Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Programy a projekty

Sexuální výchovou k prevenci HIV/AIDS v ohrožených skupinách

 

Projekt byl pro rok 2007 podpořen Ministerstvem zdravotnictví částkou 13 000,- Kč, pro rok 2008 33 000,- Kč, v roce 2009 částkou 20 000,- Kč. V letech 2009 a 2010 projekt podpořila též firma Johnson & Johnson. Přiznaná dotace Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 byla bohužel kvůli změně rozpočtových opatření opět odňata. 

Základní cíle, obsah a metody projektu, v každém roce je projekt přizpůsoben aktualní situaci. 

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu si jako  svůj hlavní cíl klade  ovlivňovat informovanost, postoje a dovednosti široké odborné i laické veřejnosti v oblasti plánování rodiny a sexuálního i reprodukčního zdraví a HIV/AIDS patří mezi jednu z pěti priorit. Pro účely tohoto projektu některé součásti naší prevence HIV/AIDS vyčleníme. Základní ideou projektu je vytváření zodpovědných postojů nejen mladé generace v oblasti antikoncepce (zejména kondomu) a STD, což je Světovou zdravotnickou organizací považováno za nejúčinnější primární prevenci nežádoucích těhotenství a sexuálně přenosných nemocí.
Velmi významnou součástí projektu prevence HIV/AIDS je Peer program naší Společnosti jehož podstatnou součástí je prevence HIV/AIDS.  Další součástí činnosti SPRSV v oblasti HIV/AIDS jsou některé ročníky osvětové a informační kampaně Labestra spojené s  veřejnou sbírkou, pořádaná již tradičně 14. února.
Třetím způsobem realizace je vzdělávací projekt www.planovanirodiny.cz . Na webových stránkách najdou zájemci z řad široké laické i odborné veřejnosti základní informace z oblasti plánování rodiny, sexuálního a reprodukčního zdraví včetně HIV/AIDS. Stranou nezůstává ani prevence u zvlášť zranitelných skupin, především u mládeže s tělesným postižením a u osob s mentálním postižením.


1.  popis současného stavu problematiky, kterou projekt řeší
Členové a peer aktivisté naší Společnosti se denně setkávají při přednáškách i každodenní profesní praxi lékařů i učitelů s přetrvávajícími neznalostmi o HIV/AIDS. Peer aktivisté, kteří pracují přímo "v terénu" mezi svými vrstevníky, narážejí někdy na alarmující nedostatky ve znalostech, jak lze doložit testy.Ještě častěji  se setkáváme při výchově a vzdělávání se setrváváním pouze na informační hladině. Značná část dětí a mládeže (samozřejmě i dospělých) , a to jak intaktní tak handicapované, zůstává na úrovni znalosti faktů. Úroveň postojů a dovedností zůstává nezasažena, což spolu s postojem „mne se to netýká, mně se to nemůže stát“ nebo s výchovou podporující pouze sexuální abstinenci vytváří nebezpečné klima pro rozšíření HIV/AIDS u nás.

2.  zdůvodnění potřebnosti projektu
Z výše uvedených důvodů pokládáme za nutné vzdělávat jak děti a mládež, tak pedagogy v problematice HIV/AIDS, ale i ve využívání aktivizujících metod, které ve svém výsledku vedou k vytváření odpovídajících postojů a dovedností, ne k pouhému předávání znalostí. Do obsahu vzdělávání a výchovy pochopitelně zahrnujeme celou strategii ABC, nikoli jen jednu z těchto částí.

3.  konkrétní cíle projektu 
Cílem projektu je ovlivnit žádoucím směrem informovanost, postoje a dovednosti v oblasti HIV/AIDS zejména dětí nad 10 let a mládeže do 25 let, handicapované mládeže a osob s mentálním postižením a to přímo nebo prostřednictvím pedagogů, sociálních pracovníků  či peer aktivistů.

4.  vymezení cílové populace

I.Prostřednictvím peer programu HIV/AIDS je ročně osloveno přímo 50 - 120 středoškoláků, kteří ovlivňují svými poznatky nejméně 12 000 vrstevníků. Účastníky peer programu jsou i studenti ze škol pro tělesně postiženou mládež, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.
II. Akce Labestra – bezprostředně se formou samostudia za pomoci pedagogů s materiály o HIV/AIDS seznámí 1 – 2 000 studentů většinou středních škol, na ulicích je osloveno kolem 100 000 lidí, kteří obdrží základní informace včetně důležitých kontaktů.
III. Cílovou skupinu vzdělávacího projektu www.planovanirodiny.cz , jehož součástí je i problematika HIV/AIDS nelze kvalitativně vymezit, počet čtenářů je dle statistiky 600-700 denně, t.j. cca 250 000 ročně.
IV. Cílovou skupinou prevence u osob s mentálním postižením jsou pracovníci ústavů pro mentálně postižené.

 


© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS