Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Literatura

Výběr z produkce Portálu


Iva Jungwirthová

Mezi školkou a pubertou
Výchova školáka
Autorka přináší úvahy nad výchovnými postoji a jejich zdroji - s důrazem na problematiku dětí mladšího školního věku (6 - 11 let). Její reflexe a podněty pro rodiče, ilustrované četnými konkrétními příklady z vlastní rodiny nebo poradenské praxe, se týkají například témat, jako jsou samostatnost, tresty a odměny, pomoc v domácnosti, kapesné, sourozenecké role, zlozvyky či pravidla ve výchově. Velká část knihy se věnuje otázkám souvisejícím se školní docházkou, úloze rodičů při přípravě do školy, komunikaci s učiteli apod.
brož., 184 s., 249 Kč
http://obchod.portal.cz/mezi-skolkou-a-pubertou/


Philip J. Carter, Kenneth A. Russell

Trénujte si mozek 2
Pestrá sbírka úkolů pro každého vás přiměje k procvičování slovní zásoby i verbální inteligence, logického myšlení, prostorové představivosti, jednoduchých číselných operací a všeobecně užívaných zkratek a symbolů. S její pomocí si můžete zvýšit IQ, osvojit si umění myslet komplexně a posílit schopnost adaptovat se na rychle se měnící podmínky. Soutěživým nabízí autoři v úvodu výzvu v podobě časového limitu pro zvládnutí jedné z dvanácti lekcí a bodové skóre. Součástí knihy je klíč s řešeními úkolů.
brož., 256 s., 249 Kč
http://obchod.portal.cz/trenujte-si-mozek-2/


Eric Berne

Co řeknete, až pozdravíte
Transakční analýza životních scénářů
V této knize slavný psychoterapeut Eric Berne pomocí základních konceptů transakční analýzy rozvíjí zejména téma životních scénářů. Životní scénáře nám svou výchovou předávají rodiče, takže nás v Berneho terminologii někdy přímo programují, a v době adolescence mohou vést k protestům ve formě "antiscénářů", které však bývají stejně omezující jako původní scénáře. Proto autor přichází s návrhy, jak rodičovské programování léčit a vlastně tak změnit svůj osud.
brož., 448 s., 499 Kč
http://obchod.portal.cz/co-reknete-az-pozdravite/


Verena Kast

Sny
Práce se sny v psychoterapeutické praxi
Sny a snění patří neoddělitelně k lidskému bytí. Jaký význam ale naše sny mají? A proč je užitečné se jimi zabývat? Verena Kast ukazuje práci se sny jako činnost, která umožňuje člověku, aby zůstal v kontaktu sám se sebou. Právě sny nám totiž často ukazují nejen to, jací bychom chtěli být, ale jací také jsme, čímž nám umožňují nově se v životě zorientovat. Autorka ve své knize nabízí porozumění podstatě a významu snů, předkládá některé teorie objasňující funkci snového života a poskytuje základní praktická vodítka pro práci se sny v psychoterapeutické praxi.
brož., 224 s., 355 Kč Vyjde 28. 11. 2013.
http://obchod.portal.cz/sny/


Debra S. Jacobs, Dion E. Betts

Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem
Má vaše dítě s autismem problém s čištěním zubů? Nerado se převléká a nezvládá další činnosti, které přináší běžný život? Kniha nabízí jednoduché nápady, aktivity a cvičení zaměřené na každodenní výzvy, jimž děti s autismem a jejich rodiče a vychovatelé čelí. Pomáhá osvojit si užitečné rutiny, které pomohou ve zvládání běžných situací. V knize čtenář najde i náměty na rozvíjení sociálních dovedností dětí s poruchami autistického spektra. Autoři se zaměřují na děti s PAS od batolecího po školní věk.
brož., 152 s., 259 Kč Vyjde 28. 11. 2013.
http://obchod.portal.cz/nacvik-sebeobsluhy-a-socialnich-dovednosti-u-deti-s-autismem/


Rene Genadry, Jacek l. Mostwin

Inkontinence moči u ženy
Lékaři v knize představují moderní způsoby léčby močové inkontinence, od metod konzervativních spočívajících v cvičení nebo používání různých mechanických pomůcek, až po operace a léky. Všechny postupy podrobně vysvětlují a doplňují je příběhy žen ze své praxe. Vysvětlují, že pacientky, které trpí močovou inkontinencí, by měly o léčbě se svým lékařem diskutovat, aby se vybrala léčba, která bude v daném případě tou nejlepší volbou. Velký prostor věnovali také podrobnému popisu různých vyšetření, která jsou třeba k tomu, aby se vybrala opravdu optimální léčba.
brož., 168 s., 319 Kč
http://obchod.portal.cz/inkontinence-moci-u-zeny/


Martina Fontana

Sladká droga
Co hrozí při nadměrné konzumaci cukru
Spotřeba cukru ve vyspělých západních zemích rok od roku roste, v Evropě je to víc než 40 kg ročně na osobu. Potravinářskému průmyslu se daří zabránit tomu, aby se cukr stal oficiálně uznávanou látkou, na niž si lze vypěstovat závislost. Autorka vypočítává typická kritéria závislosti a seznamuje čtenáře s tím, jaká nebezpečí mu při zvýšené konzumaci cukru hrozí. Rozlišuje mezi mlsouny-závisláky, průměrnými konzumenty a askety. Čtenář se pomocí několika testů snadno dozví, do které kategorie sám patří. Se znalostí věci autorka také srozumitelně vysvětluje chemické aspekty průmyslové výroby cukru a problematiku látkové výměny, funkce hormonů inzulinu, leptinu a glukagonu, zabývá se také problematikou cukrovky (diabetes mellitus). Zkoumá, v jakých výrobcích jsou ukryty průmyslové cukry, a zabývá se výživou dětí a mladistvých a "sladkými pastmi", které jsou nenápadně nastraženy v obcho dních řetězcích. Kniha obsahuje mnoho kazuistik a příkladů, které objasňují nebezpečí, které nám při nadměrné konzumaci cukru hrozí.
VYCHÁZÍ SOUČASNĚ JAKO E-KNIHA. brož., 160 s., 275 Kč Vyjde 14. 11. 2013
http://obchod.portal.cz/sladka-droga/


José Tolentino Mendonça

Přátelství je víc než láska
Na cestě k teologii přátelství
Autor přesvědčivě zdůvodňuje, že teologie založená na obnošeném pojmu láska je často zavádějící, protože láska je většinou spojována s citovým vzplanutím a romantickým vztahem mezi mužem a ženou a mnohem méně s typicky křesťanským výkladem směrem k charitě a službě druhým. V termínu láska je také ukryto nebezpečí touhy po vlastnění toho druhého. Teologický termín přátelství má podle něj hluboké základy v Bibli, jak přesvědčivě ukazuje na velkých postavách Písma, jako jsou Abrahám, Mojžíš, Rut a Noemi, David a Jonatan, David a Absolón, Jobovi přátelé, Ježíš a jeho přítel Lazar, Ježíš a Petr (Skála), a konečně Ježíš a Jidáš (Vyvolený). Přátelství je podle autora vztah rovných partnerů, kteří si naslouchají a rozumějí i tam, kde se ten druhý už neumí vyslovit, kteří s sebou nesou těžkosti života a umí se postavit i obětovat jeden za druhého.
brož., 208 s., 349 Kč Vyjde 14. 11. 2013
http://obchod.portal.cz/pratelstvi-je-vic-nez-laska/


Guy Gilbert

Partnerství
Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky
Autor odpovídá na otázky související s partnerským životem se svým osvědčeným pedagogickým a vypravěčským talentem. Za svého více než padesátiletého kněžského i výchovného působení už viděl množství neúspěchů, ale i úspěchů v partnerské lásce. Nabízí své názory, reflexe, rady protkané krátkými příběhy ze života, jak je jeho zvykem, poskytuje opěrné body pro rozhodnutí v různých životních situacích. Věnuje se mladým lidem, střední generaci i seniorům. Zdůrazňuje velkou důležitost dobré vzájemné znalosti dvojice, nutnost uvědomovat si rozdíl mezi láskou a vášní, přikládat velkou váhu vzájemnému dialogu, potřebu ochraňovat intimitu navzdory tendencím současného života. Knihu ocení čtenáři se zájmem o myšlenky a činnost známého kněze a vychovatele delikventní mládeže, o jeho pohled na otázky partnerství a manželství.
VYCHÁZÍ SOUČASNĚ JAKO E-KNIHA. brož., 88 s., 159 Kč Vyjde 14. 11. 2013
http://obchod.portal.cz/partnerstvi/


Insoo Kim Berg

Posílení rodiny
Základy krátké terapie zaměřené na řešení
V knize se objevují základní myšlenky krátké terapie zaměření na řešení: odklon od problémů ve prospěch řešení; důraz na výjimky a na malé změny; zájem o klientovy cíle, jeho úspěchy i silné stránky; pravidla typu "nespravuj, co není rozbité" či "dělej víc toho, co funguje" atd. Zároveň jsou představeny mnohé "techniky", např. zázračná otázka, měřicí otázky, skládání komplimentů, přerámování.
brož., 168 s., 299 Kč
http://obchod.portal.cz/produkt/posileni-rodiny/


Kristine Bertini

Sendvičová rodina
Souběžná péče o malé děti a seniory
Kniha nabízí zkušenosti lidí, kteří zažili, co obnáší souběžná péče o malé děti a seniory. Kromě praktických rad, jak zvládnout každodenní rodinný provoz, přináší inspiraci, jak může "ten uprostřed" pečovat sám o sebe, což je pro něj životně nutné. Osloví jak samotné příslušníky "sendvičové generace", tak i příbuzné a přátele těchto osob.
brož., 216 s., 335 Kč
http://obchod.portal.cz/produkt/sendvicova-rodina/


John Bowlby

Ztráta
Smutek a deprese
Třetí díl trilogie Vazba - Odloučení - Ztráta se týká problémů žalu a zármutku a obranných procesů, jež se mohou objevit jako důsledek úzkosti a ztráty. Bowlby předložil důkazy, podle nichž je možné mnohé formy neuróz a poruch osobnosti připisovat buď absenci mateřské péče, anebo přerušení vztahu dítěte a mateřské postavy. "Ztráta mateřské postavy dokáže vyvolat reakce a procesy, které stojí ve středu zájmu psychopatologie."
váz., 424 s., 799 Kč
http://obchod.portal.cz/produkt/ztrata


Gale Holtz Golden

V sevření touhy
Sexuální tajemství v psychoterapii
Autorka vychází ze současných vědeckých poznatků i z bohatého případového materiálu a naznačuje možnosti současného přístupu k tzv. závažným sexuálním jednáním a tajemstvím s tím spojeným. Autorka objasňuje univerzální téma sexuální obsese a jeho dopad na oblasti vztahů, rodiny a společnosti.
brož., 320 s., 445 Kč
http://obchod.portal.cz/produkt/v-sevreni-touhy


Pavel Říčan

S dětmi chytře a moudře
Psychologie výchovy pro rodiče a prarodiče
Kniha má čtenáři usnadnit vhled do jeho vlastních postojů, pocitů a motivů ve vztahu k dětem a k celé rodině. Mezi témata, jimž je věnována pozornost, patří citová výchova, jídlo, hospodaření, vyrovnávání se s násilím a agresí, sexuální výchova, generační soužití apod. Zkušený autor čtenářům nabízí psychologicky "chytré" výchovné techniky s konkrétními, dílčími cíli.
brož., 176 s., 255 Kč
http://obchod.portal.cz/produkt/s-detmi-chytre-a-moudre


Tomáš Novák

Střídavá péče o dítě
Zájem dítěte především
Rádce vychází z praxe, chce odpovídat na konkrétní otázky. Hodlá jít alespoň částečně pod povrch různých frází, demaskovat mýty. Nechce fandit mužům ani ženám. Kniha je určena především rodičům, kteří mají děti ve střídavé péči. Využijí ji i psychologové, kteří pracují s rozvedenými rodinami, které praktikují tuto formu porozvodové péče o dítě.
brož., 168 s., 275 Kč
http://obchod.portal.cz/produkt/stridava-pece-o-dite


Vendula Solovská a kol.

Rozvoj dovedností dospělých lidí s mentálním postižením
V knize jsou podrobně rozpracovány postupy pro zvládání různých situací, do nichž se lidé s mentálním postižením běžně dostávají. Popsána je například problematika komunikace, rozvoje logického myšlení, orientace v čase, v prostoru, nakupování, cestování, zdravého životní ho stylu, navazování partnerských, společenských vztahů aj. Každou kapitolu uzavírá kazuistika z praxe.
brož., 192 s., 289 Kč
http://obchod.portal.cz/produkt/rozvoj-dovednosti-dospelych-lidi-s-mentalnim-postizenim


Gilbert Garibal

Tréma a jak ji překonávat
Přehledně strukturovaný rádce je založen na bohaté kazuistice, přináší analýzu chování, popisuje všechny mechanismy trémy, nabízí podněty k jednání. Čtenář se naučí jednoduché metody k uvolnění, jak ovládat hlas, kontrolovat gesta, osvojí si způsob krátkého slovního vystoupení a to, jak se důvěryhodně prezentovat. Autor pomáhá čtenáři nově si uzpůsobit život, aby se v dříve obávaných situacích odvážil prosadit
brož., 224 s., 335 Kč
http://obchod.portal.cz/produkt/trema-a-jak-ji-prekonavat© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS