Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

O společnosti

Výroční zpráva za rok 2004

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
Czech Family Planning Association
Senovážná 2, POB 399, 111 21 Praha 1
tel. a fax +420 224 231 524
e-mail: planrod@centrobox.cz

Problematikou sexuálního a reprodukčního zdraví se v České republice dlouhodobě zabývají odborníci z řad medicíny, pedagogiky a práva, bohužel před rokem 1990 neexistovala možnost jejich institucionárního sjednocení a propojení. Teprve v roce 1991 byla založena Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) jako nevládní nevýdělečná organizace zabývající se podporou populačního zdraví a plánování rodiny jako základního lidského práva. V tom směru vyvíjí svou činnost ve smyslu zásad Mezinárodní federace pro plánované rodičovství (IPPF -International Planned Parenthood Federation) jako plnoprávný člen této mezinárodní organizace. Podporuje výchovu k plánování rodiny, k partnerským vztahům a k rodinnému životu včetně výchovy sexuální. Pomáhá upevňovat ve vědomí občanů pocit práva na sexuální a reprodukční zdraví na základě příslušných dokumentů OSN a v souladu se závěry Světové konference o lidských právech ve Vídni (1993), Mezinárodní konference pro populaci a rozvoj v Káhiře (1994), Světového shromáždění pro sociální rozvoj v Kodani (1995) a Čtvrté světové konference žen v Pekingu (1995).

SPRSV oslovuje nejen širokou veřejnost, zejména mládež, ale také pomáhá při přípravě pedagogů, psychologů, lékařů a dalších odborníků v oblasti plánování rodiny a sexuální výchovy. Pro tyto pracovníky pořádá konference, semináře, odborná symposia a poskytuje informace. V odborných stanoviscích důsledně vychází ze závěrů a materiálů Světové zdravotnické organizace. V oblasti populační politiky vidí směr činnosti v posunu orientace od kvantity spíše na kvalitu populace uplatňováním zásady „každé dítě – chtěné dítě“. S tím souvisí také hlavní směr požadovaného vývoje od potratu k antikoncepci. Ruku v ruce s propagací účinných a spolehlivých metod moderní antikoncepce se organizace v rámci upevňování sexuálního a reprodukčního zdraví zabývá také prevencí sexuálně přenosných chorob, zejména HIV/AIDS.

Společenské aspekty sexuálního a reprodukčního zdraví

Mezi nejvýznamnější vnitropolitické události v roce 2004 patří, že od 1. května se Česká republika stala členem Evropské unie. V rámci přístupových procesů probíhal proces sjednocování zákonů České republiky s evropskou legislativou, i když je nutno konstatovat, že zejména v oblasti sexuálních a reprodukčních práv byla většina zákonů plně kompatibilní již v dřívějších dobách. Týká se to především liberálního potratového zákona, úrovně sexuální výchovy a svobodného přístupu k moderním antikoncepčním metodám.

V současné době zaznamenáváme ovšem ještě některé přetrvávající legislativní nedostatky. Jedná se především:

 1. nemožnost provádění umělého potratu na žádost cizím státním příslušnicím. Přestože považujeme právo na plánované rodičovství za základní lidské právo a tato práva jsou nedělitelná, jsou občanky České republiky oproti cizím státním příslušnicím zvýhodněny.
 2. v Parlamentě České republiky byl již čtyřikrát zamítnut návrh na registrované partnerství homosexuálů. Stalo se tak především v důsledku aktivity křesťanské politické strany, která je v České republice jednou z politických stran vládní koalice. Tento akt považujeme za diskriminaci homosexuální menšiny obyvatelstva.
 3. v důsledku petiční akce byla v České republice znemožněna registrace Mifepristonu (RU 486), takže občanky České republiky nemohou využívat této šetrné metody umělého potratu.
 4. pro odpor v odborných kruzích, s největší pravděpodobností motivovaných ekonomicky, se nedaří registrovat postkoitální antikoncepci (Postinor) mezi volně prodejné léky bez lékařského předpisu.
 5. naléhavým a trvalým úkolem je snaha o regulaci škodlivých ideologií, snažících se o potlačení sexuálních a reprodukčních práv občanů. Neblahé zkušenosti sousedních zemí (Polsko, Slovensko) jsou pro nás v této činnosti dostatečným varováním.

 

Změnou v organizační struktuře SPRSV byla v roce 2004 změna výkonného ředitele, tuto funkci vykonává Mgr. Zuzana Prouzová. Ve volbách do předsednictva byl dosavadní výkonný ředitel MUDr. Radim Uzel zvolen předsedou a funkcí místopředsedkyně pro mezinárodní styky byla pověřena doc. PhDr. Lenka Šulová.

 

V roce 2004 nadále pokračovala spolupráce se slovenskou Spoločností pre plánované rodičovstvo a výchovu k rodičovstvu. Tato spolupráce má již dlouholetou tradici. Minimální jazyková bariéra je využívána k výměně zkušeností a tiskových materiálů, dále pak výměnnou účastí na seminářích a konferencích obou společností.

Přehled jednotlivých realizovaných projektů

Antikoncepční telefonní poradenská linka

Trvalou poradenskou službu poskytujeme prostřednictvím školených odborníků, zejména z řad středně zdravotnického personálu a studentů posledních ročníků lékařské fakulty. Tato služba existuje již 8 let a v roce 2004  byla na tel. č. 541 217 777 poskytována prostřednictvím bezprostředního kontaktu v pondělí, ve středu a v pátek od 13,00 do 18,00 hodin, část roku dokonce denně. Na činnost telefonní poradenské linky pak navazuje specializovaná poradna vedená lékařem. V roce 2004 zodpověděla poradna telefonicky  512 dotazů a bylo uskutečněno 204  osobních návštěv. Veškeré poradenství je podpořeno Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

www.planovanirodiny.cz a internetové poradenství

Jedná se o informační vzdělávací a výchovný projekt pro širokou veřejnost. Obsahuje stále se rozšiřující množství informací nejen o plánovaném rodičovství, reprodukčním a sexuálním zdraví, ale i o dalších tématech sexuální výchovy. Forma stránek je díky používanému redakčnímu systému přehledná a poutavá, o tom svědčí stále se zvyšující návštěvnost. Velkou popularitu si získávají nejen texty odborné, ale zejména populárně-naučná sdělení, ve kterých mimo důležitých informací nechybí ani humor. Nedílnou součástí  stránek je stále oblíbenější internetová poradna, která zodpověděla v roce 2004 512 dotazů, většina z nich je na stránkách zveřejňována pro informaci dalším návštěvníkům. Veškeré poradenství je podpořeno Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Červená stužka

SPRSV je spolupořadatelem a organizátorem této osvětové a informační kampaně, která má celosvětový charakter. Koná se každoročně 1. prosince u příležitosti Světového dne boje proti AIDS. V prosinci 2004 se nám podařilo získat ke spolupráci 220 středních i dalších škol a jiných institucí, jejichž čtyři a půl tisíce studentů a dalších dobrovolníků oslovilo s informacemi o HIV půl milionu občanů a prodalo téměř 200 000 červených stužek – symbolů solidarity s infikovanými virem HIV a nemocnými AIDS. Výtěžek celé akce – více než dva miliony Kč - představoval příspěvek pro činnost naší Společnosti a Domu světla, azylového zařízení pro HIV pozitivní občany. Celá tato akce tak pomáhá nejen poučení široké veřejnosti, ale je i velmi důležitým příspěvkem pro výchovu samotných studentů. Vědomosti o HIV uplatňují při komunikaci s občany v praxi a budují si odpovídající postoje. Nad kampaní Červená stužka laskavě převzala záštitu JUDr. Petra Buzková

Peer projekt

Zcela novým projektem Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu je vytváření sítě peer aktivistů (vrstevníků) z různých středních škol České republiky, jejich pravidelné setkávání na zajímavých akcích a předávání informací dalším studentům jejich prostřednictvím. V roce 2004 bylo proškoleno 120 aktivistů.

Zdravotně postižený člověk a HIV/AIDS

V roce 2004 probíhala především pilotní část projektu, prevence HIV/AIDS, na Obchodní akademii pro tělesně postižené v Janských lázních a příprava hlavní části projektu – shromažďování námětů na leták, zaměřený na specifickou problematiku prevence u zdravotně postižené mládeže. Projektu se aktivně zúčastnilo 100 studentů pod vedením Mgr. Ferklové a byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Prevence komerčního sexuálního zneužívání dětí

První část výzkumu týmu Dunovský, Kusý, Uzel, Weiss přinesla velmi zajímavé výsledky.

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a bude pokračovat v dalších letech.

Organizace besed, seminářů a konferencí

SPRSV každoročně pořádá Celostátní kongres k sexuální výchově v Pardubicích. V roce 2004 proběhl již dvanáctý kongres, který umožňuje interdisciplinární diskusi zdravotnických pracovníků, pedagogů, manželských poradců a právníků. Takovéto celostátní mezioborové setkání je v oblasti sexuální výchovy zcela unikátní. Z každého kongresu vydáváme sborník přednesených referátů, který distribuujeme nejen účastníkům, ale i ostatním zájemcům a dalším spolupracujícím nevládním organizacím. V roce 2004 také proběhla poprvé moravská regionální varianta tohoto kongresu, realizovaná ve spolupráci se SOŠ Uherský Brod. SPRSV se také podílela na průběhu konferencí Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání a Sexualita mentálně postižených.

Jednotliví členové SPRSV v rámci svého zaměstnání nebo mimo něj, případně ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi přednášejí, publikují a pořádají besedy pro velké množství žáků, studentů a dalších účastníků. Nejčastějšími tématy jsou sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství, antikoncepce a prevence sexuálně přenosných nemocí včetně HIV/AIDS. Přednášková činnost našich členů je velmi bohatá a v této zprávě není možno jmenovat všechny uspořádané akce. Zmiňme například téměř stovku besed MUDr. Radima Uzla pro 15 000 posluchačů, množství besed preventisty Domu Světla Vladimíra Kováče, projekt Regionální koncepce sexuální osvěty a výchovy pro základní a střední školy pro severní Moravu a východní Čechy MUDr. Petra Kováře a další.

Spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí

Odborní pracovníci Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu považují spolupráci s masmédii za nedílnou součást zodpovědné výchovy nejširší veřejnosti a ovlivňování informací, postojů a dovedností v oblasti prevence nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných nemocí za jeden z hlavních úkolů. V roce 2004 se nám tato spolupráce dařila vystupováním v rozhlasových pořadech soustřeďujících se na zodpovídání otázek posluchačů, opakovaných on-line diskusích na hojně navštěvovaných stránkách a publikací několika desítek článků v denním a dalším periodickém tisku včetně odpovědí na dotazy čtenářů.

Vydávání tiskových materiálů, sborníků a periodik

Kromě již zmíněného každoročně vydávaného sborníku přednesených prací z celostátního kongresu k sexuální výchově vyšel na CD  sborník z regionálního kongresu, za našeho přispění sborník prací z konference Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání, taktéž za našeho přispění byla vydána kniha prof. MUDr. Dunovského, JUDr. Mitlöhnera a dalších autorů Problematika dětských práv a komerčního sexuálního zneužívání dětí u nás a ve světě. Velmi oblíbená zejména u pedagogů je brožurka, vydaná ve spolupráci s firmou Janssen – Cilag Nový průvodce pro bezpečnější sex.

Nelze zapomenout ani na sice drobný, ale v půlmilionovém nákladu vydaný a občanům rozdaný informační leták o HIV/AIDS. Z cizojazyčných materiálů namátkou jmenujme poster autorů Fait T., Kocourková J., Uzel R.: Procurable safety contraception leads to reduction of abortion risk. Z dosud nepublikovaných materiálů je připravena většina textů pro korespondenční kurz sexuální výchovy.

Konzultační služby pro orgány státní správy

V souladu se Stanovami SPRSV poskytuje expertní a konzultační služby pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Člen předsednictva doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina byl zvolen do Evropského parlamentu, v rámci předvolební kampaně působili rovněž členové a aktivisté SPRSV. Konzultační činnost poskytujeme také na úrovni komunální politiky, policie a soudů.

Finanční zpráva

Celkové příjmy společnosti za uplynulé účetní období činily 3 456 218 Kč.

Nejvýznamnější příjmy jsou:

 • výtěžek veřejné sbírky – 2 078 106 Kč
 • dotace MPSV ČR – 381 100 Kč
 • dotace MŠMT ČR- 150 000 Kč
 • dotace Ministerstva zdravotnictví ČR - 90 000 Kč
 • dar Johnson&Johnson s. r. o. – 373 500 Kč
 • dar Organon  s. r. o. – 50 000 Kč
 • dar Nadace Eurotel – 16 000 Kč
 • reklama - 190 500 Kč
 • dotace IPPF - 46 340 Kč
 • příspěvky konference Pardubice - 30 850 Kč

 

Tyto příjmy tvořily v roce 2004 více než 95 % celkových příjmů Společnosti. Ostatní příjmy mají doplňkový charakter a jedná se zejména o dary, příjmy z poradenské činnosti, konferenčních poplatků, prodeje sborníků a členských příspěvků.

Celkové výdaje společnosti za uplynulé účetní období činily 3 696 226 Kč.

Nejvýznamnějšími výdaji jsou:

 • převod části výtěžků veřejné sbírky – 1 300 000 Kč
 • osobní náklady - 991 696 Kč
 • nákup služeb - 215 451 Kč
 • náklady na konferenci v Pardubicích - 140 931 Kč
 • nájem a služby s ním spojené, provozní režie - 185 798 Kč
 • spoje, webové stránky - 132 763 Kč
 • materiál. tiskoviny,drobný majetek - 210 417 Kč
 • konzultace - 256 408 Kč
 • ekonomický a právní servis - 186 000 Kč

 

Výše uvedené výdaje tvořily v roce 2004 téměř 98 % celkových výdajů společnosti. Převod části výtěžku veřejné sbírky ve prospěch spoluorganizátorů – České společnosti AIDS pomoc je ze sbírky, konané v prosinci 2004.

Rozdíl příjmů a výdajů v roce 2004 tak představuje částku - 240 008 Kč.

Další údaje zaokrouhleny.

Počáteční stav disponibilních finančních prostředků, tj. finanční prostředky a pohledávky minus splatné závazky: 1 616 000 Kč.

Konečný stav disponibilních finančních prostředků: 1 548 000 Kč.

Společnost nemá žádné závazky po splatnosti, vykázané závazky se týkají zejména mezd a odvodů za prosinec 2004 a dále služeb vyúčtovaných v prosinci roku 2004.

Společnost dále vlastní dlouhodobý hmotný majetek ve vstupní ceně  182 000 Kč a drobný hmotný majetek ve vstupní ceně 330 000 Kč.

Podrobnější členění příjmů a výdajů je obsaženo ve výkazu příjmů a výdajů a ve výkazu majetku a závazků. které společnost vypracovala v souladu s platnými předpisy pro vedení jednoduchého účetnictví.

Veškerý stav majetku byl ke dni 31.12.2004 ověřen řádnou inventurou, která neshledala rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu děkuje všem svým spolupracovníkům za podporu.

Děkujeme:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

České společnosti AIDS pomoc a Domu světla

Johnson&Johnson s.r.o.

Janssen-Cilag s.r.o.

Organonu  s. r. o.

CentroNetu a. s.

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Ministerstvu zdravotnictví ČR

Národnímu programu boje proti AIDS

Code 004 o. s.

Naturprodukt CZ spol. s r. o.

Beaufour Ipsen International

Natural Medicaments s.r.o.

Statutárnímu městu Pardubice

Prodigy Finance s.r.o.

MP promotion, s.r.o.

Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové

Střední odborné škole Předbranská v Uherském Brodě

Střední odborné škole služeb K Sídlišti  v Praze 4

Obchodní akademii, Obchodní škole a Praktické škole pro tělesně postižené v Janských Lázních

Nové tiskárně Pelhřimov

Všem školám, dobrovolníkům i dárcům, kteří nám pomáhají při akci Červená stužka© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS