Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Programy a projekty

Výchova k partnerským vztahům a rodinnému životu

 

 Děkujeme za podporu projektu v roce 2009 Ministerstvu práce a sociálních věcí, bez jehož laskavé pomoci by projekt nemohl být realizován.

 


Ministerstvo práce
a sociálních věcí

V roce 2008 byl projekt podpořen RWE, děkujeme. Dotaci MPSV jsme bohužel pro tento rok neobdrželi.


RWE 
 
 

Děkujeme za podporu projektu v roce 2007 Ministerstvu práce a sociálních věcí a Nadaci ČEZ, bez jejichž laskavé pomoci by projekt nemohl být realizován.

  


Ministerstvo práce
a sociálních věcí

 

 

Nejen mladí lidé vstupují do parnerství a rodičovství nepřipraveni. Často nejsou vybaveni základními znalostmi a dovednostmi, především komunikačními, a uplatňují pouze model, který si přinesli ze své původní rodiny.
Cílem projektu je usnadnit zejména mladým lidem, ale nejen jim, navazování a udržení kvalitních a trvalých partnerských vztahů a připravit je na odpovědné rodičovství. Projekt pomůže v sebepoznání účastníků, protože znalost vlastních temperamentovaných a dalších vlastností je jedním z předpokladů úspěchu v partnerských vztazích. Projekt pomáhá mladým lidem poznat i další vlivy, které partnerství mohou kladně i záporně ovlivnit, jako například: původní rodina, počet a pořadí sourozenců, styl řízení původní rodiny a další oblasti skupinové struktury a dynamiky. Projekt dále trénuje komunikační dovednosti, které v dnešních rodinách často chybí a to bývá jednou z příčin rozpadu manželství. V neposlední řadě slouží projekt k primární prevenci dalších negativních jevů - umělé ukončení těhotenství,CAN, citová deprivace dětí atd. Je třeba též zmínit množství informací, které projekt přinese odborné i laické veřejnosti.
Jednou z forem výchovného působení je Peer program, který má podobu navazujících třídenních seminářů pro studenty středních, vyšších a vysokých škol včetně škol pro tělesně postiženou mládež. Součástí programu je výchova k harmonickým partnerským vztahům. V programu jsou využívány především aktivizující metody včetně metod inscenačních a besedy s odborníky včetně odborníků na partnerské a manželské vztahy. Využívána je také moderní technika a všechny metody jsou voleny tak, aby nově získané poznatky nezůstaly pouze v hladině znalostí, ale aby byly získány dovednosti a především ovlivněny postoje. V programu seminářů jsou zařazena témata seznamování s partnerem, vývoj vztahu, partnerská komunikace, sebepoznávání a vliv osobnostních vlastností na partnerský život. Není asi třeba dodávat, že peer aktivisté rozšiřují získané znalosti a dovednosti dále mezi své vrstevníky.  Pro získávání a výměnu informací mezi odborníky (pedagogy, manželskými poradci, lékaři, právníky) a získávání teoretických prací jsou organizovány také kongresy a  konference. Jedním ze stěžejních programových bodů je bude na základě volby účastníků minulých konferencí téma Partnerské vztahy, manželství a rodičovství.  Vzdělávací projekt http://www.planovanirodiny.cz/ přináší odborníkům i laikům množství článků, referátů a dalších materiálů k problematice partnerských vztahů a odpovědnému rodičovství. Také součástí internetové poradny je poradenství, zaměřené na zkvalitnění vztahů ve stávajících rodinách, i budování stabilních vztahů nových. Mezi odborníky poskytujícími rady je psycholog, psychiatr i manželský poradce.


© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS