Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

Sexuální výchova jako součást vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví

SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU

pořádá seminář na téma

Sexuální výchova jako součást vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví
pro učitele 1. stupně ZŠ a MŠ, výchovné poradce, metodiky prevence i další pedagogy

ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Místo: Zasedací místnost Sempry, U Topíren 2, Praha 7, 4. patro (3 min. od zastávky Vltavská), případně školy a školská zařízení (seminář lze objednat i v jiném termínu „na klíč“)


První termín pro rok 2015:  

22. 1. 2014  14:00 – 18:30

Semináře jsou určeny zejména pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatele příslušné věkové skupiny dětí (4 – 12 let), pedagogy volného času příslušné věkové skupiny dětí (4 – 12 let), asistenty pedagoga příslušné věkové skupiny dětí (4 – 12 let), trenéry příslušné věkové skupiny dětí (4 – 12 let), vedoucí pedagogické pracovníky, metodiky prevence, výchovné poradce.

Lektorka: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D.

Akreditace: Semináře jsou akreditovány MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. akreditace 1614/2013-201-125 ze dne 5. 3. 2013

Počet účastníků:  max. 25

Cena: 724,- Kč vč. DPH za osobu (600 + 21% DPH ), platbu je třeba po obdržení výzvy uhradit na konto 2100367028/2010, doklad o platbě bude předán při kurzu, ev. si lze vyžádat fakturu


Ceny 2015 pro zařízení (výuka v místě zařízení) 7 500 Kč + 21% DPH = 9 075 Kč (t.j. při 20 účastnících vychází 454 Kč s DPH za os.)

Pomůcky: volné listy, psací potřeby

Přihlášku prosím odešlete co nejdříve na adresu SPRSV, U Topíren 2, 17000 Praha 7 nebo mailem na sprsv.vzdelavani@centrum.cz. Účastníci budou zařazováni do semináře podle pořadí došlých přihlášek.
Těšíme se na Vaši účast.


     Za pořadatele
         
Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV
          z.pro@centrum.cz, 224231524

___________________________________________________________________________________________________________

Přihláška na seminář Sexuální výchova jako součást vzdělávací oblasti Člověk a jeho zdraví

ON-LINE PŘIHLÁŠKA, FORMULÁŘ VE WORDU KE STAŽENÍ

Přihlašuji se k účasti na seminář a uhradím účastnický poplatek ihned po výzvě ve stanovené výši ve prospěch účtu č. 2100367028/2010 Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, U Topíren 2, Praha 7, IČO:17046173, DIČ:CZ17046173. SPRSV je plátcem DPH

Přihlašuji se na seminář v termínu   22. 1. 2015

Titul, jméno a příjmení:                               datum narození:

e-mail:
doporučujeme soukromý, případně jiný kontakt

 

Účastnický poplatek bude uhrazen pod variabilním symbolem:  
(variabilní symbol stanovte sami, např. datum narození, do poznámky pokud možno uveďte jméno)


Bude-li hradit účastnický poplatek organizace, je nutno uvést následující údaje:

organizace:

adresa:

IČ:                                                                    e -mail:

je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:

organizace:adresa:IČ:                                                                    e -mail:je-li organizace plátce DPH, uveďte DIČ:

Prohlášení: Souhlasím s tím, aby mnou poskytnuté osobní údaje v tomto formuláři byly až do odvolání používány Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu (dále SPRSV) se sídlem U Topíren 2, Praha 7 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobní údajů, a to za účelem zasílání informačních materiálů a ke komunikaci. SPRSV se tímto zavazuje, že tyto údaje neposkytne žádnému dalšímu subjektu.    

podpis


© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS