Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

O společnosti

Výroční zpráva za rok 2003


Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
Czech Family Planning Association

Senovážná 2, POB 399, 111 21 Praha 1
tel. a fax +420 224 231 524
e-mail: planrod@centrobox.cz

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) byla založena v roce 1991 jako nevládní nevýdělečná organizace zabývající se podporou populačního zdraví a plánování rodiny jako základního lidského práva. V tom směru vyvíjí svou činnost ve smyslu zásad Mezinárodní federace pro plánované rodičovství (IPPF -International Planned Parenthood Federation) jako plnoprávný člen této mezinárodní organizace. Podporuje výchovu k plánování rodiny, k partnerským vztahům a k rodinnému životu včetně výchovy sexuální. Pomáhá upevňovat ve vědomí občanů pocit práva na sexuální a reprodukční zdraví na základě příslušných dokumentů OSN a v souladu se závěry Světové konference o lidských právech ve Vídni (1993), Mezinárodní konference pro populaci a rozvoj v Káhiře (1994), Světového shromáždění pro sociální rozvoj v Kodani (1995) a Čtvrté světové konference žen v Pekingu (1995).

V tomto smyslu organizace oslovuje nejen širokou veřejnost, zejména mládež, ale také pomáhá při přípravě pedagogů, psychologů, lékařů a dalších odborníků v oblasti plánování rodiny a sexuální výchovy. Pro tyto pracovníky pořádá konference, semináře, odborná symposia a poskytuje informace. V odborných stanoviscích důsledně vychází ze závěrů a materiálů Světové zdravotnické organizace. V oblasti populační politiky vidí směr činnosti v posunu orientace od kvantity spíše na kvalitu populace uplatňováním zásady „každé dítě – chtěné dítě“. S tím souvisí také hlavní směr požadovaného vývoje od potratu k antikoncepci. Ruku v ruce s propagací účinných a spolehlivých metod moderní antikoncepce se organizace v rámci upevňování sexuálního a reprodukčního zdraví zabývá také prevencí sexuálně přenosných chorob, zejména HIV/AIDS.

Společenské aspekty sexuálního a reprodukčního zdraví

Mezi hlavní populační změny patří zřetelná tendence zvyšování věku uzavírání manželství a s tím související posun rodičovství do vyšších věkových kategorií. Tato skutečnost je obecným jevem prakticky ve všech vyspělých evropských zemích a nepochybně souvisí s klesající porodností. V roce 2002 však přece došlo k určitému příznivému posunu, když počet živě narozených dětí (92 786) byl proti minulému roku asi o 2000 dětí vyšší a dosáhl maxima za posledních 7 let. Počet uzavřených manželství (52 732) zaznamenal jen mírný meziroční vzestup oproti roku 2001 (52 374). Relativně nízký počet sňatků je ovšem kompenzován vzestupem případů nesezdaného soužití partnerů.

Příznivým jevem je neustále klesající počet umělých potratů. V roce 2002 byl jejich počet 28 850, z toho 80% miniinterrupcí. Proti roku 2001 je to pokles o více než 1 500 potratů (2001 – 30 358). Tento trend trvalého poklesu potratů trvá zhruba již celé desetiletí a je zcela jednoznačným důsledkem přístupu ke kvalitní a spolehlivé antikoncepci, zejména hormonální.

Také v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví při uplatňování principů plánovaného rodičovství jako základního lidského práva se projevují legislativní změny ve smyslu s harmonizací s legálními standardy Evropské unie. Česká republika se tak v nejdůležitějších nejen demografických, ale i ekonomických ukazatelích přibližuje původním členským zemím EU.

Přehled jednotlivých realizovaných projektů

Antikoncepční telefonní poradenská linka

Trvalou poradenskou službu poskytujeme prostřednictvím školených odborníků, zejména z řad středně zdravotnického personálu a studentů posledních ročníků lékařské fakulty. Tato služba existuje již 7 let a v roce 2003 byla na tel. č. 541 217 777 poskytována prostřednictvím bezprostředního kontaktu v pondělí, ve středu a v pátek od 13,00 do 18,00 hodin. Mimo tyto hodiny je k dispozici záznamník s trvalou informací; na činnost telefonní poradenské linky pak navazuje specializovaná poradna vedená lékařem. V roce 2003 zodpověděla poradna telefonicky  701 dotazů a bylo uskutečněno 250 osobních návštěv.

www.planovanirodiny.cz

Jedná se o informační vzdělávací a výchovný projekt pro širokou veřejnost. Obsahuje stále se rozšiřující množství informací nejen o plánovaném rodičovství, reprodukčním a sexuálním zdraví, ale i o dalších tématech sexuální výchovy. Forma stránek je díky používanému redakčnímu systému přehledná a poutavá, o tom svědčí stále se zvyšující návštěvnost. Velkou popularitu si získávají nejen texty odborné, ale zejména populárně-naučná sdělení, ve kterých mimo důležitých informací nechybí ani humor. Nedílnou součástí  stránek je internetová poradna, která zodpověděla v roce 2003 od dubna, kdy byla uvedena do provozu 109 dotazů, většina z nich je na stránkách zveřejněna pro informaci dalším návštěvníkům.

Červená stužka

SPRSV je spolupořadatelem a organizátorem této osvětové a informační kampaně, která má celosvětový charakter. Koná se každoročně 1. prosince u příležitosti Světového dne boje proti AIDS. V prosinci 2003 se nám podařilo získat ke spolupráci více než 150 středních i dalších škol, jejichž studenti ve spolupráci s dalšími dobrovolníky oslovili s informacemi o HIV téměř půl milionu občanů a prodali asi 170 000 červených stužek – symbolů solidarity s infikovanými virem HIV a nemocnými AIDS. Výtěžek celé akce – téměř dva miliony Kč představovaly příspěvek pro činnost naší Společnosti a Domu světla, azylového zařízení pro HIV pozitivní občany.

Celá tato akce tak pomáhá nejen poučení široké veřejnosti, ale i aktivně vystupující studenti často ocení zpětnou vazbu v oblasti neoficiálního výzkumu veřejného mínění týkajícího se problematiky HIV/AIDS.

Organizace besed, seminářů a konferencí

Naše Společnost každoročně pořádá Celostátní kongres k sexuální výchově v Pardubicích. V roce 2003 proběhl již jedenáctý tento kongres, který umožňuje interdisciplinární diskusi zdravotnických pracovníků, pedagogů, manželských poradců a právníků. Takovéto celostátní mezioborové setkání je v oblasti sexuální výchovy zcela unikátní. Z každého kongresu vydáváme sborník přednesených referátů, který distribuujeme nejen účastníkům, ale i ostatním zájemcům a dalším spolupracujícím nevládním organizacím.

Členové Společnosti se dále významnou měrou podíleli na několika dalších celostátních seminářích zejména pro pedagogy, zaměřených na sexuální a rodinnou výchovu a zdravý životní styl. V spolupráci s firmou Johnson&Johnson a Pedagogickou fakultou Univerzity v Hradci Králové jsme uspořádali několik desítek seminářů pro učitele v jednotlivých okresech České republiky. Pravidelnou součástí činnosti SPRSV je také pořádání besed pro žáky, studenty i pro veřejnost především s problematikou sexuálního a reprodukčního zdraví, plánovaného rodičovství, antikoncepce a prevence sexuálně přenosných nemocí včetně HIV/AIDS. Každoročně se těchto besed zúčastní nejméně 7000 posluchačů, jejich dosah je však mnohonásobně vyšší.

Důležitá je také naše spolupráce s Ministerstvem obrany, pod jehož patronací jsme uspořádali besedy s tématikou sexuálního zdraví pro nově odvedené vojáky základní služby.

Spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí

Odborní pracovníci Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu považují spolupráci s massmédii za nedílnou součást zodpovědné výchovy nejširší veřejnosti a ovlivňování informací, postojů a dovedností v oblasti prevence nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných nemocí za jeden z hlavních úkolů. V roce 2003 se nám tato spolupráce dařila vystupováním v rozhlasových pořadech soustřeďujících se na zodpovídání otázek posluchačů, opakovaných on-line diskusích na hojně navštěvovaných stránkách a publikací několika desítek článků v denním a dalším periodickém tisku včetně odpovědí na dotazy čtenářů.

Vydávání tiskových materiálů, sborníků a periodik

Kromě již zmíněného každoročně vydávaného Sborníku přednesených prací z Celostátního kongresu k sexuální výchově byla vydána brožura 4000 let antikoncepce (ve spolupráci s firmou Organon).

Ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc jsme vydali leták „Nebojte se HIV pozitivních osob“ Nelze zapomenout ani na sice drobný, ale v půlmilionovém nákladu vydaný a rozdaný občanům informační leták o HIV/AIDS.

V tisku je informační leták o všech možnostech a metodách moderní antikoncepce.

Konzultační služby pro orgány státní správy

V souladu se Stanovami SPRSV poskytuje expertní a konzultační služby pro Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo školství, mládeže a tělesné výchovy a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Důležité jsou také naše kontakty s Parlamentem ČR prostřednictvím vědeckého sekretáře SPRSV doc. Jaroslava Zvěřiny, který je členem Poslanecké sněmovny Parlamentu. Konzultační činnost poskytujeme také na úrovni komunální politiky, policie a soudů.

Finanční zpráva

Celkové příjmy společnosti za uplynulé účetní období činily částku 3 913 000 Kč.

Nejvýznamnější příjmy jsou:

 • výtěžek veřejné sbírky – 1 972 000 Kč
 • dotace MPSV – 1 391 000 Kč
 • dar Johnson&Johnson – 294 690 Kč
 • dar Nadace Eurotel – 64 000 Kč
 • dar Organon  s. r. o. – 50 000 Kč

 

Tyto příjmy tvořily v roce 2003 více než 95 % celkových příjmů Společnosti. Ostatní příjmy mají doplňkový charakter a jedná se zejména o dary, příjmy z poradenské činnosti, konferenčních poplatků, prodeje sborníků a členských příspěvků.

Celkové výdaje společnosti za uplynulé účetní období činily částku 4 093 000 Kč.

Nejvýznamnějšími výdaji jsou:

 • převod části výtěžků veřejné sbírky – 1 700 000 Kč
 • osobní náklady - 874 000 Kč
 • náklady na konferenci v Pardubicích - 315 000 Kč
 • nájem a služby s ním spojené - 183 000 Kč
 • spoje, webové stránky - 139 000 Kč
 • materiál. tiskoviny,drobný majetek - 349 000 Kč

 

Výše uvedené výdaje tvořily v roce 2003 téměř 87 % celkových výdajů společnosti. Převod části výtěžku veřejné sbírky ve prospěch spoluorganizátorů – České společnosti AIDS pomoc je ze sbírky, konané v prosinci 2002 a 2003.

Rozdíl příjmů a výdajů v roce 2003 tak představuje částku - 180 000 Kč.

Počáteční stav disponibilních finančních prostředků, tj. finanční prostředky a pohledávky minus splatné závazky: 1 855 000 Kč.

Konečný stav disponibilních finančních prostředků: 1 616 000 Kč.

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti, vykázané závazky se týkají zejména mezd a odvodů za prosinec 2003 a dále služeb vyúčtovaných v prosinci roku 2003.

Společnost dále vlastní dlouhodobý hmotný majetek ve vstupní ceně 182 000 Kč a drobný hmotný majetek ve vstupní ceně 275 000 Kč.

Podrobnější členění příjmů a výdajů je obsaženo ve výkazu příjmů a výdajů a ve výkazu majetku a závazků. které společnost vypracovala v souladu s platnými předpisy pro vedení jednoduchého účetnictví.

Veškerý stav majetku byl ke dni 31.12.2003 ověřen řádnou inventurou, která neshledala rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu děkuje všem svým spolupracovníkům za podporu.

Děkujeme:
Ministerstvu práce a sociálních věcí
České společnosti AIDS pomoc a Domu světla
Johnson&Johnson s.r.o.
Nadaci Eurotel
Organonu  s. r. o.
CentroNetu a. s.
Odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT
Code 004 o. s.
Pedagogické fakultě University v Hradci Králové
Střední odborné škole Předbranská v Uherském Brodě
Střední odborné škola služeb K Sídlišti 4 v Praze 4
Nové tiskárně Pelhřimov
Všem školám, dobrovolníkům i dárcům, kteří nám pomáhají při akci Červená stužka© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS