Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Programy a projekty

Projekt Profesionalizace SPRSV

 

 

Loga projektu

 

Projekt Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků financuje
Operační program Praha – Adaptabilita
Evropský sociální fond

Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

 


Klíčové aktivity

1 Vzdělávání mladých dobrovolníků
2 Profesionalizace, rozvoj a stabilizace organizace prostřednictvím vzdělávání
3 Koordinace projektu

Číslo aktivity: 1

Název klíčové aktivity: Vzdělávání (výcvik) mladých dobrovolníků (peer aktivistů)


Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Naši dlouhodobí dobrovolníci (30 osob), s nimiž spolupracujeme minimálně tři a více měsíců, projdou komplexním výcvikem, který zahrnuje odborná  témata, didaktiku i etiku a následně vedou ve školách i neformálních skupinách lekce pro své vrstevníky. Zájem našich dobrovolníků máme ověřen prostřednictvím průzkumů zájmu mezi mladými lidmi včetně průzkumů vlastních z roku 2012.
Výcvik těchto vrstevnických vzdělavatelů (peer aktivistů) má více úrovní a je doplněn průběžným vedením a konzultacemi s odborníky (lektory).
První, základní výcvik (Tři dny s netopeery) je spíše pro začátečníky a je především o problematice HIV/AIDS a part. vztahů. Účastníci vzdělávání (30 osob) se na výjezdních seminářích proškolí v problematice HIV/AIDS a partnerských vztahu a naučí se základní didaktické metody vhodné pro působení mezi vrstevníky. Důraz je kladen na aktuálnost informací a možnost svobodné volby, není prezentován jeden vzorec správného partnerského a sexuálního chování, účastníci jsou vedeni k respektování různých názorů. Do přípravy výcviku jsou zapojeni starší peer aktivisté.
Navazující Semináře (Majáky) jsou určeny pro všechny pokročilé (30 osob) a jsou vnitřně diferencovány na různá témata - především na téma antikoncepce, partnerské vztahy, rovné příležitosti, osobní bezpečí včetně bezpečného chování na internetu, důležitost preventivních vyšetření a další. Výběr témat vždy směřuje k prevenci rizikového chování a dalších nežádoucích jevů a reaguje na aktuální situaci. I do přípravy Majáku jsou výraznou měrou zapojeni pokročilí peer aktivisté.  Peer aktivisté po absolvování výcviku vedou lekce pro své vrstevníky- začínají vždy na školách, které je do programu zapojili a které jejich činnost kontrolují. Pokud je problematika zaujme, mají možnost prokázat své znalosti a dovednosti zkouškou (práce, test, lekce pod supervizí) a pak v případě zájmu z okolních škol vedou lekce i tam.
Tyto semináře tedy povedou jak peer aktivisté, tak odborníci- lektoři pro peer programy.


Číslo aktivity: 2

Název klíčové aktivity: Profesionalizace, rozvoj a stabilizace organizace prostřednictvím vzdělávání


Podrobný popis realizace klíčové aktivity:
Oblastmi tohoto vzdělávaní budou převážně legislativní otázky, strategické plánování, finanční řízení, projektové řízení, time-management, komunikace, řízení lidských zdrojů v neziskové organizaci, motivace pracovníků apod. Během realizace klíčové aktivity bude probíhat příprava a realizace vzdělávacích kurzů pro spolupracovníky a dobrovolníky žadatele, včetně nákupu či tvorby podpůrných materiálů.
Klíčové aktivity se zúčastní šest osob pracujících za odměnu a tří členové předsednictva. U stávajících členů managementu je třeba zdokonalit manažerské dovednosti, strategické plánování, projektové řízení, řízení a získávání lidských zdrojů, mobilizace zdrojů.
V rámci realizace projektu budou tedy realizována tato nezbytná školení pro profesionalizaci pracovního týmu SPRSV, tedy pro všech devět osob v rámci managementu:
- Strategické plánování
- Finanční plánování
- Práce s veřejností a vytvoření mediálního plánu
- Týmová spolupráce a řízení lidských zdrojů
- Sociální podnikání a rozvoj vlastních příjmů
- Příprava a realizace výběrového řízení na výkonného ředitele
- Facilitace procesu začlenění fundraisingu do systému řízení a zapojení členů týmu
- Audit připravenosti organizace na profesionální fundraising- Příprava a realizací výběrového řízení na fundraisera
Školení níže se týkají pouze osoby fundraisera:
- Odborné konzultace a facilitace přípravy fundraisingového plánu
- Konzultování realizačních plánů jednotlivých fundraisingových kampaní
- Osobní koučink a dovzdělávání fundraisera
Absolvováním těchto vzdělávacích oblastí tak bude zajištěno, že každý účastník se bude orientovat ve všech důležitých oblastech. Zároveň ovšem nebude ztrácet čas zbytečným školením ze své specializace. To zvýší motivaci účastníků pro tato školení, protože získané znalosti a dovednosti využijí nejen v rámci práce pro SPRSV, ale též ve svém soukromém a pracovním životě.
Vedení bude lépe vést a rozvíjet organizaci. Současní spolupracovníci i budoucí zaměstnanci získají nové znalosti a dovednosti v rámci školení. Tyto informace využijí při práci s klienty.
Prostřednictvím realizace projektu dojde k rozvoji a stabilizaci organizace Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovy, konkrétně tedy:
- rozvoj manažerských dovedností pracovníků a členů předsednictva v organizaci (např. strategické plánování, finanční řízení organizace, řízení lidských zdrojů v neziskové organizaci, projektové řízení, motivace pracovníků a další oblasti školení), přičemž budou díky rozvoji těchto dovedností vytvořeny a zavedeny tyto materiály (dokumenty) a zavedeny do praxe organizace SPRSV:
- Strategické plánování v rámci organizace SPRSV
- Finanční plánování a řízení organizace SPRSV
- Práce s veřejností a vytvoření mediálního plánu v rámci organizace SPRSV
- Týmová spolupráce a řízení lidských zdrojů v rámci organizace SPRSV
- Sociální podnikání a rozvoj vlastních příjmů v rámci organizace SPRSV
Dále dojde k vytvoření fundraisingového plánu a proplacení mzdy fundraisera po dobu realizace projektu.
Sedm osob bude proškoleno na zvyšování svých jazykových kompetencí v anglickém jazyce.
Přehled přímých nákladů na realizaci klíčové aktivity:
V rámci realizace projektu bude nakoupena služba pro školení pro profesionalizaci SPRSV "ušitá na míru" naší organizaci:
- Strategické plánování
- Finanční plánování
- Práce s veřejností a vytvoření mediálního plánu
- Týmová spolupráce a řízení lidských zdrojů
- Sociální podnikání a rozvoj vlastních příjmů
- Příprava a realizace výběrového řízení na výkonného ředitele
- Facilitace procesu začlenění fundraisingu do systému řízení a zapojení členů týmu
- Audit připravenosti organizace na profesionální fundraising- Příprava a realizací výběrového řízení na fundraisera
Školení níže se týkají pouze osoby fundraisera:
- Odborné konzultace a facilitace přípravy fundraisingového plánu
- Konzultování realizačních plánů jednotlivých fundraisingových kampaní - Osobní koučink a dovzdělávání fundraisera


Číslo aktivity: 3

Název klíčové aktivity: Koordinace projektu

V této aktivitě bude probíhat :
-zpracování běžné agendy a dokumentace projektu -uzavírání smluv s účastníky projektu -uzavírání smluv s dodavateli služeb.
-podrobný harmonogram plánovaných aktivit a jednotlivých vzdělávacích kurzů -příprava a zpracování podkladů -sestavování termínů aktivit, porady osob pracujících v realizačním týmu v projektu -vypracování monitorovacích zpráv a příprava podkladů pro MZ.
-vypracovávání zpráv vztahujících se k aktivitám v projektu, včetně zahájení a ukončení jednotlivých vzdělávacích programů, přípravy a vydání Osvědčení a dokumentace pro účastníky projektu.
© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS