Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

O společnosti

Stanovy SPRSV

 

STANOVY
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
, z. s.


Preambule

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.  (dále SPRSV) je nezávislá, nevládní organizace působící v České republice od 14. ledna 1991. V anglickém jazyce je používán název Czech Family Planning Association, v běžném kontaktu lze použít zkratku SPRSV nebo zkrácený název Společnost pro plánování rodiny.
SPRSV není založena za účelem zisku.
SPRSV v přijímání členek, členů, zaměstnankyň  a zaměstnanců, v poskytování informací a v ostatních aspektech své činnosti postupuje bez diskriminace rasy, vyznání, etnického původu, politického přesvědčení, pohlaví, tělesného a duševního handicapu, sexuální orientace nebo věku.
Aktivity SPRSV jsou založeny na principu, že dostupnost informací o sexuálním a reprodukčním zdraví a přístup k široké nabídce služeb v této oblasti jsou základními lidskými právy. Rovnováha mezi světovou populací a jejími přírodními zdroji a produktivitou představuje nezbytnou podmínku pro lidské štěstí, prosperitu a mír.
SPRSV, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, je od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014 spolkem ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. a  jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání


Článek 1
Název a sídlo

1.1 Název organizace: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, z. s.
1.2 Sídlo SPRSV: Praha 7, Argentinská 38, PSČ 170 00

Článek 2
Cíle a program SPRSV

2.1 Hlavním cílem činnosti je podpora informovanosti o sexuálním a reprodukčním zdraví včetně plánovaného rodičovství jako základního lidského práva.
2.2 Za tímto účelem SPRSV:
2.2.1 Podporuje vzdělávání v oblastech sexuálního a reprodukčního zdraví a práv, partnerských vztahů a rodinného života včetně sexuální výchovy v zájmu štěstí jednotlivce, blaha rodiny, prospěchu společnosti a mezinárodního porozumění;
2.2.2 Obhajuje základní lidská práva všech žen, mužů a mládeže na svobodné a informované rozhodování týkající se jejich sexuálního a reprodukčního zdraví;
2.2.3 Podporuje kontracepci a sterilizaci jako preventivní metody regulace porodnosti;
2.2.4 Hájí právo ženy na možnost legálního potratu;
2.2.5 Podporuje léčbu neplodnosti;
2.2.6 Podporuje a realizuje přípravu pedagogů, psychologů, lékařů i ostatních specialistů a široké veřejnosti v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a sexuálních a reprodukčních práv včetně publikační činnosti;
2.2.7 Podporuje a realizuje práci s dětmi a mládeží v oblasti výchovy ke zdraví;
2.2.8 Poskytuje konzultační a expertní služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a sexuálních a reprodukčních práv Ministerstvu zdravotnictví České republiky, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalším orgánům a organizacím;
2.2.9 Obrací se na Parlament České republiky s legislativními iniciativami týkajícími se zabezpečení základního lidského práva na plánované rodičovství a sexuální výchovu a dalších sexuálních a reprodukčních práv;
2.2.10 Organizuje a podílí se na organizaci národních a mezinárodních seminářů, sympozií a konferencí o sexuálním a reprodukčním zdraví a sexuální výchově;
2.2.11 Spolupracuje s národními společnostmi podobného zaměření, zejména z evropských zemí a z IPPF;
2.2.12 Zajišťuje, že všechny její činnosti, týkající se sexuálního a reprodukčního zdraví včetně kontracepčního poradenství, budou realizovány výhradně na základě dobrovolného a informovaného souhlasu s vyloučením nátlaku;
2.2.12 Zajišťuje, že není a nebude ovládána komerčními zájmy a že všechny její příjmy, produkty, majetek a ostatní aktiva budou využívány výhradně k podpoře jejích cílů.


Článek 3
Hlavní činnost SPRSV

 

SPRSV vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů a realizace svého programu tak, jak je vymezeno v čl. 2. těchto stanov. Žádná z hlavních činností SPRSV není podnikáním ani výdělečnou činností.


Článek 4
Vedlejší činnost SPRSV

Jelikož je provozování hlavní činnosti SPRSV spojeno s náklady, může SPRSV vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku SPRSV. Příjem z těchto činností SPRSV používá především k podpoře hlavních činností dle čl. 3. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.


Článek 5
Členství v SPRSV a seznam členů a členek

5.1 Členství v SPRSV je dobrovolné. Členem/členkou SPRSV může být fyzická osoba starší 15 let a právnická osoba souhlasící se stanovami SPRSV. Přihláška k členství musí být podána písemně a rozhoduje o ní statutární orgán SPRSV. V případě odmítnutí rozhoduje s konečnou platností členská schůze SPRSV. SPRSV rozlišuje tři druhy členství: aktivní člen/ka, podporující člen/ka a čestný/a člen/ka.
Aktivní člen/ka – má hlasovací právo, platí členské příspěvky a podílí se na činnosti SPRSV.
Podporující člen/ka – nemá hlasovací právo, platí členské příspěvky a může se podílet na činnosti SPRSV.
Čestný/á člen/ka - má hlasovací právo, může platit členské příspěvky a může se podílet na činnosti SPRSV.
5.2 Členství zaniká:
5.2.1 na základě písemné žádosti člena/členky;
5.2.2 vyloučením pro neplacení členských příspěvků po dobu dvou let;
5.2.3 vyloučením pro hrubé porušení Stanov SPRSV;
5.2.4 úmrtím člena/členky;
5.2.5 zánikem SPRSV;
5.2.6 rozhodnutím o přeměně SPRSV na jinou právní formu.
Vyloučení podle bodů 3.2.2 a 3.2.3 podléhá schválení členské schůze. Návrh na vyloučení podle bodu 3.2.3 může podat každý/á člen/každá členka SPRSV nebo předsednictvo. Návrh musí obsahovat důvody vyloučení. Člen/ka, jehož se vyloučení týká, musí být písemně informován/a nejméně 10 dní před konáním členské schůze, která o návrhu rozhoduje. Vylučovaný/á člen/ka má právo být slyšen/a, navrhovat důkazy a vyžadovat vysvětlení od osoby, která návrh podala.
5.3 Členství právnické osoby zaniká rovněž jejím zrušením.
 
5.4 SPRSV vede neveřejný seznam členů a členek. V seznamu členů a členek se u každého člena/členky uvádějí následující údaje:
Fyzické osoby   Právnické osoby
Titul     Název
Jméno a příjmení   Sídlo
Bydliště      IČ
Datum narození  Tel. č./ email
Tel. č./ email   Osoba jednající jménem člena ve Spolku
Za vedení seznamu členů je zodpovědný výkonný/á ředitel/ka SPRSV. Provádí zápis a výmazy v tomto seznamu při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. Seznam je aktualizován nejméně jednou ročně, vždy k termínu konání členské schůze.
5.5 Členové a členky SPRSV neručí za dluhy SPRSV.
5.6 Výkonný/á ředitel/ka je povinen/a vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů a členek o jeho osobě každému členovi/člence, který/á o výpis požádá.


Článek 6
Práva a povinnosti členů a členek SPRSV

6.1 Aktivní člen/ka a čestný/á člen/ka SPRSV má právo jednoho hlasu.
6.2 Aktivní člen/ka, podporující člen/ka a čestný/á člen/ka  má právo zúčastňovat se všech aktivit SPRSV, podílet se na činnosti pracovních skupin a publikovat výsledky své práce a výzkumu.
6.3 Aktivní člen/ka, podporující člen/ka a čestný/á člen/ka je povinen řídit se Stanovami SPRSV a přispívat k uskutečnění cílů a programu SPRSV.
6.4 Aktivní člen/ka a podporující člen/ka jsou povinni platit roční členské příspěvky, jejichž výši stanoví členská schůze.
6.5 Členové, členky, zaměstnanci, zaměstnankyně, dobrovolníci a dobrovolnice nemohou získávat osobní materiální příjmy a výhody spojené se svým postavením v SPRSV, a to ani v průběhu činnosti SPRSV, ani po jejím zrušení. Žádný člen, členka, zaměstnanec, zaměstnankyně, dobrovolník a dobrovolnice nesmí svého postavení v SPRSV využít k podpoře výroby, distribuce, propagace nebo prodeji jakéhokoliv materiálu, produktu nebo služeb, na nichž má přímý nebo nepřímý finanční zájem.
6.6 Členům a členkám je zakázáno využívat osobní údaje získané v souvislosti se svou činností v SPRSV.
6.7 Žádnému členovi a člence nesmí být z prostředků SPRSV poskytnuta půjčka.


Článek 7
Orgány SPRSV

Organizační strukturu SPRSV tvoří:
členská schůze,
statutární orgán,
předsednictvo,
kontrolní komise

7.1 Členská schůze.
7.1.1 Nejvyšším orgánem SPRSV je členská schůze (dále jen ČS).
7.1.2 Členskou schůzi svolává předsednictvo nebo statutární orgán minimálně jednou ročně.
7.1.3 Předsednictvo nebo statutární orgán jsou povinni svolat ČS na požádání nejméně jedné třetiny členů a členek SPRSV nebo dvou členů/členek předsednictva nebo dvou členů/členek kontrolní komise.
 
7.1.4 ČS SPRSV vydává a schvaluje vnitřní směrnice, schvaluje výroční zprávu, rozpočet a roční vyúčtování, revizní zprávu, strategické, operační a ostatní plány včetně ročního plánu práce a rozhoduje o všech základních bodech aktivity SPRSV včetně jmenování externích auditorů, pokud jsou tito nezbytní. Zprávu externího auditora přijímá a hodnotí.
7.1.5 ČS rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných či jinak zúčastněných členů a členek. Kvórum potřebné k rozhodnutí ČS je 50% členů a členek s hlasovacím právem. Hlasování se provádí aklamací nebo pomocí prostředků sdělovací techniky, zejména internetu.
7.1.6 Oznámení členům a členkám SPRSV o svolání ČS musí být učiněno nejméně 14 dní před konáním schůze pozvánkou zaslanou e-mailem.
7.1.7 Pokud se na ČS nesejde potřebné množství členů a členek, odloží se začátek schůze o 60 minut a pak schůze rozhoduje prostou většinou přítomných členů a členek SPRSV.
7.1.8 Členové a členky v pracovním poměru k SPRSV na ČS nehlasují.
7.1.9 Každý/á člen/ka může pověřit jiného člena/jinou členku k hlasování v zastoupení. Každý/á člen/ka smí obdržet jen jednu plnou moc pro hlasování v zastoupení. Každé zastoupení musí být potvrzeno písemně s datem a podpisem člena/ky a je platné pouze pro zmíněnou schůzi nebo pro případ jejího odročení. Člen/ka poskytující zastoupení může toto kdykoliv před jeho užitím odvolat. Jednotlivá pověření musí vyhovovat všem dalším požadavkům uvedeným ve směrnicích.
7.2 Statutární orgán.
7.2.1 Statutární orgán SPRSV tvoří její předseda/předsedkyně a výkonný/á ředitel/ka.
7.2.2 Předseda/předsedkyně a výkonný/á ředitel/ka jednají jménem SPRSV samostatně a podepisují každý samostatně.
7.3 Předsednictvo.
7.3.1 Předsednictvo SPRSV je stálým pracovním orgánem zodpovědným za plnění cílů v obdobích mezi zasedáními členské schůze.
7.3.2 Předsednictvo je pětičlenné a ze svého středu volí  předsedu/předsedkyni, místopředsedu/místopředsedkyni a tajemníka/tajemnici.
7.3.3 Svolání předsednictva musí být oznámeno jeho členům a členkám nejméně 14 dní před konáním schůze pozvánkou doručenou e-mailem.
7.3.4 Členové a členky předsednictva jsou voleni na čtyřleté funkční období. Členové a členky předsednictva mohou ve své funkci pokračovat maximálně po dvě po sobě jdoucí funkční období. Maximum kumulativních termínů je 12 let (tj. 4 + 4 roky a po minimálně jednoroční přestávce další 4 roky). Do předsednictva mohou být voleni pouze aktivní členové/členky starší 18 let, kteří nejsou v pracovním poměru k SPRSV a plní povinnosti aktivního člena/členky SPRSV.
7.3.5 Předsednictvo volí všichni členové a členky SPRSV v korespondenčních, tajných a přímých volbách. Volba se řídí zvláštními směrnicemi schválenými členskou schůzí.
7.3.6 Při volbách do předsednictva musí být respektována rovnost pohlaví.
7.3.7 Schůzi předsednictva svolává předseda/předsedkyně nejméně třikrát ročně. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a členek. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy/předsedkyně.
7.3.8 Předsednictvo jmenuje výkonného ředitele/výkonnou ředitelku. Výkonný/á ředitel/ka je přítomen/a na schůzích předsednictva s hlasem poradním.
7.4 Kontrolní komise.
7.4.1 Kontrolní komise (dále jen KK) se skládá ze tří členů a členek a volí ze svého středu předsedu/předsedkyni KK. KK prověřuje hospodaření a každoročně předkládá členské schůzi revizní zprávu. KK je oddělená od předsednictva.
7.4.2 KK dohlíží, jsou-li záležitosti SPRSV řádně vedeny a vykonává-li SPRSV činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li KK nedostatky, upozorní na ně statutární orgán a předsednictvo.
7.4.3 Svolání KK musí být oznámeno jejím členům a členkám nejméně 14 dní před konáním schůze.
7.4.4 Členové a členky KK jsou voleni na čtyřleté funkční období. Ve své funkci mohou pokračovat maximálně po dvě po sobě jdoucí funkční období (4 + 4 roky). Maximum kumulativních termínů je 12 let (tj. 4 + 4 roky a po minimálně jednoroční přestávce další 4 roky). Do KK mohou být voleni pouze členové a členky starší 18 let, kteří nejsou v pracovním poměru k SPRSV a plní povinnosti člena/ky.
7.4.5 Kontrolní komisi volí všichni členové a členky SPRSV v korespondenčních, přímých a tajných volbách. Volba se řídí zvláštními směrnicemi schválenými členskou schůzí.
7.4.6 Při volbách do KK musí být respektována rovnost pohlaví.
7.4.6 Schůzi KK svolává její předseda/předsedkyně nejméně jedenkrát ročně. KK je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a členek. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy/předsedkyně.

Článek 8
Financování SPRSV

8.1 SPRSV má samostatné účetnictví.
8.2 Hlavními zdroji příjmů jsou zejména:
8.2.1 členské příspěvky schválené členskou schůzí;
8.2.2 dary od jednotlivců a společností;
8.2.3 granty a finanční příspěvky z veřejných rozpočtů a dalších zdrojů;
8.2.4 příjmy z činnosti při naplňování cílů SPRSV;
8.2.5 výdělky z případné vedlejší činnosti, které musí být využity výlučně na realizaci cílů SPRSV.
8.3 Účty jsou každoročně kontrolovány kontrolní komisí, nejpozději k termínu konání ČS.


Článek 9
Změny Stanov SPRSV

9.1 Jakákoliv změna Stanov SPRSV je možná pouze na žádost předsednictva SPRSV nebo dvou třetin členů a členek SPRSV.
9.2 Členové a členky mohou předsednictvu vyjádřit písemně svůj názor na každou navrhovanou změnu.
9.3 Změny Stanov SPRSV schvaluje ČS.
9.4 Kvórum potřebné ke schválení změny Stanov SPRSV je minimálně 30% členů a členek. Schválení vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny hlasů.

Článek 10
Zánik SPRSV

10.1 SPRSV může zaniknout rozhodnutím členské schůze nebo úředním rozhodnutím.
10.2 Kvórum potřebné k přijetí usnesení o zániku SPRSV činí minimálně dvě třetiny všech členů a členek. Následně se rozhoduje prostou většinou hlasů.
10.3 Veškerý zbytkový majetek bude předán jedné nebo více charitativním a/nebo vzdělávacím organizacím, jejichž aktivity a cíle jsou v podstatě podobné cílům SPRSV a jejichž vlastní předpisy zakazují rozdělování tohoto majetku mezi členy, majitele nebo zaměstnance.

Článek 11
Členství v mezinárodních organizacích

11.1 SPRSV je plnoprávným akreditovaným členem Mezinárodní federace pro plánované rodičovství (International Planned Parenthood Federation – IPPF). IPPF je v UK registrována jako dobročinná (veřejně prospěšná) organizace pod číslem 229476.
11.2 SPRSV může vstupovat do mezinárodních organizací stejného nebo obdobného zaměření a cílů.

 
Článek 12
Závěrečné ustanovení

 12.1 SPRSV se ve své činnosti řídí platnými právními předpisy ČR ve všech oblastech, které nejsou zvláště upraveny Stanovami SPRSV a vnitřními směrnicemi  SPRSV schvalovanými členskou schůzí.
 12.2 Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí SPRSV v Pardubicích dne 19. září 2014 a od 1. března 2015 v plném rozsahu nahrazují stanovy předcházející.

 


 © 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS