Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

O společnosti

Výroční zpráva za rok 2005

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
Czech Family Planning Association
Senovážná 2, POB 399, 111 21 Praha 1
tel. a fax +420 224 231 524
e-mail: planrod@centrobox.cz

Úvod

V lednu 2006 uplynulo 15 let od založení Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV). Společnost byla založena jako nevládní nevýdělečná organizace zabývající se podporou populačního zdraví a plánování rodiny jako základního lidského práva. Naplnilo se tak několik desetiletí trvající úsilí o začlenění naší země do celosvětové sítě organizací ve smyslu zásad Mezinárodní federace pro plánované rodičovství (IPPF – International Planned Parenthood Federation), v roce 1995 byla pak SPRSV přijata jako plnoprávný člen této mezinárodní organizace sdružující více než 140 zemí světa. V té době již bylo původní Československo rozděleno na Českou a Slovenskou republiku; na Slovensku pak došlo k vynucené změně názvu organizace, kdy původní „sexuální výchova“ byla nahrazena termínem „výchova k rodičovstvu“.

V České republice při zachovaném názvu organizace bylo původní zaměření na plánované rodičovství a sexuální výchovu ještě rozšířeno na celou širokou problematiku sexuálního a reprodukčního zdraví ve shodě se záměry Světové zdravotnické organizace. Toto rozšíření se pak projevuje zejména zaměřením na prevenci sexuálně přenosných nemocí včetně HIV/AIDS a prevenci týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Spolupracujeme tak především se Českou společností AIDS pomoc a s dalšími organizacemi na nevládní úrovni, dále pak s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ve své výchovné činnosti se Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu zaměřuje především

 • na dospívající mládež pořádáním přednášek a besed
 • na odbornou pedagogickou veřejnost konáním odborných seminářů a symposií
 • na interdisciplinární setkávání zdravotnických pracovníků, pedagogů, psychologů a právníků organizací celostátních konferencí ke zdravotní výchově a účastí na dalších akcích s celostátní působností

Sexuální a reprodukční zdraví jako prvořadý celospolečenský problém

Hlavní zásadou činnosti SPRSV je uplatňování plánovaného rodičovství jako základního lidského práva. V souladu se závěry Mezinárodní konference pro populaci a rozvoj v Káhiře (1994) a všech následných dokumentů OSN považujeme toto právo za fundamentální předpoklad kvality populace. Každý občan má právo svobodně rozhodovat nejen o počtu svých dětí, ale také o intervalech mezi nimi a o narození prvního dítěte. Uplatňováním zásady „každé dítě – chtěné dítě“ je pak zabezpečeno, aby příchod každého dítěte na svět byl plánován a s láskou očekáván.

Prevence nechtěných těhotenství jde pak ruku v ruce s prevencí sexuálně přenosných nemocí a ostatních negativních jevů, které mají na sexuální a reprodukční zdraví neblahý vliv.

Sexuální výchova v této oblasti sklízí v České republice v posledních letech nepochybně příznivé ovoce zejména v podobě radikálního snížení počtu umělých potratů. Prostřednictvím rozšíření účinných metod antikoncepce se za posledních 15 let snížil počet potratů o 70%, takže se Česká republika ukazatelem potratovosti přiblížila nejvyspělejším evropským zemím. Také ostatní výzkumy týkající se sexuálního chování občanů České republiky svědčí o tom, že dnešní mladá generace se ve většině případů chová zodpovědněji než generace rodičů.

Přes tyto všechny nesporné úspěchy existují u nás v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví ještě nedostatky a bílá místa. Týkají se hlavně některých legislativních nedostatků. Především je to nemožnost provádění umělého potratu cizím státním příslušnicím, zavedení „potratové tablety“ RU 486, rozšíření možnosti postkoitální antikoncepce bez lékařského předpisu a změna zastaralé směrnice o dobrovolné sterilizaci, protože se jedná o výkon v mnoha evropských zemích obecně dostupný.

Přijetí České republiky do Evropské unie v květnu 2004 je nepochybně příznivým faktorem pro sjednocování našich zákonů s evropskou legislativou. Tento proces je však dlouhodobý a Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu se bude nadále snažit podporovat implementaci všech pokrokových zákonů a směrnic ve prospěch sexuálního a reprodukčního zdraví.

Akreditační řízení

V říjnu SPRSV absolvovala hodnotící akreditační řízení IPPF. Výsledky byly uspokojivé, zjištěné nedostatky pouze formálního charakteru. Byly doporučeny některé změny ve stanovách.

Projekty

www.planovanirodiny.cz a internetové poradenství

Internetový osvětový a informační projekt www.planovanirodiny.cz existuje od roku 2002 a dostává se do povědomí široké odborné i laické veřejnosti. Ke konci roku 2005 nás okolnosti donutily vzdát se  serveru, na kterém byly stránky umístěny, a redakčního systému. Došlo k postupnému přesouvání do jiného redakčního systému, který do budoucna skýtá nové možnosti. Přestože stránky mají relativně stejný vzhled jako předchozí, přemístění bylo poměrně hodně pracné.

Největší oblibu u čtenářů mají informace o antikoncepci, informace o početí včetně zjištění plodných dnů, problematika HIV/AIDS a referáty z kongresů. Velkou oblibu má také internetové poradenství, které je podpořeno Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Poradna v roce 2005 zodpověděla 632 otázek, část z nich je k dispozici na internetových stránkách pro informaci dalších čtenářů.

Červená stužka

SPRSV je spolupořadatelem a organizátorem této osvětové a informační kampaně, která má celosvětový charakter. Koná se každoročně 1. prosince u příležitosti Světového dne boje proti AIDS. Hrubý výtěžek sbírky prodejem předmětů je 2 806 767,91 Kč.

Zúčastnilo se 274 institucí a organizací – z toho 219 středních škol, 38 škol základních a 2 školy vysoké, 6 skupin Mládeže Českého červeného kříže, tři domovy mládeže, jedna pedagogicko-psychologická poradna, jedno kulturní středisko MÚ, jeden dům dětí a mládeže, Ústav pedagogicko psychologických věd (obor Sociální patologie a prevence), jedna krajská hygienická stanice a dobrovolníci ČSAP a SPRSV

Na akci se podílelo 4 690 žáků, studentů a dalších dobrovolníků a 276 koordinátorů.

Bylo prodáno 135 417 odznaků, průměr na jednu odeslanou pokladničku činí 1 237,55 Kč. Rozdáno bylo přes půl milionu letáků.

Odznaky do sbírky vložila Česká společnost AIDS pomoc, na její konto byly odeslány 2 000 000,- Kč, zbytek výtěžku bude použit na preventivní činnost a provoz  Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Celá tato akce tak pomáhá nejen poučení široké veřejnosti, ale je i velmi důležitým příspěvkem pro výchovu samotných studentů. Vědomosti o HIV uplatňují při komunikaci s občany v praxi a budují si odpovídající postoje. Nad kampaní Červená stužka laskavě převzala záštitu ministryně školství JUDr. Petra Buzková

Peer projekt

Peer projekt vstoupil do druhé fáze. Základními tématickými okruhy jsou harmonický partnerský život (seznamování, vývoj vztahu, partnerská komunikace, temperamentové a charakterové vlastnosti a další aspekty ovlivňující partnerský vztah), plánované rodičovství (výhody sexuální abstinence, antikoncepce), prevence HIV/AIDS a dalších sexuálně přenosných chorob, reprodukční a sexuální zdraví. Prvního dílu, zaměřeného zejména na partnerství a HIV/AIDS, se zúčastnilo 66 studentů, druhého dílu, zaměřeného opět na partnerství, ale i antikoncepci a didaktiku, se zúčastnilo 12 studentů. V lektorském týmu se vystřídalo více než 15 lidí. Peer aktivisté ve svých zprávách uvádějí činnost minimálně pro 800 vrstevníků, to ovšem pokládáme teprve za začátek.

 

Organizace besed, seminářů a konferencí

SPRSV každoročně pořádá Celostátní kongres k sexuální výchově v Pardubicích. V roce 2005 proběhl již třináctý kongres, který umožňuje interdisciplinární diskusi zdravotnických pracovníků, pedagogů, manželských poradců a právníků. Podle hodnocení účastníků  nejvíce zaujaly referáty o antikoncepci a kojení, sexuální výchově, HIV/AIDS, mladistvých děvčatech v ústavní péči, rituálech v rodině, poporodních depresích, 3D ultrazvuku a asertivitě.
Další celostátní konferencí, kterou SPRSV spolupořádá s jinými nevládními organizacemi je Konference o sexualitě a lidských vztazích. Tyto konference probíhají každé dva roky nepřetržitě od roku 1983. Typická je pro ně kombinace odborného setkání s humorem a pohodou. Tradicí je zde spolupráce českých a slovenských odborníků, proto se konference konají na česko – slovenském pomezí v Uherském Hradišti. 

Jednotliví členové SPRSV v rámci svého zaměstnání nebo mimo něj, případně ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi přednášejí, publikují a pořádají besedy pro velké množství žáků, studentů a dalších účastníků. Na celkovém množství přes 60 000 účastníků přednášek se v roce 2005 největší měrou podílela spolupráce s agenturou řízenou členem SPRSV MUDr. Petrem Kovářem a přednášková činnost předsedy SPRSV MUDr. Radima Uzla. Neméně cenné jsou často specializované přednášky pro další skupiny obyvatel. Namátkou jmenujme přednášky pro seniory PhDr. Vrublové,  práci doc. PhDr. Šulové např. pro pěstounské rodiny nebo systematickou práci MUDr. Mellana a Mgr. Ferklové pro handicapované osoby. V prevenci HIV/AIDS působí Mgr. Zikmundová a Vladimír Kováč. Náš dík patří samozřejmě i mnoha dalším členům, které není možno v této stručné zprávě vyjmenovat.

Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením.

Projekt Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením vznikl z potřeb praxe. Prvním podnětem byla stejnojmenná konference, na jejíž organizaci se naše Společnost podílela. Lektorkou projektu je PhDr. Dana Štěrbová, PhD., která se zabývá problematikou sexuální výchovy klientů s mentální retardací na Univerzitě Palackého v Olomouci.
Cílem projektu je prostřednictvím pracovníků sociálních ústavů zlepšovat sexuální výchovu a osvětu u klientů a tím pomoci k jejich plnohodnotnějšímu životu. Dle Deklarace práv má každý dospělý s mentálním postižením právo na sebeurčení, zahrnující i vztahy, sexuální prožívání a plánování rodiny. V roce 2005 se uskutečnilo šest osmihodinových seminářů vždy pro 20 pracovníků sociálních ústavů v různých místech republiky (Hradec Králové, Kutná Hora, Šternberk na Moravě). Výstupem celé akce je vypracování Protokolu o sexualitě, který si vytváří každý ústav a podle něj pak pomáhá svým klientům v otázkách týkajících se sexuality a vztahů. Připravuje se názorný manuál k vytvoření tohoto protokolu. 

Antikoncepční telefonní poradenská linka

Tento mnohaletý úspěšný projekt byl v polovině roku 2005 ukončen, jelikož v poslední době výrazně ubývalo telefonických dotazů. Jako lepší a modernější varianta se dnes jeví poradenství internetové.

Spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí

Odborní pracovníci Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu považují spolupráci s masmédii za nedílnou součást zodpovědné výchovy nejširší veřejnosti a ovlivňování informací, postojů a dovedností v oblasti prevence nechtěných těhotenství a sexuálně přenosných nemocí za jeden z hlavních úkolů. Pokračovali jsme ve spolupráci s desítkami periodických titulů, soukromým i veřejnoprávním rozhlasem a televizí.

 

Vydávání tiskových materiálů

Jako každoročně byl vydán sborník z Kongresu k sexuální výchově v Pardubicích, který je k dispozici i na www.planovanirodiny.cz.
Nákladem 600 000 výtisků jsme vydali informační leták o HIV/AIDS, rozdávaný nejširší veřejnosti.

Autoři z řad SPRSV se také podíleli na vzniku dalších publikací, opět namátkou jmenujme knihu Sexuální zneužívání dětí kolektivu autorů pod vedením prof. PhDr. Petra Weisse, publikaci Reprodukční zdraví PhDr. Ing. Hany Konečné nebo sdělení Rozvod rodičů a jeho vliv na dítě doc. PhDr. Lenky Šulové či Přínosy a rizika moderní kombinované hormonální antikoncepce MUDr. Tomáše Faita .

Konzultační služby pro orgány státní správy

V souladu se Stanovami SPRSV poskytuje expertní a konzultační služby pro Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Člen předsednictva doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina je členem Evropského parlamentu. Konzultační činnost poskytujeme také na úrovni komunální politiky, policie a soudů.

Vytvoření programu celoživotního interdisciplinárního učení v ochraně dětí.

Cílem projektu je vytvořit systém celoživotního učení v oblasti interdisciplinární spolupráce v ochraně dětí na území hl. m. Prahy. Systém je akreditován MŠMT.
Celý program je tvořen souborem témat, která se zabývají základními problémy ochrany dětí. Na projektu dále participují vedle zahraničního partnera - Národní společnosti pro prevenci násilí na dětech (NSPCC) i tito čeští partneři – HoSt Home - Start ČR, Hyperaktivita, Podaná ruka, Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže a Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci veřejné správy hl. m. Prahy, učitelé, lektoři, konzultanti, řídící a metodičtí pracovníci a vzdělávací instituce.

 

Mezi některými projekty neexistuje ostrá hranice, protože jednotlivá témata se v činnosti Společnosti organicky prolínají.


Finanční zpráva

Veškerý stav majetku byl ke dni 31.12.2005 ověřen řádnou inventurou, která neshledala rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

Celkové příjmy za rok 2005 činily 4 317 276 Kč.

Nejvýznamnější příjmy za rok 2005 jsou:

 • výtěžek veřejné sbírky – 2 827 657 Kč
 • dotace IPPF – 602 675 Kč
 • dar Johnson&Johnson s. r. o. – 343 275 Kč
 • dotace MPSV ČR – 233 100 Kč
 • dar Organon  s. r. o. – 50 000 Kč
 • dotace Ministerstva zdravotnictví ČR – 39 500 Kč
 • dar Český Telecom, a.s. – 10 000 Kč
 • dar města Pardubice – 5 000 Kč

Tyto příjmy tvořily v roce 2005 více než 95 % celkových příjmů Společnosti. Ostatní příjmy mají doplňkový charakter a jedná se zejména o dary, příjmy z poradenské činnosti, konferenčních poplatků, prodeje sborníků a členských příspěvků.

Celkové výdaje společnosti za uplynulé účetní období činily 4 153 985,- Kč

Nejvýznamnějšími výdaji za rok 2005 jsou:

 • převod části výtěžků veřejné sbírky – 2 000 000 Kč
 • osobní náklady – 930 120 Kč
 • nákup služeb – 583 100 Kč
 • cestovné – 54 460 Kč
 • nájem a služby s ním spojené, provozní režie – 154 198 Kč
 • spoje, webové stránky – 106 955 Kč
 • materiál, tiskoviny, drobný majetek – 143 842 Kč
 • nákup dataprojektoru – 70 210 Kč
 • školení, kurzy – 16 100 Kč
 • ekonomický a právní servis – 95 000 Kč

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu děkuje všem svým spolupracovníkům za podporu.

Děkujeme:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

České společnosti AIDS pomoc a Domu světla

International Planned Parenthood Federation

Johnson&Johnson s.r.o.

Janssen-Cilag s.r.o.

Organonu  s. r. o.

Richter Gedeon Rt.

CentroNetu a. s.

Ministerstvu zdravotnictví ČR

Národnímu programu boje proti AIDS

Code 004 o. s.

Naturprodukt CZ spol. s r. o.

Českému telecomu a.s.

Beaufour Ipsen International

Všeobecné zdravotní pojišťovně

Natural Medicaments s.r.o.

Statutárnímu městu Pardubice

Prodigy Finance s.r.o.

MP promotion, s.r.o.

Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové

Střední odborné škole Předbranská v Uherském Brodě

Střední odborné škole služeb K Sídlišti  v Praze 4

Obchodní akademii, Obchodní škole a Praktické škole pro tělesně postižené v Janských Lázních

Nové tiskárně Pelhřimov

Všem školám, dobrovolníkům i dárcům, kteří nám pomáhají při akci Červená stužka© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS