizace a vzdělávacího systému a projektový manažer probrali detaily semináře, časové rozvržení a další podrobnosti s lektorkou.

Seminář proběhl zcela podle plánu, vedla ho Ing. Jana Ledvinová.

V průběhu semináře se účastníci pokusili vytvořit koncepci Společnosti tak, byla finančně soběstačná a mohla mít i zaměstnance – ideálně dva.

Obsah – 11. 1. 2014
1. Shrnutí současného vícezdrojového financování SPRSV(Z. Prouzová)
2. Základní pojmy (J. Ledvinová)
a. Sociální podnikání (J. Ledvinová)
b. Nezisková organizace (J. Ledvinová)
3. Mise a byznys (J. Ledvinová)
4. Feasibility study (J. Ledvinová)
5. Ocenění produktu (J. Ledvinová)
6. Kvalita versus cena (J. Ledvinová)

Seminář Seminář

Seminář

Obsah – 12. 1. 2014

  7. Průzkum trhu (J. Ledvinová)
  8. Break even analysis (J. Ledvinová)
  9. Business plan (J. Ledvinová)
    a. Dostupnost zdrojů (J. Ledvinová)
 b. Možný scénář (J. Ledvinová)
10. Kritické hodnocení (J. Ledvinová)
11. Terč priorit (J. Ledvinová)
12. Závěr, úkoly pro účastníky (J. Ledvinová)

 

 

Produktem bude Metodika finančního plánování veřejně dostupná na www, doplněná o vnitřní materiál SPRSV - Finanční plán - předaný MHMP na CD. Výstup - produkt bude přiložen až k druhé monitorovací zprávě, po ukončení celého cyklu kurzů, protože všechny materiály jsou obsahově propojené.

Mezi jednotlivými semináři zaměstnanci i dobrovolníci projektu zpracovávají jednotlivé výstupy a konkretizují požadavky na další kurz.


3. Práce s veřejností a vytvoření mediálního plánu

 Termín: 8. a 9. 2. 2014
 Časová dotace: 14 hodin (sobota: 9:00-13:00 h., 14:00-19:00 h., neděle: 9:00-14:00 h.)
 Místo: sídlo SPRSV (U Topíren 2, Praha 7)
 Produkt: Metodika práce s veřejností a finanční plán

Koordinátorka rozvoje a stabilizace organizace a vzdělávacího systému probrala detaily semináře, časové rozvržení a další podrobnosti s lektorem a vedením Českého centra fundraisingu.

Seminář proběhl zcela podle plánu, vedl ho Jan Kroupa

Obsah – 8. 2. 2014
Seminář
1. Cílová skupina (J. Kroupa)
„Je důležité vědět, se kterou skupinou chci komunikovat své téma.“
Cíl: Přesné vymezení skupin, na které je činnost SPRSV a přidružených projektů zaměřena.
2. Sdělení (J. Kroupa)
„Jaké téma chci s cílovou skupinou komunikovat?“
Cíl: Vymezení sdělení, které chce SPRSV směřovat na své cílové skupiny.
Vyčlenit různá sdělení pro různé cílové skupiny.

3. Komunikace s cílovou skupinou (J. Kroupa)
„Kolik cílových skupin, tolik způsobů, jak jim to říci.“
4. Kalendář akcí (J. Kroupa)
Vytvoření kalendáře SPRSV.
Zahrnutí veškerých akcí a projektů SPRSV.
Vytipování dnů, kdy je možné upozornit na tématiku, kterou se SPRSV zaobírá.
Časová osa
5. Vytvoření časové osy (J. Kroupa)

Seminář
Seminář
6. Média (J. Kroupa)
Cíl: (výběr)
Tvorba silné „značky“
Zvýšení „poptávky“ ze strany cílových skupin
Posílení pozice v neziskovém sektoru
Zlepšení pověsti firmy a vyvrácení mýtů
Pozitivní image SPRSV
Úprava aktuální webové prezentace SPRSV.
Tvorba webové prezentace pro projekt Labestra.

a. Tištěná média
Získání přehledu o aktuálních časopisech, novinách, magazínech  vytipování rubrik, do kterých by členové SPRSV mohli přispívat svými tématy.
 b. Rozhlasová média
Zjistit, pro které rozhlasové pořady by tématika SPRSV mohla být zajímavá.
Projít tématiku významných dnů v kalendáři a rozvrhnout, kdy by bylo možné nabídnout rozhovor či příspěvek.

Seminář


Obsah – 8. 2. 2014
6. Média (J. Kroupa)
a. On-line média
Cíl (výběr):
Zapojení sociálních sítí.
Vytvoření aktivních skupin na sociálních sítích.
Úpravy stávající webové prezentace SPRSV.
Tvorba nové webové prezentace pro projekt LABESTRA.
Založení profilu na Youtube.com
Aktivní tvorba „virálních videí“.
Zapojení blogování.
Tvorba Newsletteru.
7. Propagační materiály (J. Kroupa)
Cíl: Vytipování projektů/aktivit, které je vhodné podpořit propagačním materiálem
Tvorba propagačních materiálů, jež jsou zajímavé, poutavé a originální
Zahrnutí jednoduchých, hravých a poutavých hesel/sloganů
Typy propagačních materiálů:
b. Prop. materiál představující SPRSV
c. Prop. materiál o vzdělávacích akcích a projektech společnosti
d. Prop. materiál pro dárce

 

Produktem bude Metodika práce s veřejností veřejně dostupná na www, doplněná o vnitřní materiál SPRSV - Mediální plán - předaný MHMP na CD. Výstup - produkt bude přiložen až k druhé monitorovací zprávě, po ukončení celého cyklu kurzů, protože všechny materiály jsou obsahově propojené.

Mezi jednotlivými semináři zaměstnanci i dobrovolníci projektu zpracovávají jednotlivé výstupy a konkretizují požadavky na další kurz.

 

  Po uzavření cyklu seminářů zaměstnanci i dobrovolníci projektu zpracovávali jednotlivé výstupy a konkretizovali požadavky na další vzdělávání.

4. Týmová spolupráce, rozvíjení a řízení lidských zdrojů, příprava a realizace výběrového řízení na výkonného ředitele 


Termín: 15. a 16. 3. 2014, sobota: 9:00-13:00 h., 14:00-19:00 h., neděle: 9:00-14:00 h.
Místo: sídlo SPRSV (U Topíren 2, Praha 7) 
Koordinátorka rozvoje a stabilizace organizace a vzdělávacího systému a projektový manažer probrali detaily semináře, časové rozvržení a další podrobnosti s lektorkou.

Seminář proběhl pod vedením Ing. Jany Ledvinové zcela podle plánu, zúčastnilo se ho všech 13 osob podpořených v aktivitě 2. 
V průběhu semináře se účastníci pokusili vytvořit novou koncepci fungování SPRSV, čímž by bylo dosaženo hlavního účelu projektu – profesionalizace pražského centra SPRSV.

 
Lektorka
 
Návrh


Jednání 
 
Obsah 15/3/2014
Návaznost řízení SPRSV na finanční řízení, diskuse o současném stavu (J. Ledvinová)
kdo je kompetentní v různých odbornostech z členů SPRSV, jak aktivizovat členy , SPRSV je spolekem, co z toho vyplývá
projekty SPRSV:
www SPRSV – zdroje literatura, poradna (dotaz  přeposlání odborníkovi  odpověď na web)
nový web Labestra – spuštěno 13. května (Vision 2020)
SRHR u mentálně postižených pro soc. pracovníky, pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
Netopeeři
Prima Gynda
kongres k sexuální výchově – Pardubice, Olomouc
konference o SRHR – semináře pro zdravotnické pracovníky
motivace prostřednictvím statistik HIV/AIDS
konference v Praze na právnické fakultě – kdo se toho ujme? potenciál u vysokoškoláků, 1 x za 2 roky (mimo Olomouc), multidisciplinární – Mnohoúhelník
Labestra – sbírka bude schválena
prodej předmětů, které nám někdo dal
získávání kontaktů pro další fundraising
Hlavní činnost a projekty – soupis všech činností, které je nutné v SPRSV vykonávat, většinu vykonává současná výkonná ředitelka jako dobrovolník ve volném čase mimo zaměstnání a mimo práci na projektu EU – do budoucna neudržitelné (J. Ledvinová)
  Výkonný ředitel – povinnosti (J. Ledvinová)
provozní a organizační záležitosti, správa PR, kontaktů, členské základy, kancelář, IPPF + mezinárodní vztahy, lobby a edukace, řízení týmů – facilitace, koordinace, statutární funkce (podpisové právo,…), jednání s předsednictvem, musí být nutně ED pro komunikaci s IPPF?
Nový výkonný ředitel (J. Ledvinová)
SPRSV nemá finance, nelze vyhlásit běžné výběrové řízení, možnosti: 
ředitel OSVČ – min 100 dní činnosti ročně min 8 tis korun denně, dát mu možnost si na sebe vydělat, práce pro SPRSV jako dobrovolník
ředitelna  - vedoucí jednotlivých úseků + koordinátor – výkonný ředitel
šance pro nezaměstnané – ještě zůstane na ÚP, začne jako dobrovolník a vydělá si na sebe, stáž pro nezaměstnané na ÚP 
ředitel mladý člověk – dobrovolník  - výzva, postavme to po novu

  Jednání

 
Jednání


Návrh 

 Obsah 16/3/2014

Zapojení ostatních (nových) členů  (J. Ledvinová)
kdo nám chybí: někteří odborníci do poradny, experti, konkrétní úkoly - procházet nabídky grantů, recenze na knížky a výukové materiály, mapování terénu – nabídky, školství – zpravodajství, hledání sponzorů, propagace akcí
co nabízíme: informace, vstřícná aktivitní komunikace – individuální (pro odborníka jiná než pro mladé), smysl / vlastní důležitost, praxe, nové kontakty, poznat lidi na stejné vlně, pocit společenství, mládí není překážka, příležitost pro mladé, realizace vlastních projektů, příležitost dělat si svoje věci atd.
jak to udělat: - chybí nám mechanismus, diskuzní fórum, FB, intranet, um sem, um tam, nabídka dobrovolné práce – burza práce, letáček – vypsat možnosti, Netopeeři – je pro mladé dospělé trochu infantilní název, lze zakrýt Labestrou u VŠ?
Jak aktivizovat členskou základnu: (J. Ledvinová)
nabídnout konkrétní aktuální činnosti, „nabídkový“ leták – co a co za to, systém vyvěšování potřeb Společnosti, přihlášení členů – v čem by chtěli pomáhat, vytvoření systému – rozdělení dobrovolných činností (expertní/administrativní pomoc/terénní služby) – nadefinovat seznam činností, koordinátor komunikuje s dobrovolníkem, ne dobrovolník s námi, potřeba rychlost, okamžité reakce, osobní přístup, jeden email – co se dělá, co probíhá, co pro to mohou udělat, otázkou je nástroj oslovení, kolektivní mail/osobní?

 

 

 Rozhodnutí o nové podobě řízení – výbrán model „ředitelna“, stanovena první schůzka ředitelny (J. Ledvinová)
Co je dále nutné
Sejít se cca za půl roku a vyhodnotit fungování „ředitelny“
Absolvovat další vzdělávání v oblasti práce s veřejností prostřednictvím informačních technologií, jen tak je možné získávat další členy a příznivce

Učebna
  
  

Produktem je Metodika týmové práce a práce s lidskými zdroji dostupná na www, doplněná o vnitřní materiál SPRSV – Schéma řízení SPRSV, který bude předaný MHMP na CD. Výstup - produkt je přiložen k druhé monitorovací zprávě.
Mezi jednotlivými semináři zaměstnanci i dobrovolníci projektu zpracovávají jednotlivé výstupy a konkretizují požadavky na další kurz.

Obsah 4/8/2014
Mimořádně bylo po půl roce zařazeno hodnotící setkání v délce jedné hodiny (poskytnuto vzdělávací společností zdarma), kde byl vyhodnocen proces přeměny řízení a vedení SPRSV na model „ředitelna“. S lektorem panem Kroupou byl konzultován současný, funkční stav řízení organizace a možnosti dalšího zdokonalování řízení.

5. Facilitace procesu začlenění fundraisingu do systému řízení a zapojení členů týmu, audit připravenosti organizace na profesionální fundraising a příprava realizace výběrového řízení na nového fundraisera
Termín: 26. a 27. 4. 2014,
Časová dotace 14 hodin ( sobota: 9:00-13:00 h., 14:00-19:00 h., neděle: 9:00-14:00 h). 
Místo: sídlo SPRSV (U Topíren 2, Praha 7) 

Koordinátorka rozvoje a stabilizace organizace a vzdělávacího systému a projektový manažer probrali detaily semináře, časové rozvržení a další podrobnosti s lektorkou.

Seminář proběhl pod vedením Ing. Jany Ledvinové zcela podle plánu, zúčastnilo se ho 10 osob podpořených v aktivitě 2. 

 V průběhu semináře se účastníci pokusili vytvořit podklady pro fundraisingový plán  SPRSV tak, aby byla finančně soběstačná a mohla mít i zaměstnance, v první době jen na DPP-ideálně dva, čímž by bylo dosaženo hlavního účelu projektu – profesionalizace pražského centra SPRSV.

Obsah – 26. 4. 2014
Shrnutí současného stavu fundraisingu SPRSV (Z. Prouzová, M. Hlavatý)
Diskuze s lektorkou, co již ve fundraisingu funguje a co se v organizaci od minulého školení  změnilo. (J. Ledvinová)
Co je fundraising? (J. Ledvinová)
Vyvolává strach, obavu, která vzniká z tabuizování peněz. Peníze jsou hodnota, statut   úspěšnosti. Kdo je má, je lepší. Není to však pravda. Peníze jsou médium, které umožňují   koupi. Bojíme se, že se ztrapníme, že budeme za žebráky, nechceme škemrat o peníze. Bo   jíme se osobního odmítnutí (psychologický pohled)
Je třeba mít cíl. (J. Ledvinová)
Pokud ho nemáme, nemá smysl. Cíl je finanční částka, není to však cíl FR samotného. FR je o dlouhodobé, vytrvalé práci.,o  vítězství, které není nad někým, je to euforie, radost, radost: má FR i dárce. „FR je o šíření radosti.“ 
Tři pravidla fundraisungu
1. Přesvědčit může jen přesvědčený 
2. Nezískávám peníze, ale člověka 
3. Požádat, když něco chci 
Pyramida fundraisingu (J. Ledvinová)
Jednání s dárci: 
Čím výše jsou na pyramidě, tím osobnější musí být jednání. 
 S osobním jednáním můžeme začít již naspodu pyramidy, neplatí však naopak! 
Vyplňování pyramidy: 
15-20 let, kde FR není častý, je možné zvládnout za 5 let. 
Vytipování cílových skupin (diskuse)
Mladí 
Rodiče mladých lidí (12-20 let), kteří se zajímají o své děti 
Soukromé školy, kde se věnují sexuální výchově. 
Střední management 
Kroužky, volnočasové aktivity. 
Marketingový průzkum 
První malý dar 
Metody , jak získat první dar a kontakt na dárce
Crowdraising: plánovat kampaň jako by se jednalo o akční film. Není velká finanční odezva, ale zvýší se zájem o téma vytvořením virtuální skupiny, která se o téma zajímá 
Telefonická kampaň
Mediální kampaň: silné, TV Nova 
Benefiční akce: většinou se vybere méně, než akce stojí (alespoň na začátku). 
Pravidelný dar, trvalé příkazy ,  „členská kampaň“ 
Závěr prvního dne, pokyny k zamyšlení, co lze využít v práci SPRSV?

Obsah – 27. 4. 2014
- Benefiční akce speciál (social fundraising evening) s pravidelnými dárci. 
Obecný dar 
Major donor. 
Fundraiser dostane důvěru a peníze, aby s nimi mohl nakládat sám, jak chce, aniž by musel dokládat dárci. 
Rezerva 
Není žádná konkrétní potřeba, ale dárce má nadbytek, proto peníze poskytne. 
Závěti 
Nápady (J. Ledvinová)
Diskuse s účastníky
příklad: Spermie: dárky pro dárce, lžička ve tvaru spermie, oslovit známého umělce, sbírka v září (kongres) 

Firemní dárcovství 
Firmy mohou v rámci své strategie v péči o zaměstnance využít naše služby. 
Berou spolupráci jako „něco za něco“. S tímto může fundraiser pracovat. 
- CSR corporate social responsibility: společenská odpovědnosti firem 
- CSV corporate social value 
- WLB work like balance: vybalancovávání osobního a pracovního života, přispívá se k well-beingu zaměstnanců 
Na koho můžeme ve firmách působit? 
Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci, bývalí zaměstnanci 
Zákazníci 
 Obchodní partneři 
Veřejnost – region, okolní komunita (… je třeba mít specifikováno) 
Stát a státní samospráva, odbory 
Firmu je nutné prozkoumat z dvou hledisek: 
1. firma, produkty, webové stránky, strategie, obrat 
2. rozhodující osoby 
Co nabídnout? 
Pro zaměstnance:přednášky, vzdělávání pro zaměstnance,teambuildingové aktivity o komunikaci jak jednat lépe se zákazníky 
Pro zákazníky : viditelnost značky ve spojitosti s neziskovým projektem 
 Pro  partnery  firmy : utužování vztahů na neutrálním poli (večírek, akce); následně spolu mohou dohodnout něco smysluplného 
Pro stát, státní správu, samosprávu, odbory :  osobnosti a odborníci: firmy se mohou pochlubit svou návazností na odborníky 
Veřejnost : akce pro veřejnost např. v prostorách firmy 
Sbírka a benefiční akce 
Chceme získat první malý dar a kontakt, abychom jim mohli poděkovat. Najít formu, jak dárce motivovat k odevzdání kontaktu. V pouličních sbírkách nejde. U lidí, co se dají do řeči. Rozmýšlet, jestli se pouliční sbírky z dlohodobého hlediska vyplatí. 
Závěr druhého dne, rozdělení úkolů
Produktem je Metodika fundraisingz veřejně dostupná na www, doplněná o vnitřní materiál SPRSV - Finanční plán, který bude předaný MHMP na CD. Výstup - produkt bude přiložen až k druhé monitorovací zprávě, po ukončení celého cyklu kurzů, protože všechny materiály jsou obsahově propojené.

 


Rozšiřující kurzy:

6. Práce s veřejností 2 – informační technologie
Termín: 29. 3. 2014
Časová dotace 6 hodin (sobota: 8:00-14:00 h)
Místo: sídlo organizace R-mosty, Havlíčkovo náměstí 300, Praha 3
Koordinátorka rozvoje a stabilizace organizace a vzdělávacího systému a projektový manažer probrali detaily semináře, časové rozvržení a další podrobnosti s lektorem.

Seminář proběhl pod vedením p. Ondřeje Smíška a p.Tomáše Dekana, zúčastnilo se ho 6 osob podpořených v aktivitě 2.

Kurz byl veden s cílem zlepšit práci SPRSV s veřejností a tím zlepšit její možnosti financování pro naplnění cílů projektu. Dílčím cílem bylo vyhodnotit jednotlivé informační technologie s ohledem na jejich využitelnost v práci s veřejností.

Práce s veřejností   Práce s veřejností


1. Redakční systém
 nejčastěji webová aplikace, administrátor vs uživatel, uživatel – přispívá, vhodné mít aktuální systém a aktulizovat, vkládání článků, web je hotový, dáváme tam obsah, funkcionalita je vyřešená předem, nahrávání fotek a obrázků, správa bannerů, vidgety = jednotlivé moduly, už jsou hotové a my říkáme, že je tam chceme, př. anketa, komentáře, propojení s fb, twiterem, trvalé odkazy,
 řízení přístupu:
 diskuze, komentáře:
 šablony vzhledu
 správa widgetů
 spolupráce, najednou píše 5 lidí
 webhosting  potřebujeme si koupit doménu, na kterém na poběží redakční systém
 doména i hosting se kupuje najednou
 nejznámnější RS (minimální rozdíly)
 WordPress, Joomla! - zadarmo, Drupal,
2. Joomla!
 stáhnout balíček, nastavit název, administrátora, databáze a adresu, vložit češtinu, administrace – to uvidí ten, kdo je administrátor nebo autor, přidat nový článek, Alias – trvalý odkaz na článek, ikonky jsou stále stejné, Super user – může všechno, Quest – může jen prohlížet, create a post – psát články, modulární – každá věc lze upravit zvlášť, přátelské url – trvalá adresa z názvu článku, roboti = vyhledávači
3. FACEBOOK – vyplatí se inzerovat?
 online marketing – specifický postup, můžeme si vybrat pro koho inzerovat (skupinu) – tj. reklama se zobrazuje jen relevantně, využití pro další kontaktování SPRSV – nutno kontrolovat, nutné vidět, že žije, důležité: uvědomit si cílovou skupinu – kdo? co hledají? jaké mají koníčky?  musíme umět zaujmout, originalita je nutná – zelená barva, obličeje rozesmáté,
4. Vyhodnocení současné práce s veřejností prostřednictvím webu
prvních 5 vteřin rozhoduje o tom, zda u nás na webu zůstanou, google analytics – zadarmo, měří na co nejvíce klikají, jak se lidé chovají na stránce, u nás na webu: obrovský titulek + větší shrnutí – okamžitě formulář, priority posunout nahoru – přihlášky, formuláře, fotky se rychle okoukají, životnost fotek je cca 2 týdny, takže obměňovat, upravit reklamu -> výměna obrázku.
5. Bezpečnost na internetu
služby umožňující se všude přihlašovat pod jedním heslem, mojeid – 3 stupně ověření (sms, mail, heslo), pamatovat hesla jen u osobních počítačů, když odcházím, měla bych se odhlásit, nenechávat tam ani ****** - lze dekódovat, ochrana proti spamu, emaily se kupují - nelegálně, odeslání jednou není spam, kliknutí na odkaz -> mohou o nás zjistit úplně všechno, cyber bezpečnost, fishing – mail, který vypadá jako oficiální, ale ve skutečnosti to tak není -> např. to vypadá jako oficiální přihlašovací stránka, ale není
Ochrana proti hackerům – novější redakční systém

 


7. Práce s veřejností 3 – redakční systém Joomla
Termín: 27. 8. 2014
Časová dotace 8 hodin (středa: 8:00-12:00 h; 12:30 – 16:30)
Místo: sídlo organizace SPRSV, U Topíren 2, Praha 7

Koordinátorka rozvoje a stabilizace organizace a vzdělávacího systému a projektový manažer probrali detaily semináře, časové rozvržení a další podrobnosti s lektorem.

Seminář proběhl pod vedením p. Tomáše Herouta, zúčastnily se ho dvě členky managementu, které s jeho obsahem seznámí v dalším období dalších pět podpořených osob.

1. Práce s veřejností prostřednictvím redakčního systému
jak oslovit co největší počet lidí
jak oslovení zacílit
2. Co by se mělo udělat jako první – obsahová strategie
rozbor stávající práce s veřejností, co je dobře, co je špatně
3. Články a jak s nimi správně pracovat v kontextu celkové aplikace
poměr mezi odbornými a populárně naučnými články
4. Princip fungování Joomly
5. Druhy rozšíření – šablony, jazyky, moduly, zásuvné moduly (pluginy), komponenty
6. Vytváření kategorií s ohledem na budoucí strategii obsahu a plánu navigace
jak nejúčelněni předkládat veřejnosti obsah
jak nás může veřejnost oslovovat
jak nám redakční systém může pomoci v práci s lidmi uvnitř organizace včetně aktivizace členů
7. Pokročilá práce s navigací
Jak je to s URL adresami u Joomly a co vše je možné s nimi dělat
8. Moduly
jak efektivně využít základní moduly a jak vyvinout vlastní modul úpravou existujícího
Zásuvné moduly (pluginy) – jak fungují, jejich dělení, doporučení některých užitečných pluginů
Komponenty – co to je, jaké komponenty jsou užitečné a jak s nimi pracovat
9. Jak udržovat redakční systém bezpečný, ochrana proti hackerům, jejichž útoky SPRSV opakovaně prošla

Poznámka: Pro zachování obdobných podmínek pro pracovníky a zaměstnance se zaměstnanci SPRSV včetně osob pracujících na DPP zúčastňují víkendových seminářů bez nároku na odměnu stejně jako dobrovolníci – členové managementu. Jedná se o jejich svobodné rozhodnutí.

Seminář
 
8. Práce s veřejností 4– redakční systém Joomla pro pokročilé
Termín: 11. 10. 2014
Časová dotace 8 hodin (sobota: 8:00-12:00 h; 12:30 – 16:30)
Místo: sídlo organizace SPRSV, U Topíren 2, Praha 7
Koordinátorka rozvoje a stabilizace organizace a vzdělávacího systému a projektový manažer probrali detaily semináře, časové rozvržení a další podrobnosti s lektorem.
Seminář proběhl pod vedením p. Tomáše Herouta, zúčastnilo se ho sedm členů managementu
1. Práce s veřejností prostřednictvím redakčního systému
jak oslovit co největší počet lidí – další možnosti
jak oslovení zacílit – další možnosti
2. Další druhy rozšíření Joomla– šablony, jazyky, moduly, zásuvné moduly (pluginy), komponenty
3. Práce s moduly a základy jejích vývoje
4. Práce s pluginy (zásuvnými moduly)
5. Práce s některými nejpoužívanějšími komponentami
6. Pokročilá práce s nabídkami (menu) a postupy v atypických případech navigace
7. Nastavování práv přístupu pro jednotlivé uživatele v Joomla 2.5
8. Co dělat, když Joomla generuje jiný HTML kód, než potřebujeme
 Výsledky z evaluačních dotazníků (škála 1-5) Průměr
 Celkové hodnocení semináře 1,00
 Dosažení Vašich osobních očekávání 1,14
 Odborný obsah semináře 1,43
 Organizace semináře 1,00
Lektor: Tomáš Herout Srozumitelnost výkladu 1,29
 Pestrost a vyváženost výukových metod 1,57
 Aktivní zapojení účastníků 1,14
 Profesní odbornost lektora 1,00
 Použitá metodika 1,00
 Využívání pomůcek ve výuce 1,14
 Dodržování termínů a stanovených časů 1,00
 Vztah a chování lektora k účastníkům 1,00
 Vliv lektora na celkovou atmosféru kurzu 1,00
Organizátor: SPRSV Informační zajištění kurzu – komplexně, včas 1,00
 Vhodné časové rozvržení semináře (začátek, konec, přestávky) 1,00
 Vztah a chování organizátora k účastníkům 1,00
 Vliv organizátora na celkovou atmosféru kurzu 1,00
 

 


Zvyšování jazykových kompetencí
Počínaje prosincem 7 osob pracuje na zvyšování svých jazykových kompetencí v anglickém jazyce
Na základě potřeb byli zájemci rozděleni do dvou skupin – začátečníci a pokročilí. Proti plánu budou potřeba minimálně dva lektoři, rozpočtu se změna nedotkne. V období prosinec – únor byl vyzkoušen model práce skupiny začátečníků (2 osoby) 1 hodina týdně a pokročilých (5 osob) dvě hodiny týdne.
Na pozice lektoři-jazykové kompetence byli vybráni dva lektoři – pro začátečníky lektorka Češka s dobrou znalostí problematiky sexuálního a reprodukčního zdraví a pro pokročilé rodilý mluvčí bez znalosti češtiny se znalostí problematiky psychologie a poradenství. Lektor pro pokročilé musel být na začátku března z časových důvodů nahrazen lektorem Čechem s perfektní znalostí angličtiny na úrovni rodilého mluvčího - vyrůstal v USA.

Lektorka skupiny začátečníkůmusela ukončit v polovině října lektorskou činnost z důvodu blížícího se porodu. Bylo by neefektivní měnit na jeden a půl měsíce lektora, domluvili jsme se tedy se všemi zúčastněnými, že v září bude navýšena hodinová dotace lekcí, takže nebyl narušen cíl vzdělávání a byl dodržen průměrný počet hodin za celou dobu vzdělávání. Na zbývající čas lektorka zadala začátečníkům domácí práci, kterou (již bez nároku na odměnu) s účastníky e-mailem konzultovala. Hodiny pro pokročilé probíhali s lektorem p. Ballou dle plánovaného počtu hodin.


Vzdělávání fundraisera:
Oproti původnímu plánu se fundraiser zúčastnil již v říjnu a prosinci třech celodenních seminářů Českého centra fundraisingu, prostředky není třeba navyšovat díky domluvené slevě na vzdělávání plánovaném. Pravidelné vzdělávání fundraisera začalo v únoru 2014 a probíhá podle plánu i rozpočtu.
Na individuálních konzultacích bylo probíráno plánované téma:
1. Odborné konzultace a facilitace přípravy fundraisingového plánu
Vzdělávání proběhlo v termínech: 13, 15, 21, 28. března 7. a 14. dubna 2014, vždy po dvou a půl hodinách. Od 10. 2. 2014 se vzdělávání zúčastňuje i další členka týmu, která projevila zájem se v oblasti fundraisingu také vzdělávat. Individuálního vzdělávání se tedy zúčastňují dva členové týmu, jeden zaměstnanec a jedna dobrovolnice. Fundraising není v naší organizaci u dobrovolníků příliš oblíbená činnost (většinu pozic uvnitř organizace zastávají dobrovolníci). Proto velmi vítáme, že jednu z podpořených osob aktivity 2 v průběhu vzdělávání zaujal fundraising natolik, že se jím chce v budoucnu zabývat. Její účast na vzdělávání určeném jen pro fundraisera současně se stávajícím fundraiserem panem Hlavatým rozpočet nijak neovlivní, vzdělávací společnost cenu při účasti 1 – 4 osob nenavýší. Nová fundraiserka, dobrovolnice, se bude specializovat hlavně na individuální a firemní fundraising a na vytváření skupiny mladých dobrovolníků se zájmem o tuto činnost, pan Hlavatý se bude specializovat na projekty a dotační řízení.
Společně docházeli do sídla Českého centra fundraisingu, kde pod vedením Jany Ledvinové, vedoucí tohoto centra, probíhaly konzultace v rámci jejich vzdělávání zaměřené na profesionalizaci fundraisingu a začlenění práce fundraisera do chodu organizace a spolupráce týmu. Jednotlivá dvouhodinová setkání měla za úkol blíže specifikovat práci fundraisera a popřípadě celého fundraiserového týmu. Podrobně se hovořilo o následujících otázkách:
Jakou pozici má mít fundraiser?
Kdo a co má ve fundraisingu dělat?
Jak nastavit systémy řízení a komunikace v organizaci?
Jak propojit fundraising s PR a dalšími činnostmi organizace?
Jak provádět fundraisingové kampaně?
Co víme o individuálních dárcích – lépe co bychom měli vědět?
Metody individuálního fundraisingu a jejich účinnost?
Fundraisingové kampaně?
Využití pyramidy fundraisingu?
Využití sociálních sítí?
Při konzultacích se kladl velký důraz na zkušenosti z praxe Českého centra fundraisingu. Probíraly se konkrétní kazuistiky on-line kampaní a hovořilo se o úspěšných i neúspěšných kampaních ostatních nevládních neziskových organizací a na jednotlivých případech se uváděli klady a zápory jednotlivých kampaní. Důraz byl kladen na nejnovější trendy vedení fundraisingových kampaní. Co bylo úspěšné dříve a co je úspěšné dnes.
Konzultace byly vedené také směrem k firemnímu dárcovství, zde se probírala témata zaměřená na komunikaci s firmou – s jejím zástupcem, jak oslovit potencionálního dárce: motivujícím e-milem, dopisem, telefonátem, osobní návštěvou, jak odstranit strach a obavu z odmítnutí, jak si zvýšit sebevědomí, jak úspěšně zaujmout a komunikovat s dárcem
V období duben až srpen probíhala intenzivní příprava a testování jednotlivých kampaní a pokračovala práce na konkrétním fundraisingovém plánu
V srpnu začala druhá část vzdělávání fundraiserů
Konzultování realizačních plánů jednotlivých fundraisingových kampaní
Časová dotace: 25 hodin
Vzdělávání probíhá v sídle SPRSV, U Topíren 2, Praha 7
Termín: 4. 8. 2014 – 8 hodin, vedl p. Jan Kroupa, České centrum fundraisingu
Konzultace všech vznikajících i testovaných kampaní (Dárcovský kalendář, členská kampaň, nová kampaň Děti nenosí čáp, nová strategie veřejné sbírky Labestra,možnosti sbírky prodejem předmětů a pokladničkami, kampaně pro sponzory kongresů a konferencí)


  Fundraising   Fundraising


Termíny: 10. 9. 2014 – 4 hodiny a 17. 9. 2014 – 5 hodin, vedl p. Jan Kroupa, České centrum fundraisingu
Konzultace všech vznikajících i testovaných kampaní (Dárcovský kalendář, členská kampaň, nová kampaň Děti nenosí čáp, nová strategie veřejné sbírky Labestra, možnosti sbírky prodejem předmětů a pokladničkami, kampaně pro sponzory kongresů a konferencí)

Osobní koučink a dovzdělávání fundraisera 
Časová dotace: 50 hodin
Vzdělávání probíhá v sídle SPRSV, U Topíren 2, Praha 7
Termíny:

Září - datum 24., počet hodin 8 
Říjen - datum 1. 2. 3. 14. 17. 22. 24. 29. 31., počet hodin 2, 3, 7, 5, 4, 3, 5, 4, 4,
Listopad - datum 6., počet hodin 5               

Vedl p. Jan Kroupa, České centrum fundraisingu
V první části konzultací byla pozornost věnována chybám ve fundraisingových kampaních SPRSV, jako například:
- chybné načasování reklamy – kampaň byla zveřejněna dlouho před jejím konáním a lidé na ni proto zapomněli nebo byla reklama uvedena v den konání kampaně a tím se o celé akci dovědělo málo lidí
- chybný výběr cílové skupiny, na kterou měla být kampaň zaměřena
- chybný výběr zdroje reklamy – tiskové médium, internetový portál
- nic neříkající název kampaně – název musí vypovídat o účelu a cíli kampaně
- chybí záměr konání této kampaně – proč kampaň vznikla a na co jsou určené získané finance
- chybí monitorování výsledku a využití získaných finančních prostředků
V druhé části byla dotvářena především kampaň Děti nenosí čáp, která bude klíčovou kampaní v příštím období.
Kampaň začne od listopadu 2014, kdy proběhne její úvod a pak bude používána jako nástroj získávání peněz minimálně do konce roku 2015. Pro úspěšnost kampaně je důležité, aby byla vidět dostatečně dlouho a opakovaně.
Kde je to možné, bude číslo účtu nahrazeno odkazy na darujme.cz.
Byl vytvořen:
1, text mailu, který byl odeslán 1. – 14. listopadu 2014 všem našim členům.
Hlavní obsah:
Děti nenosí čáp?! Cože?!
Polovina mladých při svém „poprvé“ nepoužije antikoncepci.  Každý rok se v České republice nakazí 30 mladých lidí virem HIV – to je jedna školní třída.
Dopřejte všem mladým lidem dostupné a spolehlivé informace o rodině, partnerství, sexu a zdraví. Téměř všichni přece toužíme žít v kvalitním intimním vztahu a mít chtěné a zdravé děti.
Darem pro Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu zajistíte:
200 Kč - cestovné lektorovi pro besedu mimo Prahu.
500 Kč - náklady na 10 zodpovězených dotazů v naší poradně.
1000 Kč - vyškolení  nového mladého lektora – dobrovolníka, který dále šíří kvalitní a ověřené informace.
2, text, který bude připojován do zápatí všech mailů odesílaných oficiálně ze SPRSV (tj. vše odcházející z kanceláře, popř. od kohokoliv z ředitelny/předsednictva jako komunikace navenek)
3, WEB Labestra a planovanirodiny– text v zápatí všech článků nebo text v levém sloupci menu
4, Facebook – publikování textu na stránky Labestry a Kongresy, konference a další akce SPRSV – spolu s odkazem na článek o kampani na planrod

 

 

Aktualizováno 29. 11. 2014

 

 © 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS