Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

O společnosti

Výroční zpráva za rok 2006

 


 

Slovo předsedy


 

Když byla v roce 1991 založena Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, neexistovala v tehdejším Československu žádná tradice nevládních nevýdělečných institucí a naše organizace se tak stala jednou z prvních vlaštovek v této oblasti pozvolna se probouzející občanské společnosti. Na začátku činnosti jsme velice uvítali začlenění do Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (IPPF). Již dříve fungovali zástupci naší republiky u této organizace jako pozorovatelé, v roce 1993 došlo k oddělení slovenské SPRVR a od roku 1995 se obě naše organizace staly plnoprávnými členy IPPF.
Evropská sekce IPPF záhy zrušila finanční podporu naší činnosti, takže jsme zcela odkázáni pouze na domácí zdroje. Rozšířila se také náplň činnosti, která v současné době zahrnuje celou problematiku sexuálního a reprodukčního zdraví. V posledních letech se daří zejména rozšíření činnosti na dobrovolnické bázi, pořádání seminářů a konferencí, internetové poradenství a výchova mladé generace zejména formou peer-projektů.
V oblasti spolupráce se státními institucemi, sexuální výchovy a odborného poradenství bylo za uplynulých 16 let dosaženo nesporných úspěchů. Nejdůležitějším úspěšným ukazatelem je rapidní pokles počtu umělých potratů o 75%, vzestup uživatelů spolehlivých antikoncepčních metod o více než 200% a relativně nízká incidence sexuálně přenosných nemocí zejména ve srovnání s některými postkomunistickými zeměmi. Nicméně zůstávají ještě určité nedostatky zejména v legislativní a organizační činnosti. Na prvním místě je zapotřebí jmenovat nesmyslné vyžadování lékařského předpisu při získání postkoitální záchranné antikoncepce, zákaz provádění umělého přerušení těhotenství cizinkám a dosud marná snaha o registraci potratové tablety RU 486.
I v další své činnosti bude SPRSV vycházet z moderních vědeckých poznatků, stanovisek Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní konference o populaci a rozvoji v Káhiře. Ve spolupráci s IPPF a příslušnými státními orgány ČR tak jistě nemalou měrou přispějeme k upevnění sexuálního a reprodukčního zdraví zejména mladé generace.

MUDr. Radim Uzel, CSc.,
předseda SPRSV


Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu je občanským sdružením, významnou složkou její činnosti je tedy práce jednotlivých členů pro naplňování cílů Společnosti. Stěžejní náplní práce SPRSV jsou jednotlivé programy, které vycházejí jak z potřeb praxe tak ze základních dokumentů IPPF. Programy mohou být dále děleny do jednotlivých projektů podle vyhlašovatelů.

 


Programy


Osvětová a informační kampaň Červená stužka - Pomozte i Vy v boji proti AIDS

 

Nejmasovější akcí SPRSV je Červená stužka, což je celorepubliková osvětová a informační kampaň o HIV/AIDS spojená s veřejnou sbírkou. Touto akcí se SPRSV zapojuje mezi další mezinárodní organizace, které si připnutím symbolu červené stužky 1. prosince připomínají Světový den boje proti AIDS.
Výtěžek sbírky prodejem předmětů - odznaků byl ke dni 26.2.2007 2 370 901,84 Kč, příspěvky přímo na konto v rámci kampaně činily 7 154 ,- Kč.
V roce 2006 se zúčastnilo 274 institucí a organizací – z toho 177 středních škol, 17 středních škol s vyššími odbornými školami, jedna vyšší odborná škola, 54 škol základních a jedna základní škola se střední školou, 5 různých vysokoškolských útvarů, 6 skupin Mládeže Českého červeného kříže, 3 domovy mládeže, jedna pedagogicko-psychologická poradna, jedno kulturní středisko, jedno středisko volného času, jeden oddíl organizace Junák, jedna krajská hygienická stanice, záchranářská organizace RESCUE, SVČ Fokus, jedna soukromá osoba a dobrovolníci ČSAP a SPRSV.

 

Živá červená stužka
Tančící spermie
Celkově se na akci podíleno 4836 spolupracovníků z řad koordinátorů, žáků, studentů a dalších dobrovolníků. Podle informací, které naše Společnost obdržela, bylo prodáno 115.952 odznaků a bylo rozdáno kolem půl milionu letáků. Partnerem akce byla Česká společnost AIDS pomoc, která vložila bezplatně odznaky. Prostředky ze sbírky jsou určeny na provoz a preventivní činnost obou organizací, České společnosti AIDS pomoc byla na účet odeslána částka 1.450.000,- Kč.
Cílem této akce není jen získání finančních prostředků a informování co nejširší veřejnosti o problematice HIV/AIDS v celé ČR, ale je to i vytváření a upevňování postojů a komunikačních dovedností u všech spolupracovníků, doplnění teoretických znalostí a tím napomáhání ke snížení této epidemie.

Dana Fridrichovská, DiS - koordinátorka kampaně 

Peer program

 

Peer program prošel úspěšně svým třetím rokem. Jeho základní tématické zaměření zůstalo v podstatě nezměněno: partnerské vztahy, plánované rodičovství, prevence sexuálně přenosných infekcí s důrazem na HIV/AIDS, reprodukční a sexuální zdraví a práva. První díl, který je zaměřený na partnerské vztahy a HIV/AIDS v roce 2006 absolvovalo 113 účastníků z různých koutů ČR. Z nich se podařilo navázat dlouhodobější spolupráci s 28 účastníky, kteří se přidali k 24 aktivním peer aktivistům z minulých let a následně předali při 105 besedách vědomosti přibližně 2948 vrstevníkům a poskytli 173 konzultací (údaje z obdržených zpráv). Druhého dílu, který je zaměřen hlouběji na téma partnerství a antikoncepce, se zúčastnilo 13 nejčinnějších peer aktivistů. Novou akcí byl seminář pro tělesně postiženou mládež, kterého se zúčastnilo 31 studentů.
Maják 2007
Maják 2006Besedy peer aktivistek

Štěpán Starosta - koordinátor programu


Kongresy a konference

14. celostátní kongres k sexuální výchově - Pardubice 2006 se konal 14. až 16. září 2006

Tématické okruhy byly:

1. reprodukční a sexuální zdraví
2. sexuální výchova znevýhodněných osob
3. sexuální výchova a právo
4. náhradní rodinná péče
5. prevence sexuálně přenosných chorob s důrazem na HIV/AIDS
6. varia

 

Kongres v Pardubicích

Kongresu se zúčastnilo 108 lidí, v programu bylo 41 referátů.

Témata, která nejvíce zaujala

1). Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. – Zdravé dítě - největší štěstí každé rodiny. Současné genetické možnosti dosažení této mety – 21x
2). MUDr. Petr Kovář – Sexuální výchova, antikoncepce, asistovaná reprodukce a pohled katolické církve – 20x
3). Mgr. Zuzana Prouzová – Znalosti náhodných chodců a cyklistů o HIV/AIDS – 16x
4). PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. – Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením – 16x
5). MUDr. Radim Uzel, CSc. – STD dříve a nyní – 14x
6). PaedDr. Miloš Kusý – Etnické, kulturní, náboženské a sociální determinanty procesu vzdělávání dětí - cizinců – 13x
7). Doc. , PhDr. Lenka Šulová, CSc. – Náhradní rodinná péče v ČR a její úskalí – 11x
8). MUDr. Miroslav Havlín – Poruchy příjmy potravy u adolescentů – 11x
9). Mgr. Michal Zvírotský – Explicitně vyjádřená témata sexuality ve výzkumu individuální kvality života dětí a dospívajících – 10x
10). MUDr. Radim Uzel, CSc. – Reprodukční zdraví a potrava – 10x

Sexuální výchova

Nejpožadovanější tématické okruhy na příští kongres


Partnerské vztahy, manželství a rodičovství – 23x
Cíle, obsah a metody sexuální výchovy – 23x
Odlišná sexuální orientace – 22x
Sexuální výchova a právo – 21x
Sexuální výchova znevýhodněných osob – 21x
Reprodukční a sexuální zdraví – 20x
Sexuální výchova a školství – 19x
Kouření, drogy a těhotenství – 19x
Sexuální deviace – 19x

 

Koordinátorem programu je JUDr. Miroslav Mitlöhner

 

Moravský regionální kongres k sexuální výchově

se konal 30.3. - 1.4.2006 ve spolupráci se SOŠ Uherský Brod v tomto krásném městě.

Tématické okruhy byly :


1. Úmluva o právech dítěte
2. Sexuální výchova a školství
3. Cíle, obsah a metody sexuální výchovy
4. Prevence sexuálně přenosných chorob s důrazem na HIV/AIDS
5. Kontracepce
6. Homosexualita
7. Sexuální výchova a právo
8. Různé
Konference v Uherském Brodě
Kongresu se zúčastnilo 83 pedagogů, lékařů, právníků a dalších odborníků i příznivců. V programu bylo 18 sdělení a dva postery.

Koordinátorem programu je PaedDr. Josef Rydlo


Moravskoslezské regionální konference v Ostravě

jsou tématicky zaměřené na doškolování lékařů a středních zdravotnických pracovníků a pořádané ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi.

V roce 2006 proběhly:

26.10.06 v Ostravě pro zdravotníky Moravskoslezská říjnová konference pro 250 účastníků.

Moravskoslezská listopadová konference všeobecných sester a porodních asistentek
16.11.2006 - 485 účastníků, z programu vybíráme: Robotika v gynekologii; Význam laparoskopie v gynekologické chirurgii a komplikace gynekologické endoskopie; Rekonstrukční operace pánevního dna a další.

Lékařský mezioborový doškolovací den
15.11.2006 - 103 lékařů, z programu vybíráme: Postup policie ČR při vyšetřování a objasňování mravnostní trestné činnosti; Znásilněná žena z pohledu gynekologa - metodický pokyn;Význam soudního lékařství při vyšetřování a objasňování mravnostní trestné činnosti; Psychologické aspekty znásilnění;Znásilnění ženy a některé další formy trestné činnosti - role lékaře (zejména neoznámení a nepřekažení trestného činu) a další.

Moravskoslezská regionální konference 14.12.2006,
248 účastníků, z programu vybíráme: 3D a 3D Live UZ diagnostika v gynekologii a porodnictví; Spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí při odhalování dětí se syndromem CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte); Intervenční metody v mammodiagnostice; Detekce a biopsie sentinelové uzliny u karcinomu prsu; Přínos centra mammologické péče k časné diagnostice karcinomu prsu a nové postupy v chirurgické léčbě karcinomu prsu atd.

Koordinátorem programu je MUDr. Petr Kovář

8. kongres Evropské federace pro sexuologii

se konal v Praze v červnu 2006. Členové SPRSV se ho zúčastnili v různých pozicích, byli členy vědeckého výboru, přednášejícími odborných referátů a posterových sdělení, nebo prezentovali činnost SPRSV.

 

Www.planovanirodiny.czInformační a osvětový projekt našich webových stránek zaznamenává po přechodu na nový redakční systém velký příliv čtenářů. Nejčtenější je poradna (viz níže), referáty z kongresů a populárně naučné články. V závěru roku 2006 průměrný počet čtenářů překročil 800 denně.
Nejčastěji vyhledávaná hesla jsou "Plodné dny", "Mohu být těhotná?", "Antikoncepce" a další.

 

Koordinátoři projektu Mgr. Zuzana Prouzová a Štěpán Starosta

Anonymní internetová poradna


Součástí výše uvedených webových stránek je internetová anonymní poradna, která v loňském roce odpověděla 1220 tazatelům. Přístup ke službám sexuálního a reprodukčního zdraví a práv (SRHR) je v naší zemi dobrý, nicméně poradna často slouží ke konzultaci postupů jednotlivých zdravotnických zařízení, kdy si tazatelé nejsou jisti kvalitou poskytované péče nebo poradna některá zařízení doporučuje.
Poradna zodpovídá dotazy z oblasti gynekologie včetně plánování rodiny, sexuologie, partnerských vztahů, sexuální výchovy a dotazy z oblasti sexuálních a reprodukčních práv.
Na dotazy odpovídají členové SPRSV, odborníci v jednotlivých oblastech. Nejčastěji se setkáte se jmény MUDr. Radim Uzel, CSc., MUDr. Pavel Kolan, MUDr. Miroslav Havlín, MUDr. Ivo Procházka, CSc., PhDr. Dana Štěrbová, PhD., MUDr. Petr Kovář a MUDr. Tomáš Fait.

Koordinátoři poradny: Mgr. Zuzana Prouzová a Ing. Pavel Krim

Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením

Cílem projektu je prostřednictvím pracovníků sociálních ústavů zlepšovat sexuální výchovu a osvětu u klientů těchto ústavů a tím pomoci k jejich plnohodnotnějšímu životu. Každý seminář je pro 20 účastníků, kteří jsou nejčastěji z ústavů sociální péče, stacionářů a agentur, nabízejících sociální služby. V roce 2006 se prvního dílu semináře zúčastnilo celkem 85 zájemců, druhého dílu celkem 66 zájemců.
Význam projektu stoupá vzhledem k Zákonu o sociálních službách č108/2006Sb. Standardy kvality poskytovaných služeb nemají včleněn přístup k sexualitě a sexuální osvětě u osob s mentálním postižením. Na základě absolvovaných seminářů se poskytovatelé služeb budou moci lépe orientovat v přístupu k této citlivé otázce u osob s mentálním postižením. Stále trvá úkol vytvoření modelového protokolu (dokumentu) o sexualitě a vztazích pro potřeby ústavů pro mentálně postižené a dalších zařízení.
Těší nás aktivita účastníků, kteří mají na seminářích možnost předávání vzájemných zkušeností, kterou plně využívají. Obohacují tak sami pohled na některé "palčivé" problémy v ústavní péči. Semináře jsou certifikovány MZ ČR pro střední zdravotnické pracovníky, snad budou akreditován MPSV. Účastníci jsou z různých profesí - zdrav. sestry, fyzioterapeuti, vychovatelé, psychologové. Velmi nás těší, že někdy přijede tým - např. ředitel, vedoucí odd. výchovy, psycholog a zdrav. sestra, jejich zájem není jen "na oko", ověří si kvalitu semináře a následně nechají proškolit pracovníky v přímé péči přímo v místě poskytovaných služeb (Český Šternberk, Horní Maxov, Kutná Hora). Projekt má připraveny další dva díly, o financování bylo požádáno IPPF v rámci Innovations Fund 2007.

Lektorkou seminářů je PhDr. Dana Štěrbová, odborným garantem pro SZP MUDr. Radim Uzel

Spolupráce s IPPF

Naše členství v International Planned Parenthood Federation s sebou přináší výhody i nevýhody. Po celý rok 2006 pokračovala práce na změně stanov SPRSV tak, aby vyhovovaly standardům IPPF. Jedná se velmi časově náročnou práci (stanovy musí být samozřejmě v angličtině), která pro praktickou činnost naší Společnosti má význam více než sporný.
Naši členové se zúčastnili několika zasedání a seminářů IPPF a dalších zahraničních akcí.

Práce jednotlivých členů SPRSV

Na tomto místě nelze vyjmenovat všechny aktivity jednotlivých členů. Rádi bychom ze ně všem alespoň poděkovali. Přednášková činnost členů přesáhla 60 000 účastníků, členové SPRSV vydali více než 100 odborných sdělení a velké množství populárních článků. Část z nich je publikována na www.planovanirodiny.cz.


Projekty:


Výchova k partnerským vztahům a rodinnému životu

Projekt byl podpořen MPSV a obsahuje témata především z peer programu, konferencí a programu Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením, která se vztahují k danému tématu.

Plánované rodičovství, sexuální výchova a reprodukční zdraví (poradenství a další sociální prevence)

Projekt byl podpořen MPSV v rámci programu podpory sociálních služeb na celostátní úrovni a zahrnoval především poradenskou činnost.
Vzhledem ke změně zákonů o sociálních službách se pro nás bohužel stává tento dotační program do budoucna nedostupný.

Sexuální výchovou k prevenci HIV/AIDS v ohrožených skupinách

Projekt byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví obsahuje témata především z peer programu, konferencí a programu Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením, která se vztahují k problematice HIV/AIDS.
Finanční zpráva

Celkové příjmy za rok 2006 činily 3 537 897 Kč.

Nejvýznamnější příjmy za rok 2006 jsou:
výtěžek veřejné sbírky2,286 185 Kč
dar Johnson & Johnson s.r.o.526 355 Kč
dotace MPSV292 400 Kč
dotace Ministerstva zdravotnictví90 000 Kč
dotace IPPF na inovaci stanov85 186 Kč
grant IPPF45 656 Kč
dar města Pardubice5 000 Kč
dar Natural Medicaments s.r.o. 5 000 Kč


Tyto příjmy tvořily v roce 2006 téměř 95 % celkových příjmů. Ostatní příjmy mají doplňkový charakter a jedná se zejména o příjmy z reklam na konferenci v Pardubicích účastnických či konferenčních poplatků a členských příspěvků.

Celkové výdaje společnosti za uplynulé účetní období činily částku 3 828 446 Kč.

Nejvýznamnějšími výdaji za rok 2006 jsou:
převod části výtěžků veřejné sbírky1,450 000 Kč
osobní náklady752 815 Kč
nákup služeb670 759 Kč
cestovné92 102 Kč
nájem a služby s ním spojené, režie187 999 Kč
úhrady nákladů členům117 000 Kč
ekonomické a právní služby95 000 Kč
materiál, tiskoviny, drobný majetek217 380 Kč
spoje, poštovné108 629 Kč
školení, kurzy14 310 Kč

Další údaje zaokrouhleny na tisíce:

Rozdíl příjmů a výdajů tak v roce 2006 tak představuje částku - 290 tis.Kč
Počáteční stav disponibilních finančních prostředků, tj. finanční prostředky a pohledávky minus splatné závazky: 1,673 tis.Kč
Konečný stav disponibilních finančních prostředků: 1 413 tis.Kč.
Společnost nemá žádné závazky po splatnosti, vykázané závazky se týkají pouze mezd a odvodů za prosinec 2006 a dále služeb vyúčtovaných v prosinci roku 2006.

Společnost dále vlastní dlouhodobý hmotný majetek ve vstupní ceně 227 tis.Kč a drobný hmotný majetek ve vstupní ceně 401 tis.Kč.

Podrobnější členění příjmů a výdajů je obsaženo ve výkazu příjmů a výdajů a ve výkazu majetku a závazků, které společnost vypracovala v souladu s platnými předpisy pro vedení jednoduchého účetnictví.

Veškerý stav majetku byl ke dni 31.12.2006 ověřen řádnou inventurou, která neshledala rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

Zprávu sestavil Ing. Milan Kamler

Zápis o kontrole finančního hospodaření SPRSV za rok 2006

Na základě usnesení ustavující schůze předsednictva SPRSV ze dne 10.12.2003 byla ve smyslu Stanov a na základě výsledku korespondenčních voleb jmenována Revizní komise ve složení MUDr. Tomáš Fait, Mgr.Lenka Šilerová a RNDr. Jiřina Kocourková.
Předsedou revizní komise zvolen MUDr. Tomáš Fait.

Dne 20.4.2007 provedla komise kontrolu finančního hospodaření SPRSV. Vedením účetnictví byl pověřen Ing. Kamler, který komisi předložil veškerou finanční dokumentaci, výkaz příjmů a vydání, průběžné výpisy z bankovních kont včetně dalších příslušných potřebných dokumentů.

Po prostudování materiálů komise konstatuje, že finanční hospodaření SPRSV bylo prováděno v souladu se zákony České republiky a veškerá předložená dokumentace je v naprostém pořádku bez zjištěných nesrovnalostí.

Komise dále konstatuje, že čerpání státní dotace za rok 2006 probíhalo v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR č. HIV/AIDS-19280/2006/60 i dalších dotací. Čerpání probíhalo rovněž v souladu se zákonem 218/2000 Sb., a usnesením vlády č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Dle příslušných zákonných ustanovení postačuje toto vyjádření a není zapotřebí provádět externí audit profesionální firmou, která by dále ještě více zatěžovala rozpočet SPRSV.

Celkový stav finančního hospodaření se začleňuje jako součást výroční zprávy za rok 2006

 

V Praze dne 23.4.2007

MUDr. Tomáš Fait
předseda revizní komise

 

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu děkuje všem svým spolupracovníkům za podporu.


Děkujeme:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
České společnosti AIDS pomoc a Domu světla
International Planned Parenthood Federation
Johnson&Johnson s.r.o.
Organonu s. r. o.
Simply You a.s
Ministerstvu zdravotnictví ČR
Národnímu programu boje proti AIDS
Československé obchodní bance a.s.
CentroNetu a. s.
Společnosti SSL Česká republika s.r.o, vlastníku značky Durex
Code 004 o. s.
Naturprodukt CZ spol. s r. o.
Natural Medicaments s.r.o.
Statutárnímu městu Pardubice
MP promotion, s.r.o.
Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové
Střední odborné škole Předbranská v Uherském Brodě
Střední odborné škole služeb K Sídlišti v Praze 4
Obchodní akademii, Obchodní škole a Praktické škole pro tělesně postižené v Janských Lázních
Nové tiskárně Pelhřimov
Všem školám, dobrovolníkům i dárcům, kteří nám pomáhají při akci Červená stužka
Všem dalším dárcům, kteří nám pomáhají zajistit zdroje pro chod organizace

 © 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS