Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

O společnosti

Výroční zpráva za rok 2007


Slovo předsedy

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu byla založena v roce 1991 jako nevládní nevýdělečná organizace. Rok 2007 tedy představoval sedmnáctý rok činnosti v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví. Během těchto let došlo ke změně z původní vědecké a expertní organizace v široce koncipovanou interdisciplinární instituci, která své hlavní pole činnosti vidí zejména ve spolupráci s cílovou skupinou mládeže.

Jako plnoprávný člen Mezinárodní federace pro plánované rodičovství (IPPF) vychází Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu z příslušných dokumentů OSN, především pak ze závěrů Světové konference o lidských právech ve Vídni (1993), Mezinárodní konference pro populaci a rozvoj v Káhiře (1994), Světového shromáždění pro sociální rozvoj v Kodani (1995) a Čtvrté světové konference žen v Pekingu (1995). Základním dokumentem je pak Charta sexuálních a reprodukčních práv z roku 1996.

Výroční zpráva za rok 2007 zahrnuje jednotlivé programy a projekty organizace, vrstevnické vzdělávání mládeže, pořádané kongresy, konference a další vzdělávací akce. Tyto jednotlivé aktivity jsou pak propojeny trvalou poradenskou činností v rámci anonymní internetové poradny.

Ve výhledu na další léta plánujeme pokračování v uvedených akcích v rámci výchovy k plánování rodiny, k partnerským vztahům a k rodinnému životu včetně výchovy sexuální. Od roku 2000 je Společnost odkázána pouze na domácí finanční zdroje v rámci grantového řízení. Plánujme proto oslovit také další eventuální potenciální sponzory a požádat je o podporu naší činnosti v tak důležité oblasti jakou je sexuální a reprodukční zdraví populace.


       MUDr. Radim Uzel, CSc.


Peer program

Peer program  Čtvrtý ročník programu vrstevnického vzdělávání začal nést své ovoce.
První díl, který je zaměřený na partnerské vztahy a HIV/AIDS, v roce 2007 absolvovalo 38 nových účastníků z různých koutů ČR, což je na počet méně než v minulých letech, ale výrazně se zlepšila úroveň zájemců díky jejich pečlivému výběru. Dlouhodobou spolupráci se podařilo navázat s 29 z nich (to je 76%), což je více než vloni. Celkem máme 49 mladých spolupracovníků v celé republice. (Vlastně i v zahraničí, dvě z nejaktivnějších jsou přechodně v Londýně.) Síť peer aktivistů dostala název Netopýr, což je zkratka anglických slov NET Of PEER.
 

 Druhého dílu, již tradičně nazývaného Maják, který je zaměřen hlouběji na téma partnerství a antikoncepce, se zúčastnilo 21 mladých lidí do 24 let.
A jak naši „netopeeři“ šířili své znalosti a názory dál? Podle záznamů, které zaslali, se uskutečnilo 119 besed a 622 konzultací. Na besedách bylo 3122 mladých lidí. 98% besed je na téma partnerské vztahy a HIV/AIDS, besedy na téma antikoncepce jsou teprve v začátcích.

 Maják


 

 Peer programPeer program

Štěpán Starosta - koordinátor programu


Kongresy, konference a další akce

15. kongres k  sexuální výchově
  se konal v Pardubicích 4. - 6. 10.2007
pod záštitou pod záštitou primátora města Pardubic Ing. Jaroslava Demla. Kongres se konal za podpory Ministerstva zdravotnictví  ČR a Statutárního města  Pardubic. Hlavním partnerem byl ARGIN – IN.

V programu bylo 47 referátů, kongresu se zúčastnilo 120 lidí.

Tematické okruhy byly:

      1. reprodukční a sexuální zdraví
        2. sexuální výchova znevýhodněných osob
        3. sexuální výchova a právo
        4. partnerské vztahy, manželství a rodičovství
        5. odlišná sexuální orientace
        6. sexuální deviace
        7. reprodukční chování a rodinná politika
        8. kouření, drogy a těhotenství
        9. varia

Kongres

Vyhodnocení dotazníku:

Dotazník vyplnilo: 60 účastníků

 Profese:
Lékařů - 4 (gynekologové)
Pedagogů – 20 (ZŠ-9, SŠ-9, VŠ-3, PPP-1)
Nelékařských zdravotnických pracovníků – 8
Právníci - 2
Studentů – 8
Lektoři – 2
Demografů - 2
Novinář – 1
Manager – 1
Vychovatel DM – 1
Socioložka – 1
Strážník Městské policie – 1
Preventivní pracovník – 1
Hodnocení kongresu (průměrná známka - škála stejná jako na ZŠ)
Celkové hodnocení kongresu -   1,31
Dosažení Vašich osobních očekávání -  1,52
Odborný obsah kongresu -    1,39
Organizace kongresu -    1,21
Stravování -      1,23
 


Referáty, které nejvíce zaujaly
1.MUDr. Petr Kovář  - 23x
Oplodnění, umělé oplodnění, těhotenství a porod – nejčastější dotazy na něž se nás pacienti ptají
2. Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., PhDr. Laura Janáčková, CSc. – 22x
Monogamie a polygamie
3. MUDr. Michaela Klímková – 14x
Anorexia Mentalis a těhotenství
4. MUDr. Tomáš Fait – 12x
Prevence karcinomu děložního hrdla
5. Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. – 11 x
Partnerské vztahy, manželství a rodičovství
6. PaedDr. Josef Rydlo, Mgr. Libor Švardala – 10x
Žák a sociálně patologické jevy v kontextu střední školy
7. MUDr. Miroslav Havlín – 7x
Nová forma hormonální antikoncepce: vaginální kroužek NuvaRing
PhDr. Laura Janáčková, CSc., Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. – 7x
Co by měli učitelé znát o možnostech estetické chirurgie v oblasti pohlavních orgánů
Doc. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. – 7x
Nová priručka sexuálnej výchovy na Slovensku – burlivé reakcie

 

 Kongres

Které tématické okruhy by účastníci uvítali na dalších kongresech?
1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství – 30x
2. Sexuální výchova a školství – 27x
3. Prevence sexuálně přenosných chorob s důrazem na HIV/AIDS – 22x
4. Reprodukční a sexuální zdraví – 21x
5. Cíle, obsah a metody sexuální výchovy – 20x
6. Sexuální výchova a právo – 19x
7. Sexuální deviace – 18x

Koordinátorem projektu je JUDr. Miroslav Mitlöhner

Moravskoslezské regionální konference a další akce v Ostravě

jsou tématicky zaměřené na doškolování lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků a pořádané ve spolupráci s dalšími organizacemi a institucemi.

 Konference Moravskoslezská únorová konference porodních asistentek a všeobecných sester 21.2.2007 Z programu vybíráme: Lidská sexualita z pohledu trestního práva, Vliv antikoncepce na sexuální život žen, Erektilní dysfunkce z pohledu urologa – androloga.

Lékařský mezioborový doškolovací den 22.2.2007 k problematice karcinomu čípku děložního

Moravskoslezská listopadová konference 22.11.2007
Na programu byla např. následující sdělení: Pravidla dobré komunikace zdravotníka s pacientem, Role zdravotního personálu při odhalování domácího násilí nebo Současné možnosti imunologie v klinické praxi.

 Lékařský mezioborový doškolovací den 6.6.2007 Z programu vybíráme: Imunologická laboratorní diagnostika u poruch plodností – standardy, Význam detekce sentinelových uzlin u časných stádií cervikálního karcinomu, Standardní postup laboratorní dg. lues

Moravskoslezská podzimní regionální konference 25.9.2007 V programu vystoupil např. MUDr. Radim Uzel se sdělením o sexuálních problémech z mezinárodního hlediska nebo doc. PhDr. Vladimír Täubner s referátem Jednání s lidmi ve stresu.
 Konference

 Konference  Konference

 Organizátorem akcí je MUDr. Petr Kovář


Den reprodukčního zdraví 2007
České Budějovice
Z programu vybíráme: Několik poznámek k nové právní regulaci v oblasti asistované reprodukce, Reprodukční zdraví dívky od narození po adolescenci nebo Rodičovství po léčbě poruch plodnosti.

Organizátorkou akce je PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.

XII. konference O sexualitě a lidských vztazích

v Uherském Hradišti se konala pod záštitou starosty města Uherské Hradiště s heslem „I my… máme své dny…“ od 16. do 18. května 2007. Konference probíhají každé dva roky od roku 1983 a mají nejdelší tradici v této problematice ve Střední a Východní Evropě. Hlavním tématem bylo O čem se mluví... (současná žhavá témata v sexu a partnerských vztazích), stálým tématem je Humor v sexualitě a lidských vztazích (rozvíjení tradice veselé konference). Konference se zúčastnili odborníci z oblastí medicíny, psychoterapie, klinické psychologie, poradenství pro rodinu, manželství a mezilidských vztahů, pedagogiky a podobně.

Organizátorem akce je PaedDr. Mgr. Petr Parma


Www.planovanirodiny.cz
Informační a osvětový projekt našich webových stránek si v roce 2007 udržel vysokou sledovanost, která dosáhla průměru 1000 návštěvníků denně. Na stránkách jsou informace o antikoncepci, o sexuálně přenosných chorobách, jsou zde zveřejňovány sborníky, články a další texty. Velmi oblíbenou součástí stránek je anonymní internetová poradna, o které hovoří následující odstavec.

Návštěvnost

Koordinátoři projektu jsou Mgr. Zuzana Prouzová a Štěpán Starosta


 
Anonymní internetová poradna

na www.planovanirodiny.cz odpověděla v roce 2007 2247 tazatelům, což je téměř dvojnásobek odpovědí  než v roce 2006. Poradna zodpovídá dotazy z oblasti gynekologie včetně plánování rodiny, sexuologie, partnerských vztahů, sexuální výchovy a dotazy z oblasti sexuálních a reprodukčních práv.
Na dotazy odpovídají členové SPRSV, odborníci v jednotlivých oblastech. Nejčastěji se setkáte se jmény MUDr. Radim Uzel, CSc.(1088), MUDr. Pavel Kolan (409), MUDr. Miroslav Havlín (349), Mgr. Zuzana Prouzová (274), MUDr. Tomáš Fait (53), MUDr. Ivo Procházka, CSc. (48) a PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. (29) .


Koordinátoři poradny: Mgr. Zuzana Prouzová a Ing. Pavel Krim

 Osvětová a informační kampaň Červená stužka - Pomozte i Vy v boji proti AIDS

1. prosinec 2007
Kampaň proběhla už pošesté a měla následující cíle:
1) U žáků, studentů i dalších zúčastněných dobrovolníků upevnit znalosti o HIV a AIDS, dát jim možnost tyto znalosti aktivně využít a tím přispět k tvorbě odpovídajících postojů. Na tento cíl klademe velký důraz – z našeho pohledu je Červená stužka především akcí vzdělávací, záleží na nás všech, jestli budeme žít ve světě bez AIDS, nebo zda podlehneme klamu, že všichni vše vědí a další osvěta není třeba.
2) Připomenout veřejnosti existenci AIDS, poskytnout základní informace a zdůraznit nutnost zabránit dalšímu šíření této choroby u nás.
3) Získat od občanů v rámci této akce finanční prostředky na provoz a preventivní aktivity České společnosti AIDS pomoc vč. Domu světla a Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Finanční prostředky jsou využívány na prevenci ve školách a dalších institucích, na bezplatné testování, na pomoc HIV pozitivním apod.

 

V roce 2007 se zúčastnilo 284 institucí a organizací – z toho 164 středních škol, 20 středních škol s vyššími odbornými školami, 1 vyšší odborná škola , 64 škol základních a 7 základních škol a mateřských škol, 5 různých vysokoškolských útvarů, 7 oblastních skupin Mládeže Českého červeného kříže, 6 domovů mládeže, Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo, Poradna D-kontakt KHS Plzeňského kraje, organizace Broken Silence, Městská divadla pražská, Debatní klub při Obchodní akademii TGM, Kulturní středisko Smržovka, Středisko volného času Mozaika, Zastupitelstvo dětí a mládeže Nového Jičína - SVŠ Fokus, Školní parlament SOU a SOŠ - SČMSD Znojmo a dobrovolníci ČSAP a SPRSV.
 Mapka

 Sbírka Celkově se na akci podíleno 4 634 spolupracovníků z řad koordinátorů, žáků, studentů a dalších dobrovolníků. Podle informací, které naše Společnost obdržela, bylo prodáno 87 045 odznaků a bylo rozdáno kolem půl milionu letáků. Partnerem akce byla Česká společnost AIDS pomoc, která vložila bezplatně odznaky.  
Výtěžek sbírky prodejem předmětů - odznaků byl ke dni 5.3. 2008 1 803 809,89 Kč, příspěvky přímo na konto v rámci kampaně činily 2 300, - Kč. Prostředky ze sbírky jsou určeny na provoz a preventivní činnost obou organizací, České společnosti AIDS pomoc byla na účet odeslána částka 950 000, - Kč.

 


Během akce jsme požádali o zpětné vazby a postřehy zúčastněných a na tomto místě bychom rádi některé z reakcí nejen na kampaň zveřejnili.
„Žádný žák se necítil během akce trapně, dokonce někteří měli pocit, že i lidé, kteří finančně nepřispěli, si s nimi rádi popovídali. Znovu se ukázalo, jak sociální dovednosti i sociální cítění vůbec nesouvisí se školním prospěchem. U někoho akce přispěla i k potřebnému zvýšení sebevědomí.“

koordinátorka z města Vodňany

„Naše škola je malá a je v malém městě. Před akcí jsem se žáky sešla a vše jsme několikrát probrali. Měla jsem docela obavy, jak budou lidé reagovat (po přečtení instrukcí a příběhů od vás). Teď ale mohu s radostí napsat, že žáci prodali všechny stužky, nesetkali se s nikým nepříjemným a mají dobrý pocit z této akce. Napsali článek, který dáme do místních novin. Mluvila jsem se žáky osmé třídy o možnosti opakování prodeje a propagace stužky příští rok a oni jsou pro.“      

koordinátorka z města Libáň

„Využili jsme možnost ověřit znalosti zúčastněných studentek a použili jsme Váš jednoduchý test o problematice HIV a AIDS, a to i před vydáním studijních materiálů a po celé akcei. Ačkoli i před samostudiem byly odpovědi z velké části správné, po absolvované akci byly všechny odpovědi v pořádku. Hlavně formulace byly jasné a přesné.
Studentky hodnotily celou akci jako velmi zajímavou osobní zkušenost. S mnoha lidmi danou problematiku probíraly, učily se argumentovat, vysvětlovat, zřejmě i velmi účinně, jelikož za stužku někteří zaplatili i bankovkami. Setkali se však i s odpůrci, pro něž je jakákoliv solidarita nepřijatelná (častý výrok:“Můžou si za to sami“). Nepříjemně vnímaly i okamžiky, kdy se jim někteří lidé programově vyhýbali a přecházeli na druhý chodník ulice.
Užitek spatřuji hned dvojí: finanční výtěžek a šíření osvěty mezi lidmi, kteří se třeba zatím o danou problematiku vůbec nezajímali.“ 

 koordinátorka z města Lysá nad Labem

 

Světlo pro AIDS  Každou třetí neděli v květnu si na celém světě lidé vzpomínají na oběti, které podlehly onemocnění AIDS. V roce 2007 tato akce nazvaná Světlo pro AIDS (International AIDS Candlelight Memorial) proběhla dne 20. května a byla také spojena s informační a osvětovou kampaní o HIV/AIDS a se sbírkou Červená stužka. Do celé akce se zapojilo pět škol: EKO Gymnázium Praha, s.r.o., FZŠ a RVJ při PF UK Drtinova, VZŠ a SZŠ Alšovo nábřeží, ZŠ Na Balabence a  ZŠ Pod Marjánou. Celkový výtěžek sbírky z  této akce byl ke dni 24.5.2007 58 987,- Kč.
Tyto peníze podpořily provoz a preventivní programy České společnosti s AIDS pomoc a Domu světla a preventivní programy a provoz Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Všem zúčastněným velice děkujeme za podporu a pomoc!

 Dana Fridrichovská, DiS - koordinátorka kampaně

Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením


Pracovníci v ústavech sociální péče se setkávají s problémovými okruhy jako je masturbace, seznamování, navazování vztahů,sexuální zneužívání a další. Vítají  proto možnost seminářů a konzultací. I z těchto důvodů naše Společnost nabízí semináře, které pomáhají  zaplnit chybějící témata vzdělávání pracovníků sociálních služeb v zařízeních pro osoby s mentálním postižením. Semináře jsou akreditovány Českou asociací sester a  připravujeme žádost o akreditaci Ministerstvem práce a sociálních věcí. Semináře probíhají od roku 2005 jako dvoudílné vždy pro cca 20 účastníků. V roce 2007 se prvního dílu zúčastnilo 92 pracovníků ústavů, druhého dílu 44. Problém je s financováním seminářů, zatím se nepodařilo zajistit stabilní finanční zdroj pro jejich podporu. Poděkování patří Pedagogické Fakultě UHK za poskytování prostor a pomoc při organizaci většiny seminářů.

Lektorkou projektu je PhDr. Dana Štěrbová, odborným garantem pro zdravotnické pracovníky MUDr. Radim Uzel, CSc.

 

 

Světový den antikoncepce
se poprvé konal 26.9.2007. Je vůbec první mezinárodní kampaní, jejímž cílem je informovat o antikoncepci, a tak snížit vysoký počet nechtěných těhotenství, ke kterým každý rok na celém světě dochází. Naše Společnost se k této iniciativě přidala a prostřednictvím svým členů a peer aktivistů informovala o antikoncepci na různých místech ČR.

 
 
Světový den antikoncepce
 
IPPF
 Spolupráce s IPPF
Pokračovala práce na změnách stanov podle pokynů  International Planned Parenthood Federation, které jsme členy. Naši členové se zúčastnili několika zasedání a seminářů IPPF a dalších zahraničních akcí. 9. – 11.2. 2007 se Olga Makarova jako zástupkyně mladých zúčastnila Y-safe (Youth sexual awareness for Europe) Annual Meeting. Cílem tohoto programu IPPF je zvýšení příležitostí pro mladé lidi, jak se zapojit do aktivit souvisejících se sexuálním a reprodukční zdravím a sexuálními a reprodukčními právy.

Ve dnech 8. - 10. října 2007 proběhlo Bruselské finále soutěže "Zpráva o bezpečnějším sexu" jako součást závěrečné konference SAFE projektu, jehož jsme se jako SPRSV účastnili. V rámci tohoto projektu byla asi v desítce zemí vyhlášena soutěž pod názvem Zpráva o bezpečnějším sexu. Jejím zadáním bylo najít nový způsob, jak předat mladým lidem informace o sexuálním a reprodukčním zdraví, a její forma byla zcela volná.
 Soutěže, kterou jsme vyhlásili v ČR, se zúčastnilo 49 mladých lidí a práce 3 z nich byly vybrány a poslány do IPPF k vyhodnocení. Za ČR bylo vybráno dílo Lucie Boháčkové - Bezpečnější sex může být také sladký. Ve finální volbě nejlepšího díla na závěrečném setkání k SAFE projektu navíc Lucie zvítězila před dalšími 7 reprezentanty jiných zúčastněných zemí.

Práce jednotlivých členů SPRSV

Na tomto místě nelze vyjmenovat všechny aktivity jednotlivých členů. Rádi bychom za ně všem alespoň poděkovali. Přednášková činnost členů přesáhla 70 000 účastníků, členové SPRSV vydali více než 100 odborných sdělení a velké množství populárních článků. Z odborných článků opravdu jen namátkou vybíráme např.: Weiss, P.: Homosexuálové a výchova dětí; Šulová, L.: Význam rodiny pro raný psychický vývoj ; Čepický, P, Líbalová, Z. Psychologické aspekty spontánního potratu; Havlín, M. Laktobacily  v prevenci recidivujících vulvovaginitid u dospívajících
Z knih našich členů uvádíme např.
Kocourková, Rabušic - Sňatek a rodina:zájem soukromý nebo veřejný?
Janiš, Marková - Příspěvek k základům sexuální výchovy,
Rašková - 5 otázek k sexuální výchově dětí předškolního a mladšího školního věku,
Štěrbová - Sexualita osob s mentálním postižením,
Uzel, Mitlöhner - Vybrané otázky lidské sexuality.

1 2345

 

 

Ještě jednou všem členům SPRSV děkujeme za práci při naplňování našich cílů.

 


Programy naší společnosti se snaží zahrnout co nejvíce témat sexuálního a reprodukčního zdraví. Mohou být dále děleny do projektů podle konkrétních vyhlašovatelů.

Projekty podpořené státními orgány

Výchova k partnerským vztahům a rodinnému životu
Projekt byl podpořen  MPSV a obsahuje témata především z peer programu, konferencí a programu Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením, která se vztahují k danému tématu.
Celkové náklady na projekt byly 681 129,- Kč. 350 000,- Kč poskytla Nadace ČEZ, 121 800,- poskytlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Děkujeme za podporu projektu!!

Sexuální výchovou  k prevenci HIV/AIDS v ohrožených skupinách
Projekt byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví. Obsahuje témata především z peer programu, konferencí a programu Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením, která se vztahují k problematice HIV/AIDS. Celkové náklady na projekt byly 102 494,- Kč, Ministerstvo zdravotnictví projekt podpořilo částkou 13 000,- Kč.

15. kongres k sexuální výchově se konal v Pardubicích 4. - 6. 10.2007
Kongres se konal za podpory Ministerstva zdravotnictví  ČR a Statutárního města  Pardubic. Hlavním partnerem byl ARGIN – IN.  Celkové náklady na projekt byly 219 513,80, dotace Ministerstva zdravotnictví činila 50 000,- Kč a dar Statutárního města Pardubic 50 000,- Kč.

Finanční zpráva

Celkové příjmy za rok 2007 činily  2 703 857 Kč.
Nejvýznamnější příjmy za rok 2007 jsou:
výtěžek veřejné sbírky –  1,845 852 Kč
dar Nadace ČEZ   350 000 Kč
dotace MPSV    121 800 Kč
příjmy z reklam Pardubice    51 000 Kč
příjmy z reklam Pardubice 06   20 000 Kč
dotace Min. zdravotnictví    63 000 Kč
dar města Pardubice     50 000 Kč
dar Pears Health Cyber    22 400 Kč 
dotace IPPF      12  944 Kč
dar INEX Česká republika s.r.o.   12 000 Kč
dar Lafarge Cement, a.s.      5 000 Kč
ostatní přijaté dary     19 998  Kč

Tyto příjmy tvořily v roce 2007  95,2  % celkových příjmů. Ostatní příjmy mají doplňkový charakter a jedná se zejména o příjmy z poradenské činnosti a dále z účastnických či konferenčních  poplatků a členských příspěvků.

Celkové výdaje společnosti za uplynulé účetní období činily částku 3 143 576 Kč.

Nejvýznamnějšími výdaji za rok 2007 jsou:
převod části výtěžků veřejné sbírky  990 000 Kč
osobní náklady    738 499 Kč
nákup služeb     265 888 Kč
cestovné       80 319 Kč
nájem a služby s ním spojené, režie  206 251 Kč
úhrady nákladů členům   253 500 Kč
ekonomické a právní služby     89 000 Kč
materiál, tiskoviny, drobný majetek  222 640 Kč
spoje, poštovné    123 524 Kč
školení, kurzy       44 774 Kč

Další údaje zaokrouhleny na tisíce:
Rozdíl příjmů a výdajů tak v roce 2007 představuje částku  -  440  tis. Kč
Počáteční stav disponibilních finančních prostředků, tj. finanční prostředky a pohledávky minus splatné závazky: 1,102 tis. Kč
Tento stav je ovlivněn skutečností, že v souladu se zásadami věrnějšího zobrazení majetku, pohledávek a závazků včetně požadavků externích orgánů společnost přechází k vedení podvojného účetnictví a to k 1.1.2008.
Konečný stav disponibilních finančních prostředků:  973 tis. Kč.
Společnost nemá žádné závazky po splatnosti, vykázané závazky se týkají  pouze mezd a odvodů za prosinec 2007 a dále služeb vyúčtovaných v prosinci roku 2007. 

Společnost dále vlastní dlouhodobý hmotný majetek ve vstupní ceně 227 tis. Kč a drobný hmotný majetek ve vstupní ceně 401 tis. Kč. 

Podrobnější členění příjmů a výdajů je obsaženo ve výkazu příjmů a výdajů a ve výkazu majetku a závazků, které společnost vypracovala v souladu s platnými předpisy pro vedení jednoduchého účetnictví.
Veškerý stav majetku byl ke dni 31.12.2007 ověřen řádnou inventurou, která neshledala rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

Zápis o kontrole finančního hospodaření SPRSV za rok 2007
Na základě usnesení ustavující schůze předsednictva SPRSV ze dne  14.1.2008 byla ve smyslu Stanov a na základě výsledku korespondenčních voleb jmenována Revizní komise ve složení MUDr. Tomáš Fait, PhDr.Lenka Šilerová, Ph.D. a MUDr. Pavel Kolan.
Předsedkyní revizní komise byla dne 29.1.2008 zvolena PhDr.Lenka Šilerová, Ph.D.

Dne 2.4.2008  provedla komise kontrolu finančního hospodaření SPRSV. Vedením účetnictví byl pověřen Ing. Milan Kamler, který komisi předložil veškerou finanční dokumentaci, výkaz příjmů a vydání, průběžné výpisy z bankovních kont včetně dalších příslušných potřebných dokumentů.

Po prostudování materiálů komise konstatuje, že finanční hospodaření SPRSV bylo prováděno v souladu se zákony České republiky a veškerá předložená dokumentace je v naprostém pořádku bez zjištěných nesrovnalostí.

Komise dále konstatuje, že čerpání státních dotací za rok 2007 probíhalo v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR č. 23/2007-VZV/1 a 1034/2 Ministerstvo zdravotnictví ČR a 10033/001 MPSV.  Čerpání probíhalo rovněž v souladu se zákonem 218/2000 Sb. a usnesením vlády č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy. Dotace ČEZ byla  prověřena externím auditem společností AUDIT s.r.o., číslo osvědčení 474. Audit byl proveden Ing. Josefem Běloubkem, číslo osvědčení 1022.

Dle příslušných zákonných ustanovení postačuje toto vyjádření a není zapotřebí provádět další externí audit profesionální firmou, která by dále ještě více zatěžovala rozpočet SPRSV.

Celkový stav finančního hospodaření se začleňuje jako součást výroční zprávy za rok 2007.
V Praze dne 2.4.2008

předsedkyně revizní komise:
PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D.

 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu děkuje všem svým spolupracovníkům za podporu:

Nadaci ČEZ
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvu zdravotnictví ČR
Organonu, s.r.o. a Organonu Schering Plought
České společnosti AIDS pomoc a Domu světla
Simply You a.s.
Statutárnímu městu Pardubice
Pears Health Cyber, s.r.o.
Akacia Group, s.r.o.
Národnímu programu boje proti AIDS
Inexu Česká republika s.r.o.
Naturproduktu CZ spol. s.r.o.
Portálu, s.r.o.
HELAGO-CZ s.r.o.
Lafarge Cement, a.s.
Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové
Natural Medicaments s.r.o.
Bayer Schering Pharma
CentroNet a.s.
Československé obchodní bance a.s.
MP promotion, s.r.o.
Nové tiskárně Pelhřimov
Obchodní akademii, Obchodní škole a Praktické škole pro tělesně postižené v Janských Lázních
Společnosti SSL Česká republika s.r.o., vlastníku značky Durex
Střední odborné škola K Sídlišti v Praze 4
Střední odborné škola Předbranská v Uherském Brodě
Všem školám, dobrovolníkům i dárcům, kteří nám pomáhají při akci Červená stužka
Všem dalším dárcům, kteří nám pomáhají zajistit zdroje pro chod organizace

 Zde si můžete stáhnout tiskovou podobu (A5) výroční zprávy 2007 pro oboustranný tisk ve formátu zip (následně pdf)Autor: SPRSV
© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS