Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

O společnosti

Výroční zpráva za rok 2008


Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) je plnoletá

Ač se tomu skoro nechce věřit, v lednu 2009 dosáhla SPRSV osmnácti let své činnosti. Již za rok po pádu komunismu byla naše společnost zaregistrována Ministerstvem vnitra jako nevládní organizace, v té době ještě na federální úrovni Československa. Takto fungovala celé dva roky, pak se naši slovenští kolegové museli spokojit s „výchovou k rodičovstvu“, kterýžto termín u našich sousedů nahradil původní sexuální výchovu i když není třeba zvláštní odborné přípravy ke zjištění, že se nejedná o terminologii totožnou.
Při dosažení plnoletosti SPRSV se sluší připomenout záslužnou iniciativu našeho čestného předsedy MUDr.Jiřího Šráčka a vědeckého sekretáře zesnulého Ing. Dr.Vladimíra Wynnyczuka , kteří po celou dobu takzvané normalizace zabezpečovali kontakty s mezinárodní federací  (IPPF) a zasloužili se o to, že informace o plánovaném rodičovství jako základním lidském právu našly v pečlivě utěsněné železné oponě přece jenom sem tam nějakou tu škvíru a předznamenaly tak listopadem 1989 široce otevřená okna do Evropy a do celého světa. 
Po celou dobu své činnosti SPRSV upevňuje ve vědomí občanů pocit práva na sexuální a reprodukční zdraví. Na základě příslušných dokumentů OSN a v souladu se závěry Světové konference o lidských právech ve Vídni (1993), Mezinárodní konference pro populaci a rozvoj v Káhiře (1994), Světového shromáždění pro sociální rozvoj v Kodani (1995) a Čtvrté světové konference žen v Pekingu (1995) vydala International Planned Parenthood Federation (IPPF)již v roce 1996 mezinárodně platnou Chartu sexuálních a reprodukčních práv. Naše SPRSV se ke všem těmto dokumentům hrdě hlásí.
Jako plnoprávný člen IPPF vykonáváme tak v České republice nezastupitelnou roli garanta uskutečňování zásad sexuálního a reprodukčního zdraví. Nabytím věku plnoletosti bude jistě tato funkce stále intenzivněji vnímána nejen zodpovědnými orgány státu, ale i stále větším počtem občanů naší země. 

MUDr. Radim Uzel CSc.
předseda SPRSV

Peer program 2008

Program je zaměřen na vrstevnické neboli „peer“ vzdělávání. Spočívá ve vyškolení mladých lidí, kteří pak šíří správné informace mezi své vrstevníky či nabyté vědomosti a dovednosti využijí jinak. Vycházíme z předpokladu, že u citlivého tématu sexuální a reprodukční zdraví, mladý člověk spíše přijme informace od svého vrstevníka a také se mu spíše svěří s případným problémem, než že se obrátí na rodiče, popřípadě učitele. Síť dostala název Netopýr, což je zkratka anglických slov NET Of PEER (síť vrstevnických vzdělavatelů).  Letošní, již pátý,  ročník vrstevnického programu byl velice úspěšný.

Výcvik Ve dnech 28.-30.3.2008 se konal druhý stupeň programu – Maják, kam se sjeli aktivní účastníci Peer programu, kteří již déle spolupracují a zájemci o prohloubení svých znalostí, kteří absolvovali první stupeň programu vloni. Maják je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti HIV/AIDS a dále se zabývá tématy partnerství a antikoncepce. Letošní účast byla historicky nejvyšší, sešlo se zde 24 účastníků mladších 24 let. Všichni účastníci provedli besedu pod odbornou supervizí, aby se tak mohly vyladit i nejmenší chyby a nepřesnosti a obdrželi vyučovací pomůcku - navlékadlo na kondomy. 

KomunikaceNové metody

Účastníci Majáku absolvují přednášku o antikoncepci a připraví si o ní besedu se svými vrstevníky. Nově se pro pokročilé peer aktivisty zavádí výcvik ve vedení besedy na téma partnerské vztahy – tato problematika se jeví pro vrstevnické vzdělávání jako nejobtížnější.
V květnových dnech 26.-30.5.2008 se pořádaly dva běhy prvního stupně peer programu – 3 dny s netopýry. První stupeň je zaměřen na téma HIV/AIDS, jež je úzce spjato s výchovou k partnerským vztahům. Účastníci získají všechny potřebné znalosti pro vytvoření své vlastí besedy a všichni si ji také vyzkouší.
Dále absolvují besedu s HIV pozitivním člověkem a mají možnost se zeptat, jak se žije s tímto zákeřným virem a na další otázky

Letošního prvního stupně programu se zúčastnilo 62 mladých lidí (o 24 více než vloni). Z nich s námi trvale spolupracuje 40 lidí (to je 65%). Celkem naši netopýří síť tvoří 79 aktivních spolupracovníků z celé republiky. Potěšující je, že mladí lidé tento program často znají od svých starších spolužáků a hlásí se na něj s velkým předstihem. Dalším milým překvapením byla přednáška od absolventky programu, kterou uspořádala hned následující den po návratu do školy.

A kolik mladých lidí se našim netopýrům podařilo „nakazit“ novými vědomostmi a dovednostmi? Podle zaslaných záznamů uspořádali celkem 122 besed, kterých se zúčastnilo 3831 účastníků (to je o 709 lidí víc než loni) a poskytli 587 osobních konzultací. Skutečné číslo bude o něco vyšší, neboť některé záznamy nám nebyli zaslány.


Olga Makarova
peer aktivistka

Kongresy a  konference

 

 Kongres Bezesporu jednou z nejvýznamnějších událostí roku bylo uspořádání 16. kongresu k sexuální výchově PARDUBICE 2008. Akce se uskutečnila v Hudebním sále pardubické radnice pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Ing. Iva Tomana a primátora města Pardubic Ing. Jaroslava Demla. Na jejím pořádání se s naší společností podílela Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové a Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze. Čestné a reprezentační role presidenta kongresu se ujal a se ctí zhostil MUDr. Petr Kovář. Mezi čestnými hosty kongresu byl rektor Univerzity Hradec Králové Doc. RNDr. Josef Hynek, Ph.D., MBA.

 Kongres měl tradičně vysokou obsahovou a organizační úroveň, což vyjádřili jeho účastníci v hodnotící anketě. Ze 116 účastníků se 64 ankety zúčastnilo. Podle ankety dosáhlo celkové hodnocení kongresu známky 1,3, z čehož osobní očekávání bylo hodnoceno 1,4, odborný obsah kongresu 1,2 a organizace kongresu 1,3.
Mezi nejlépe hodnocené referáty patřily Poruchy pohlavní identity u dětí a dospívajících (MUDr. Fifková), Závislost na sexu (MUDr. Uzel), oba referáty Doc. Janiše – zejména pak Vymezení cíle, obsahu a metod sexuální výchovy, dále Prepáčte, ale slušní ľudia o tom nehovoria (Doc. Levická), Standardní postup při léčení neplodnosti páru (MUDr. Kolan), Pár poznámek k sexuálnímu zneužívání dětí (MUDr. Kovář), Sexuální výchova a proměny našeho školství (PaedDr. Rydlo), Co je považováno za erotické v neverbální komunikaci (PhDr. Janáčková), Dítě v současné rodině z pohledu psychologa (PhDr. Štěrbová) a Antikoncepční chování českých žen (Prof. Weiss).
Účastníci kongresu tak potvrdili, že problémové okruhy, kterými se kongres zabýval, tj. 1. reprodukční a sexuální zdraví, 2. sexuální výchova školství, 3. partnerské vztahy, manželství a rodičovství, 4. prevence sexuálně přenosných chorob s důrazem na HIV/AIDS, 5. cíle, obsah a metody sexuální výchovy, byly zvoleny vhodně a smysluplně.
Referáty kongresu byly vytištěny ve sborníku, který každý účastník obdržel.
Na základě vyhodnocení obsahu a průběhu kongresu rozhodlo předsednictvo SPRSV uspořádat v roce 2009 v Pardubicích další kongresový ročník

JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
předseda organizačního výboru

 

Kongres a konference v Uherském Brodě

Ve dnech 27. – 29. března 2008 v Uherském Brodě proběhla významná společná akce: 3. moravský regionální kongres k sexuální výchově a II. krajská konference k primární prevenci sociálně patologických jevů.  Obě akce souběžně pořádala Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu v Praze a Střední odborná škola Uherský Brod za podpory Krajského úřadu Zlínského kraje.

  Účastníky byli zejména učitelé základních a středních škol Zlínského kraje, dále pak psychologové, sociální pracovníci a lékaři, zejména gynekologové a sexuologové. Během akce zazněly významné přednášky, týkající se aktuálních problémů ve školství v oblasti sexuální výchovy a primární prevence sociálně patologických jevů. Již k tradiční části patřil Společenský večer s cimbálovou muzikou a občerstvením. K nejvýznamnějším referátům mimo jiné patřilo sdělení „Syndrom CAN – problém stále aktuální“ od doc. MUDr. Lubomíra Kukly, CSc., sociálního pediatra z Brna. Další významné informace poskytli naši přední odborníci z oblasti práva, gynekologie a sexuologie, sexuální výchovy a primární prevence.  Kongres

 Koordinátorem akce
je PaedDr. Josef Rydlo

Konference pro zdravotnické pracovníky

CAT Ostrava pod supervizí SPRSV realizovala v Ostravě v r. 2008 celkem 5 konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Konferencí regionálního významu se účastnilo zhruba 2500 zdravotníků především z řad sester, porodních asistentek a fyzioterapeutů, ale také ergoterapeutů, radiologických asistentů a jiných profesí.
Ve dnech 11. a 12.1.2008 CAT Ostrava pod odbornou garancí SPRSV uspořádalo Klimkovické lékařské mezioborové doškolovací dny, kterých se účastnilo asi 180 lékařů především z řad gynekologů, pediatrů a praktických lékařů. 
 

 Na akcích určených zdravotníkům přijali aktivní účast mnozí členové SPRSV jako přednášející, za což bych jim velice rád ještě jednou také touto formou poděkoval.
Jednalo se o následující akce: Moravskoslezská lednová regionální konference 10.1.2008, Lékařské mezioborové doškolovací dny – Sanatorium Klimkovice 11.1.2008, Moravskoslezská jarní regionální konference 13.3.2008, Jubilejní letní Moravskoslezská regionální konference 4.6.2008, Moravskoslezská podzimní regionální konference 2.10.2008, Moravskoslezská listopadová regionální konference 26.11.2008

 Konference

 organizátor akcí
MUDr. Petr Kovář

 Konference

Druhou sérii vzdělávacích konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky začala SPRSV organizovat samostatně nebo ve spolupráci s různými subjekty pod názvem Konference o sexuálním a reprodukčním zdraví. V roce 2008 se konaly dvě, v září v Pardubicích a v prosinci v Praze. Přes všechny začátečnické nedostatky měly konference velmi dobrou úroveň a byly účastnicemi a účastníky převážně kladně hodnoceny.

Mgr. Zuzana Prouzová
a Mgr. Dana Fridrichovská
výkonná ředitelka
a projektová manažerka SPRSV
 

 

Osvětová a informační kampaň spojená se sbírkou Červená stužka
1. prosinec 2008 - Světový den boje proti AIDS


V rámci kampaně došlo celkem na sbírkové konto od 1.12. 2008  do  23.3.2009 1 643 850,90 Kč.
Osvětová a informační kampaň Červená stužka je nejmasovější akcí, kterou naše Společnost v prevenci HIV/AIDS pořádá a na které se podílí Česká společnost AIDS pomoc. Zúčastnilo se 291 institucí a organizací – z toho 2 oblastní skupiny Mládeže ČČK, jeden dům dětí a mládeže, 6 domovů mládeže, jeden domov mládeže a základní škola, kulturní středisko, 4 spolky mediků a IFMSA CZ, Městská divadla pražská, 17 mateřských škol a základních škol, jeden dobrovolník, skupina dobrovolníků SPRSV, 170 středních škol, středisko
volného času, školní parlament, 22 vyšších odborných škol a středních škol, 2 vysoké školy, jedna střední škola, základní škola a mateřská škola, zastupitelstvo dětí a mládeže a 58 základních škol.
Ke dni 23.3.2009 jsme byli prostřednictvím zápisů  informováni, že se na akci podílelo 4 801 lidí z řad žáků, studentů, učitelů aj.
Odznaky do sbírky vložila Česká společnost AIDS pomoc, na její konto bylo zatím odesláno 700.000,- Kč, v roce 2009 to bude ještě 100 000 Kč,- zbytek výtěžku bude použit na preventivní činnost a provoz  Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu.

Leták  Celosvětová vzpomínková akce – Světlo pro AIDS spojená se sbírkou  18. května 2008
Jako již několik let, tak i v roce 2008 se třetí neděli v měsíci květnu na celém světě konaly vzpomínkové akce věnované obětem AIDS – „Světlo pro AIDS“ (International Candlelight Day). Při této příležitosti, se také konala od 16.- 19.5.2008 sbírka Červená stužka a její výtěžek byl opět určen na preventivní programy Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a České společnosti AIDS pomoc.
Celkově se do sbírky zapojilo 41 účastníků z řad dobrovolníků SPRSV a konečný výtěžek byl: 38.723,- Kč.

 

Mgr. Dana Fridrichovská
koordinátorka kampaně

 

Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením
Pracovníci v ústavech sociální péče se setkávají s problémovými okruhy jako je masturbace, seznamování, navazování vztahů,sexuální zneužívání a další. Vítají  proto možnost seminářů a konzultací. I z těchto důvodů naše Společnost nabízí semináře, které pomáhají zaplnit chybějící témata vzdělávání pracovníků sociálních služeb v zařízeních pro osoby s mentálním postižením. Velkým úspěchem je zařazení seminářů do systému vzdělávání sociálních pracovníků – v polovině roku 2008 jsme získali akreditaci Ministerstvem práce a sociálních věcí. Semináře jsou také akreditovány Českou asociací sester. Probíhají od roku 2005 jako dvoudílné vždy pro cca 20 účastníků. V roce 2008 se prvního dílu zúčastnilo 201 pracovníků ústavů, druhého dílu 18. Problém je s financováním seminářů, zatím se nepodařilo zajistit stabilní finanční zdroj pro jejich podporu. Poděkování patří Pedagogické Fakultě UHK za poskytování prostor a pomoc při organizaci většiny seminářů.

 Seminář Lektorkou projektu
 je PhDr. Dana Štěrbová,
odborným garantem pro zdravotnické pracovníky
MUDr. Radim Uzel, CSc.


www. planovanirodiny.cz

Informační webové stránky SPRSV již mají více než 700 stran. Na začátku roku 2008 bojovaly s napadením, což trochu poznamenalo jejich sledovanost, ta přesto dosáhla průměru 787 návštěv denně.
 1442 lidí se obrátilo během roku 2008 na naší anonymní internetovou poradnu, kde na dotazy odpovídají odborníci z různých oborů, především z oboru sexuologie a gynekologie. Mezi další obory patří psychologie, sexuální a reprodukční práva, partnerské vztahy a sexuální výchova. Odborníci, kteří odpovídají tazatelům jsou členové SPRSV. Jmenovitě jsou to: MUDr. Radim Uzel, CSc., MUDr. Miroslav Havlín, MUDr. Pavel Kolan, Mgr. Zuzana Prouzová, MUDr. Ivo Procházka, CSc., PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D., MUDr. Tomáš Petrák, Mgr. Dana Fridrichovská, PhDr. Dr.Phil. Laura Janáčková, CSc. a Prof.MUDr. Jiří Šantavý, CSc.

 

Graf

 

Z další činnosti SPRSV


Den reprodukčního zdraví 2008

České Budějovice 19.5.2008
Z programu vybíráme: Rodičovství onkologicky nemocných, Rodičovství párů se sexuální dysfunkcí, včetně stavů po poranění míchy, Genetická onemocnění a lidská reprodukce apod.


Organizátorkou akce je
PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.


Světový den antikoncepce 26. září 2008

Letošní ročník akce byl zaměřen především na mladé lidi. Mottem letošní kampaně bylo „Tvoje tělo, tvůj život, tvoje volba“ a akce proběhla v 19 místech republiky. Ve většině míst se na organizaci akce podílejí peer aktivisté a členové naší Společnosti.

Y–SAFE - setkání mladých 2008 v Bruselu

Setkání se letos uskutečnilo již po třetí. Bylo tam mnoho účastníků z minulého roku, ale přibyly i nové tváře.
Původní myšlenkou tohoto setkání bylo sdílení svých znalostí a zkušeností s lidmi z celé Evropy a centrální Asie a naučit se tak něco nového.

Konkrétní cíle tohoto setkání byly:
- získat základní vědomosti a dovednosti k prosazování sexuálních a reprodukčních práva a sexuálního a reprodukčního zdraví mladých lidí
- získat znalosti a poskytnout informace o FGM (mrzačení ženských pohl.org.), GBV (pohlavně podmíněné násilí) a LGBT (lesbičky, gayové, bisexuálové, transgender) s ohledem na sexuální a reprodukční práva a sexuální a reprodukčního zdraví mladých lidí
- být informovaný a poskytovat zpětnou vazbu o vývoji Y-SAFE , být informovaný o struktuře IPPF především s ohledem na roli mladých zástupců
- sdílení informací a nejlepších zkušeností

 Y-safeÚvodním sdělením první den bylo shrnutí pokroků a dosažených úspěchů za uplynulý rok. Také nám byly oznámeny novinky, z nichž nejdůležitější je získání volebního práva pro členy předsednictva Y-SAFE v rozhodovacích procesech IPPF. Mladí mají přinést „čerstvou krev“, nové nápady a myšlenky při rozhodovacích procesech, protože se nebojí radikálních řešení. Následovala ukázka projektu pro mladé z Irska „Dance 4 life“.
Poté byla přednáška, dle mého názoru nejpřínosnější a nejzajímavější z celého setkání, na téma FGM (mrzačení ženských pohlavních orgánů – např. ženská obřízka). Tento příšerný zvyk je založen na pověrách a  provádí se v nehygienickém prostředí za pomocí primitivních nástrojů a úmrtnost je veliká. Následovaly skupinové diskuse.  

  Na závěr prvního dne se nám představili zástupci organizaci YouAct, kteří se spolupodíleli na spolupořádání slyšení v Evropském parlamentu.
Druhý den následovaly ukázky z projektu Spoj síly. Jedná se o jeden z největších projektů Y-SAFE z hlediska počtu zapojených zemí. Poté jsme se připravovali na slyšení v Evropském parlamentu. Slyšeli jsme nejen základní informace o EP, ale i co se od slyšení očekává. Slyšení se jmenovalo SRHR mladých lidí, potřeba komplexního sexuálního vzdělávání. Promluvili zde mluvčí z parlamentu a zástupci z různých neziskových organizací. Za nejúčinnější se pokládá metoda vzdělávání prostřednictvím peer vzdělavatelů, protože jim mladí lidé důvěřují.
Shlédli jsme ukázky ze vzdělávacích programů v Pákistánu a vzdělávající jednoduché počítačové hry pro Africké země. Při panelové diskusi nás zastupovala dívka z Kyrgyzstánu. Slyšení bohužel nepřineslo příslib peněz pro tyto programy.
Třetí den začal shrnutím a hodnocením slyšení v EP. Většina účastníků vyjádřila své zklamání. Závěrem jsme si zvolili nové předsednictvo pro letošní rok,  jsou to zástupci ze Švédska, Lotyšska, Maďarska, Španělska a Uzbekistánu.  


Olga Makarova
členka Y-SAFE

O SPRSV

Volby do předsednictva a revizní komise

V tajných volbách byli pro období 2008-2011 do předsednictva SPRSV zvoleni:


MUDr. Radim Uzel, CSc. - předseda
RNDr.  Jiřina Kocourková, Ph.D. - místopředsedkyně
Doc. PhDr., PaedDr. Kamil Janiš, CSc. - tajemník
Ing. Štěpán Starosta - pokladník
JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.
PaedDr. Josef Rydlo
MUDr. Hanka Fifková

Revizní komise

PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D.- předsedkyně
MUDr. Pavel Kolan
MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
MUDr. Jiří Šráček opět jmenován čestným předsedou SPRSV

Na prvním zasedání předsednictva byla do funkce výkonné ředitelky potvrzena
Mgr. Zuzana Prouzová

Dlouhodobý plán SPRSV

Na začátku volebního období nového předsednictva byla připomenuta nutnost stanovit linii práce SPRSV, protože od ukončení financování Společnosti od IPPF naráží SPRSV nejen na finanční potíže, ale i na nutnost rozhodnout, kterými okruhy činnosti se do budoucna bude zabývat, případně, zda svou činnost neomezí.
 8. – 10. února 2009 pořádala SPRSV výjezdní zasedání v Uherském Brodě, kterého se mimo předsednictva, revizní komise a výkonné ředitelky zúčastnili zástupci sekretariátu, peer aktivistů a členů.
Akce byla velmi náročná, jednotliví účastníci měli velmi rozdílné názory na některé problémy. Na jednání byly použity různé techniky práce, např. SMART analýza SPRSV a další a nakonec se podařilo dosáhnout dohody v základních bodech.
Většina účastníků na začátku jednání pokládala za ideální fungovat pouze jako občanské sdružení, tj. platforma pro výměnu zkušeností, ale přitom zachovat fungující sekretariát včetně výkonného ředitele, což byla převážně podoba SPRSV v době financování ze zahraničí od IPPF. Dnes je tato varianta při cca 130 členech nerealizovatelná, protože členské příspěvky nemohou pokrýt fungování sekretariátu.  Bylo stanoveno pět základních směrů pro činnost SPRSV, jeden je programový a ostatní víceméně pokrývají nutné změny, kterými musí SPRSV projít, aby byl její vývoj udržitelný.

Strategické směry

Strategický směr A - garant Radim Uzel
Optimalizace vztahů s IPPF
Výběr takových úkolů, které má SPRSV možnost splnit. Na Regional council IPPF budou každoročně delegováni dva kandidáti, jejich povinností bude sestavit výroční zprávu pro IPPF. Zájem členů SPRSV o delegování bude zjišťován dotazníkem. Akreditaci IPPF zřejmě obdržíme, bohužel se však jedná o první kolo dlouhého procesu.

Strategický směr B - garanti Kamil Janiš a Josef Rydlo
Realizace sexuální výchovy
Kurz pro učitele, vrstevnické vzdělávání, sexuální výchova národnostních, etnických a dalších menšin, sexuální výchova lidí ze sociálně vyloučených skupin, sexuální výchova osob s mentálním postižením atd.

Strategický směr C - Hanka Fifková a Štěpán Starosta
Upřesnit a definovat poslání organizace
Formulovat jasně poslání organizace, případně vytvořit motto či heslo („key message“), vyjasnit dovnitř organizace poslání a způsob fungování neziskové organizace, vytvořit dotazník pro členy SPRSV, zlepšit propagaci organizace, navýšení členské základny.

Strategický směr D - Miroslav Mitlöhner a Jiřina Kocourková
Rozvinout finančně soběstačnou činnost
Navrhnout typy aktivit: kurzy pro nelékařské zdrav. pracovníky, publikační činnost..)
Zjistit nutnost živnostenských oprávnění

Strategický směr E - Miroslav Mitlöhner
Vyjasnit organizační strukturu SPRSV
Vytvořit schéma organizace, pokračovat ve vytváření vnitřních směrnic, revize stávajících, náplň jednotlivých funkcí v předsednictvu

Zápis z plenární schůze SPRSV
dne 26. září 2008 v Pardubicích

Přítomno nebo zastoupeno je 47 členů z 90 členů s hlasovacím právem dle stanov a vnitřních směrnic SPRSV, což je 52 %, plenární schůze je usnášeníschopná.
Program:
1.Zpráva výkonné ředitelky o činnosti od poslední výroční schůze
2.Výroční zpráva o činnosti organizace, zpráva o hospodaření a revizní zpráva za rok 2007
3.Plán práce na rok 2009
4.Stav akreditace IPPF
5.Informace k dotazníkům pro členy SPRSV
6.Diskuse
Usnesení
Členská schůze schvaluje
1.výroční zprávu za rok 2007
2.zprávu o hospodaření a revizní zprávu za rok 2007
3.zvýšení členských příspěvků na min. 300,- Kč, studenti SŠ a důchodci min. 50,- Kč
4.plán práce na rok 2009
Členská schůze potvrzuje stanovy a vnitřní směrnice v plném rozsahu
Pardubice 26.9.2008

MUDr. Radim Uzel, CSc.
předseda SPRSV
MUDr. Jiří Šráček
předseda návrhové komise

Finanční zpráva

Úvodem je třeba uvést, že od 1.1.2008 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu přešla z účtování v soustavě jednoduchého účetnictví na účtování v soustavě podvojného účetnictví. Důvodem je zejména snaha o věrnější zobrazení majetku a závazků společnosti stejně jako okolnost, že při zúčtování prostředků, poskytovaných z veřejných zdrojů je vedení podvojného účetnictví předpokládáno.
Z tohoto důvodu není v některých ukazatelích meziroční srovnání jednoznačně vypovídající.
Celkové příjmy za rok 2008 činily  2 811 640 Kč.
Nejvýznamnější příjmy za rok 2008 jsou:
výtěžek veřejné sbírky  1,729 391 Kč
příjmy z prodeje služeb     575 400 Kč
dar Johnson & Johnson     226 485 Kč
dar Pears Health Cyber       60 312 Kč
dotace Stat.město Pardubice     50 000 Kč
dary od fyzických osob        42 824 Kč
dotace Min. zdravotnictví       33 000 Kč
dar RWE Transgas       30 000 Kč
přijaté členské příspěvky       25 200 Kč
dotace Pardubický kraj       20 000 Kč
dotace IPPF         14  911 Kč

Proti roku 2007 výrazně vzrostly příjmy z poradenské, přednáškové a jiné činnosti – dosáhly 20,5 % z celkových příjmů. Jedná se zejména o příjmy za účastnické poplatky na konferencích a seminářích (celkem 333 400 Kč), příjmy za reklamy (celkem 112 667 Kč) a příjmy z podílů na nákladech pořádaných akcí.
 
Celkové náklady společnosti za uplynulé účetní období činily částku 2 793 171 Kč.

Nejvýznamnějšími náklady za rok 2008 jsou:
převod části výtěžků veřejné sbírky  700 000 Kč
osobní náklady    781 496 Kč
náklady na akce-pronájem,úč.poplatky 195 728 Kč
cestovné      98 188 Kč
nájem a služby s ním spojené, režie  150 001 Kč
úhrady nákladů členům, poradenství 331 800 Kč
ekonomické a právní služby     89 000 Kč
materiál, tiskoviny, drobný majetek  232 334 Kč
spoje, poštovné,internet   109 617 Kč
ostatní služby      69 895 Kč
odpisy dlouhodobého majetku    14 042 Kč
bankovní poplatky     10 747 Kč

Hospodářský výsledek za rok 2008  tak představuje zisk ve výši 18 468 Kč.
Stav disponibilních finančních prostředků, tj. finanční prostředky a pohledávky minus splatné závazky k 31.12.2008 činí:  976 tis. Kč (z toho: bankovní účty 1 053 tis.Kč, pokladna  3 tis. Kč, pohledávky 15 tis. Kč, splatné závazky z obchodního styku 65 tis.Kč, závazky vůči zaměstnancům  38 tis.Kč, závazky vůči orgánům zdravotního a sociálního zabezpečení 15 tis.Kč, závazky vůči FÚ v Praze 6 tis.Kč).
Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti, veškeré závazky vůči státním orgánům jsou vypořádány v zákonné lhůtě.
Společnost dále vlastní dlouhodobý hmotný majetek ve vstupní ceně 227 tis.Kč a drobný hmotný majetek ve vstupní ceně 401 tis.Kč. 

Podrobnější členění výnosů a nákladů je obsaženo v účetních výkazech (rozvaha – bilance a výkaz zisků a ztrát – výsledovka), které společnost vypracovala v souladu s platnými předpisy pro vedení podvojného účetnictví.

Veškerý stav majetku byl ke dni 31.12.2008 ověřen řádnou inventurou, která neshledala rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.


Ing. Milan Kamler


Zápis o revizi finančního hospodaření SPRSV za rok 2008
Na základě usnesení ustavující schůze předsednictva SPRSV ze dne  14.1.2008 byla ve smyslu Stanov a na základě výsledku korespondenčních voleb jmenována Revizní komise ve složení MUDr. Tomáš Fait, PhDr.Lenka Šilerová, Ph.D. a MUDr. Pavel Kolan.
Předsedkyní revizní komise byla dne 29.1.2008 zvolena PhDr.Lenka Šilerová, Ph.D.

Dne 12.2.2009  provedla komise kontrolu finančního hospodaření SPRSV. Vedením účetnictví byl pověřen Ing. Milan Kamler, který komisi předložil veškerou finanční dokumentaci, výkaz příjmů a vydání, průběžné výpisy z bankovních kont včetně dalších příslušných potřebných dokumentů. Revizní komise bere na vědomí, že od 1.1.2008 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu přešla z účtování v soustavě jednoduchého účetnictví na účtování v soustavě podvojného účetnictví.

Po prostudování materiálů komise konstatuje, že finanční hospodaření SPRSV bylo prováděno v souladu se zákony České republiky a veškerá předložená dokumentace je v naprostém pořádku bez zjištěných nesrovnalostí.
Revizní komise doporučuje v roce 2009 pro úplné opotřebení vyřadit následující drobný majetek:č. 15 - 2 kovové regály, č. 17 a 22 záclony, č. 25 mobilní telefon, č. 26 počítačová sestava a dlouhodobý hmotný majetek -  č.2  kopírovací stroj. Všechny předměty jsou zcela nefunkční a jsou nahrazeny novými.
Komise dále konstatuje, že čerpání státních dotací za rok 2008 probíhalo v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR
č. OVZ/1099/2/411/2008 - Ministerstvo zdravotnictví ČR.  Čerpání probíhalo rovněž v souladu se zákonem 218/2000 Sb. a usnesením vlády č. 114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.
Dle příslušných zákonných ustanovení postačuje toto vyjádření a není zapotřebí provádět další externí audit profesionální firmou, která by dále ještě více zatěžovala rozpočet SPRSV.

Celkový stav finančního hospodaření se začleňuje jako součást výroční zprávy za rok 2008.
V Praze dne  24.2.2009

předsedkyně revizní komise:
PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D.

Podpořené projekty

Sexuální výchovou  k prevenci HIV/AIDS v ohrožených skupinách
OVZ/1099/2/411/2008
I. Vrstevnické (peer) vzdělávání v oblasti HIV/AIDS
II. Červená stužka 2008
III. www.planovanirodiny.cz
Projekt byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví částkou 33 000, celkové náklady projektu byly 215 651,60.

16. kongres k sexuální výchově
byl podpořen Pardubickým krajem částkou 20 000,- Kč a Statutárním městem Pardubice dotací 50 000,- Kč. Celkové náklady projektu byly 212 694,- Kč.

Výchova k partnerským vztahům a rodinnému životu
bohužel v roce 2008 nebyl podpořen MPSV. O to více děkujeme RWE za poskytnutou podporu 30 000,- Kč.

Financování činnosti

SPRSV pro svou činnost používá vícezdrojové financování
Patří sem především:
1. členské příspěvky
2. dary:
 a. firemní
 b. jednotlivců
 c. veřejná sbírka – způsoby:
  - prodejem předmětů
  -  na předem stanovený    bankovní účet
 dary věcné – kondomy Pepino,  propisovací tužky atd.
3. dotace státní (=finance na projekty) nejčastěji
a. Ministerstvo zdravotnictví – na prevenci HIV/AIDS – v roce 2008 33 000,-
b. Ministerstvo práce a sociálních  věcí –
na problematiku partnerských vztahů –   v roce 2008 nepřiděleno
4. dotace nestátní (vlastně se jedná o účelově  vázané dary na projekty)
 v roce 2008-
 IPPF (Mezinárodní federace  plánovaného rodičovství) –
 Johnson & Johnson
 RWE
5.- příjmy z vlastní činnosti – účastnické poplatky, reklamy na konferencích a webových stránkách.

Obecně je samozřejmě financování velký problém,  bohužel především dárcovství zatím není v naší zemi příliš rozvinuté.
Jistou úlohu také hraje naše náplň činnosti – pro některé lidi je nepřijatelná, navíc objektivně je mezirezortní, tj. neexistuje rezort, do kterého by zapadala v celé šíři. Nejhůře se financují provozní náklady – kancelář a mzda jednoho zaměstnance, kterého Společnost má.

Děkujeme všem, kteří se buď zapojili do projektu dárcovského kalendáře, nebo jinak pomohli zajistit nějaké prostředky na činnost SPRSV – ať už při organizaci sbírky nebo jednáním v některé z firem.

Všichni, bez kterých bychom se neobešli.


 

Johnson&Johnson s. r. o.
 
Schering-Plough CEAG
Pears Health Cyber, s. r. o.
Česká společnost AIDS pomoc a Dům světla
Statutární město Pardubice
Richter Gedeon
Bayer Schering Pharma
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Národní program boje proti AIDS
RWE Transgas, a.s.
Simply You a. s.
Akacia Group Ltd.
Pardubický kraj
Hotel Zlatá štika
Naturprodukt CZ spol. s r. o.
Maxdorf s.r.o.
 
Mgr. Jarmila Podhorná
Pedagogická fakulta Univerzity v Hradci Králové
Firma Novotný - Pardubický zdobený perník
Vivantis a.s.
Lahůdky Cajthaml, s.r.o.
CentroNet a. s.
Československá obchodní banka a. s.
MP promotion, s. r. o.
Nová tiskárna Pelhřimov
PepCom s.r.o., vlastník značky Pepino
ING ČR Obchodní služba
Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola pro tělesně postižené v Janských Lázních
Střední odborná škola Kavčí Hory  v Praze 4
Střední odborná škola Předbranská v Uherském Brodě
Všechny školy, všichni dobrovolníci i dárci, kteří nám pomáhají při akci Červená stužka
Všichni dárci,
kteří nám pomáhají zajistit zdroje pro chod organizace
 

Děkujeme!!Zde si můžete stáhnout oficiální tiskovou podobu (A5) výroční zprávy 2008 pro oboustranný tisk ve formátu zip (následně pdf)© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS