Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

6. moravský regionální kongres k sexuální výchově


Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
a
Katedra primární a preprimární pedagogiky


Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

ve spolupráci

s Katedrou antropologie a zdravovědy
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
 
Asociací pro podporu zdraví a výchovu ke zdraví a Red Ribbon o.s.

pořádají

ve dnech 21. a 22. února 2014

6. moravský regionální kongres k sexuální výchově

Olomouc 2014

Přihláška on-line 

Na kongresu jsou volná místa, je možné se přihlašovat.

Problémové okruhy:


1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství
2. Sexuální výchova a školství
3. Sexuální výchova znevýhodněných osob
4. Sexuální a reprodukční zdraví
5. Osobní bezpečí
6. Varia 

Kongres Kongres

Výběr ze zatím přihlášených referátů:
Doc. MUDr. Peter Koliba, CSc. - Současné možnosti hormonální i nehormonální antikoncepce v ČR
Mgr. Michaela Hřivnová Ph.D. - Vzdělávací standardy ve Výchově ke zdraví s akcentem na oblast výchovy k sexuálně reprodukčnímu zdraví
MUDr. Radim Uzel, CSc. - Ekonomie sexu
MUDr. Miroslav Havlín - Hormonální antikoncepce a tromboembolická nemoc z pohledu medicíny založené na důkazech
Prof. MUDr. Jiří Šantavý CSc. - Novinky v prenatálním screeningu plodů v těhotenství
Mgr. Jana Majerová  - Informovanost a postoje dospívajících dívek k prevenci kacinomu děložního čípku
MUDr. Ivo Procházka CSc. - Možnosti diagnostiky a léčby sexuálních deviací (parafilií)
PhDr. Mgr. Jitka Tomanová Ph.D. - Nástup menarche u dívek v Olomouckém kraji
Mgr. Zuzana Prouzová – Standardy pro sexuální výchovu v Evropě dle WHO
Doc. PaedDr. Miluše Rašková Ph.D. - Sexuální výchova v dalším vědeckém bádání studentů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
MUDr. Drahomíra Polcarová - Chlamydiové infekce - informujte mládež, dopady do populace a osudů jednotlivců
JUDr. Olga  Sovová, Ph.D. - Právo na nerušený rodinný život a  cizinci v ČR
PhDr. Michal Chovanec - Zdravotne znevýhodnené osoby a ich mýty v sexe
Mgr. Karel Žák - Život a pocity nekriminálních pedofilů - výsledky výzkumu 2012
 
Místo: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo náměstí 5, Olomouc.

Datum: 21. a 22. února 2014.
Začátek kongresu je plánován na 21. 2. 2012 v 10.00 hod., konec na 22. 2. 2012 ve 13.00 hod.


Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků,  č.j.: 39 429/2011-25-912 a bude akreditován i Odbornými asociacemi pro všeobecné sestry, porodní asistentky, asistenty ochrany veřejného zdraví, zdravotně sociální pracovníky a další profese a požádána bude i Asociace klinických psychologů (přepokládáme 4 kredity denně za pasivní účast, je ale možná i aktivní účast s referátem či posterem, kde je kreditní ohodnocení vyšší!). Každý účastník obdrží osvědčení o účasti dle akreditace MŠMT, na vyžádání osvědčení pro zdravotnickou profesi, každý účastník také může přihlásit referát nebo poster.


Kongresový účastnický poplatek činí 900,- Kč + 21% DPH, celková částka 1089,- Kč.
Pro členy SPRSV, kteří uhradili členské příspěvky za rok 2013, pro zaměstnance UPOL a pro studenty jiných škol než Univerzity Palackého činí tento poplatek 800,- Kč + 21% DPH, celková částka 968,- Kč.
Pro studenty UPOL činí poplatek 100,- Kč + 21% DPH, celkem 121,- Kč (bez nároku na večerní pohoštění)
Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010 v korunách nebo ze SR 2100367028/8330 v eurech. Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání, večerním posezení s pohoštěním dne 21. února
a k odběru kongresových materiálů včetně recenzovaného sborníku na CD (autoři navíc v tištěné podobě s ISBN). Sborníky budou k dispozici až po kongresu.


Zašlete, prosím, co nejdříve, ideálně do 10. 2. 2014:
1. Přihlášku k účasti (lze vyplnit on-line nebo stáhnout ve Wordu ) – přihláška bude potvrzena e-mailem
2. Účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 v korunách nebo  2100367028/8330 v € po potvrzení přihlášky
3. Pokud budete mít příspěvek, tak plný text referátu či posteru pro publikování ve sborníku v elektronické podobě (formáty doc(x) nebo rtf.).

Adresa pro zasílání je:  e-mail planrod@centrum.cz  nebo SPRSV, U Topíren 2, 170 00 Praha 7  .

Vyřizuje:
Miroslav Hlavatý, projektový manažer, 224231524 nebo Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek předem, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse, a které budou zařazeny do kongresového sborníku.

Kongres Kongres


Přihláška na 6. regionální kongres k sexuální výchově Olomouc 2014

Přihlášku k účasti lze vyplnit on-line , stáhnout ve Wordu nebo vytisknout a vyplnit ručně

Přihlašuji se k účasti na kongresu ve dnech 21. až 22. února 2014 a po potvrzení přihlášky uhradím účastnický poplatek ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 (pro SR v € 2100367028/8330) Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, U Topíren 2, 170 00 Praha 7, IČO:17046173, DIČ: CZ17046173. SPRSV je plátcem DPH.

 titul, jméno a příjmení:       


profese:   

datum narození:

adresa pro doručování (e-mail, doporučujeme soukromý, případně běžná adresa):


Přihlašuji sdělení v délce                          minut, s názvem:
Přihlašuji poster s názvem:


Společenského večera 21. února se zúčastním – nezúčastním (označte prosím)


Mimo osvědčení o účasti dle akreditace MŠMT požaduji také certifikát pro zdravotníky pro profesi:

 


Účastnický poplatek bude uhrazen pod var. symbolem:
(var. symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)


Přeji si na kongresu obdržet doklad o platbě, kterou provedu zálohově předem: ano – ne (prosím označte)


Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:


Organizace:


Adresa:       

IČ: 

 je-li organizace plátce DPH uveďte DIČ:

 

 


Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány občanským sdružením Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (dále SPRSV) se sídlem U Topíren 2, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb. o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu. Souhlasím s užitím pořízených fotografií pro propagační účely.   

 

podpis 

 


Související články:
25. kongres k sexuální výchově (28.05.2017)
24. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2016 - pozvánka a přihláška (24.05.2016)
7. moravský regionální kongres k sexuální výchově (02.02.2016)
23. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2015 - pozvánka a přihláška (04.05.2015)
22. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2014 - pozvánka a přihláška (30.06.2014)
21. kongres k sexuální výchově - Pardubice 2013 - zpráva o průběhu (29.09.2013)
20. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (30.09.2012)
5. moravský regionální kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (20.02.2012)
19. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (01.10.2011)
Sborníky 1. až 10. celostátního kongresu k sexuální výchově v letech 1993 - 2002 (18.08.2011)
18. kongres k sexuální výchově - zpráva o průběhu (01.10.2010)
Zpráva o průběhu 4. moravského regionálního kongresu k sexuální výchově (04.05.2010)
Kongresy k sexuální výchově (14.04.2010)
4. moravský regionální kongres k sexuální výchově (27.11.2009)
Zpráva ze 16. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 25. - 27. 9. 2008 (15.10.2008)
3. moravský regionální kongres k sexuální výchově 2008 - zpráva o průběhu (30.04.2008)
Zpráva z 15. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 4. - 6. 10.2007 (30.10.2007)
Zpráva ze 14. kongresu k sexuální výchově - Pardubice 14. - 16. 9. 2006 (17.11.2006)
Zpráva o 2. moravském regionálním kongresu 2006 (06.02.2006)
Zpráva o 1. moravském regionálním kongresu 2004 (30.04.2004)
Sborníky (19.11.2003)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS