Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Programy a projekty

Netopeer – vrstevnické vzdělávání v oblasti prevence rizikového sexuálního chování 2011

 

 

V roce 2011 byl projekt podpořen MŠMT částkou 138 000 Kč
a Nadací ČEZ částkou 100 000 Kč.

Děkujeme!!

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je zlepšení informovanosti dětí a mladých lidí o problematice sexuálního a reprodukčního zdraví a sexuálních a reprodukčních práv, prevence rizikového sexuálního chování a vytváření celorepublikové sítě vrstevnických vzdělavatelů (NET Of PEER), kteří opakovaně působí ve školách ve svém okolí. Vyšší informovanost žáků a studentů povede k získání odpovídajících postojů a dovedností, které změní chování jednotlivců směrem k celkovému zdraví včetně zdraví reprodukčního a sexuálního. Za takové chování pokládáme například prevenci STD s důrazem na HIV/AIDS, plánování rodičovství a přípravu na rodičovskou roli.
Po implementaci projektu se zvýší počet žáků a studentů, kteří na základě získaných informací změní své chování žádoucím směrem, tedy  k ochraně před HIV/AIDS a dalšími STD, k ochraně před nechtěným těhotenstvím i dalšími negativními jevy

Hlavní aktivity/výstupy:
Hlavní metodou projektu je peer (vrstevnické) vzdělávání především středoškolské mládeže včetně mládeže hendikepované. Účast v programu je dobrovolná, u mladších 18 let se svolením zákonných zástupců.
Semináře pro vrstevnické vzdělavatele (peer aktivisty) mají více úrovní – první, základní (Tři dny s netopeery) je pro začátečníky a je především o problematice HIV/AIDS a partnerských vztahů (na přípravě a vedení se podílejí pokročilí). Partnerské vztahy: seznamování s partnerem, vývoj vztahu, partnerská komunikace, sebepoznávání, vliv vnitřních a vnějších faktorů na partnerský život, rodina jako sociální skupina, skupinová dynamika, styly vedení rodiny

Navazující semináře pro pokročilé (Majáky) jsou určeny pro všechny pokročilé a jsou vnitřně diferencovány na různá témata - především na téma antikoncepce, partnerské vztahy,  základy pedagogiky a psychologie pro budoucí rodiče, osobní bezpečí a další. Výběr témat vždy směřuje k prevenci rizikového chování a dalších nežádoucích jevů. I do přípravy Majáků jsou výraznou měrou zapojeni pokročilí peer aktivisté.
Noví zájemci o program budou oslovováni prostřednictvím středních a vyšších odborných škol, další práce je již přímo s mládeží, účastníci mohou přípravu i průběh seminářů ovlivňovat.  Tito zájemci se na výjezdních seminářích proškolí v problematice HIV/AIDS a partnerských vztahů a naučí se základní didaktické metody vhodné pro působení mezi vrstevníky. Počítáme s 60 – 120 novými peer aktivisty (limitující jsou finanční prostředky a počet zájemců). Peer aktivisté následně vedou lekce pro své vrstevníky včetně žáků základních škol. Ve školách zpravidla dostávají k dispozici jednu až dvě vyučovací hodiny pro jedno téma, používají především aktivizující metody včetně inscenačních a metod nácviku dovedností, někdy prvky zážitkové pedagogiky. Proškolí dalších 3 – 7 tisíc dětí a mladých lidí v problematice HIV/AIDS a partnerských vztahů. Do tříd se následně, podle zájmu školy, vracejí s dalšími tématy – především antikoncepce, prevence dalších sexuálně přenosných nemocí, osobního bezpečí ve vztahu k internetu, sexuálním deviacím atd. Stejnému počtu dětí zároveň v praxi poskytují vrstevnické poradenství v problematice sexuálního a reprodukčního zdraví, případně je směřují na poradenství odborné. Podle našich průzkumů se mladí lidé velmi často na peer aktivisty s dotazy obracejí. Nejméně stejně důležité, jako vedení lekcí, je přirozené působení mezi vrstevníky v roli člověka, na kterého se lze obrátit. Přirozené působení poučených vrstevníků na základě vzájemné důvěry pokládáme za velmi důležité především teď, kdy někteří žáci neprojdou preventivním působením ve škole, protože si to jejich rodiče nebudou přát, a je možné, že vrstevníci pro ně budou jediným zdrojem informací.
 
Důležité v roce 2011 je rozšíření sítě peer aktivistů tak, aby pokrývala celé území republiky, tj. její rozšíření především na Moravu, kde je zatím peer aktivistů poměrně málo. Klíčovým bodem je motivace peer aktivistů pro dlouhodobou spolupráci, tj. vzdělávání ve vyšších úrovních projektu – především v oblasti antikoncepce jako prevence nechtěných těhotenství a v oblasti partnerských vztahů a zapojení do dalších aktivit v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví.

Důležitou aktivitou je průběžná podpora vrstevnických vzdělavatelů – zasílání materiálů, odborná podpora prostřednictvím e-mailu, řízení diskusního fóra peer vzdělavatelů, pořádání supervizích setkání a supervize lekcí vrstevnických vzdělavatelů,  jejich průběžná motivace pro další vzdělávání a vedení lekcí.
Peer aktivisté jsou zapojeni jak do řízení celého projektu tak do přípravy jednotlivých seminářů. Přípravná setkání se konají zpravidla v kanceláři SPRSV.
Jednou z doplňujících aktivit projektu  je zařazení tématu HIV/AIDS i dalších do programu kongresů k sexuální výchově. V souvislosti s tím vznikají odborné práce, které jsou publikovány vedle dalších informací o sexuálním a reprodukčním zdraví  na www.planovanirodiny.cz. Zde jsou tyto práce zdarma k dispozici nejen pro peer aktivisty, ale i pro širokou veřejnost včetně pedagogů. Někteří peer aktivisté se kongresů k sexuální výchově i osobně zúčastňují a získané informace užívají nejen při lekcích, ale i při přípravě dalších seminářů.
Další doplňující aktivitou jsou již zmíněné stránky www.planovanirodiny.cz, které  slouží k informování peer aktivistů i široké veřejnosti o problematice reprodukčního a sexuálního zdraví, sexuální výchovy a příbuzných témat.  Nedílnou součástí stránek je internetové poradenství, které může přirozeně navázat na laické poradenství peer aktivistů. K těm jsou zcela zákonitě směřovány dotazy vrstevníků nejen při lekcích, ale i v průběhu dalšího života a je nutné, aby na dotazy, se kterými si nebudou vědět rady, existovala návazná možnost poradenství odborného.  Na dotazy odpovídá tým poradců SPRSV, odpovědi na nejfrekventovanější a zajímavé dotazy jsou ručně tříděny, zveřejňovány v tématických celcích a doplňovány souhrnnými odbornými texty.

 

 

 


Související články:
Tři dny s netopeery 2016 - pozvánka a přihláška (14.03.2016)
Tři dny s netopeery 2015 - pozvánka a přihláška (25.02.2015)
Netopeeři v hlavním zpravodajství ČT 1 (27.06.2014)
Tři dny s netopeery 2014 - pozvánka a přihláška (30.03.2014)
Akce Trojský kůň - pozvánka a přihláška (12.02.2014)
Zpráva z evropského setkání mladých (06.02.2014)
Podzimní maják 2013 - zpráva o průběhu (03.11.2013)
Tři dny s netopeery 2013 - zpráva (02.09.2013)
Jarní Maják 2013 (03.05.2013)
YSAFE ANNUAL MEETING 2013 aneb od Terky z Bruselu (16.02.2013)
Akce pro středoškoláky, ale nejen pro ně. (08.01.2013)
Podzimní Maják 2012 (05.11.2012)
Tři dny s netopeery 2012 - zpráva (10.06.2012)
Jarní Maják 2012 (01.05.2012)
Tři dny s netopeery 2012 - pozvánka a přihláška (02.04.2012)
Peer program SPRSV (Netopeeři) - dlouhodobá koncepce (15.01.2012)
Zpráva z podzimního Majáku 2011 (10.11.2011)
Tři dny s netopeery 2011 - zpráva (05.10.2011)
Zpráva z jarního Majáku 2011 v Praze (01.04.2011)
Prima Gynda (16.11.2010)
Říjnový Maják 2010 v Bezdědicích (01.11.2010)
Tři dny s netopeery 2010 - zpráva (04.06.2010)
Jarní Maják 2010 v Bělohradě (01.04.2010)
Podzimní Maják 2009 Bezdědice (01.11.2009)
Tři dny s netopeery 2009 - zpráva (13.06.2009)
Jarní Maják 2009 v Praze (01.04.2009)
Tři dny s netopeery 2008 - zpráva (22.06.2008)
Maják 2008 - zpráva (31.03.2008)
Tři dny s červenou stužkou 13. - 15.6. 2007 (17.06.2007)
Tři dny s červenou stužkou 11. - 13.6. 2007 (16.06.2007)
Maják 2007 - zpráva (13.04.2007)
Dva dny s červenou stužkou - řijen 2006 (23.02.2007)
Tři dny s červenou stužkou 9. - 11.6. 2006 (12.07.2006)
Tři dny s červenou stužkou 7.6. - 9.6. 2006 (14.06.2006)
Tři dny s červenou stužkou 5.6. - 7.6. 2006 (14.06.2006)
Tři dny s červenou stužkou - červen 2006 (24.04.2006)
Maják 2006 (04.04.2006)
Tři dny s červenou stužkou - květen 2005 (15.06.2005)
Tři dny s červenou stužkou pro SZŠ Nymburk - červen 2004 (01.07.2004)
Tři dny s červenou stužkou - květen 2004 (03.06.2004)

© 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS