Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Akce

Vzdělávání (výcvik) mladých dobrovolníků (peer aktivistů) 

 

Loga projektu
Projekt Profesionalizace pražského centra Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků financuje
Operační program Praha – Adaptabilita
Evropský sociální fond
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

 

Projekt Profesionalizace SPRSV

Hlavním obsahem aktivity 1 jsou tři třídenní vzdělávací semináře – výcviky, po jejichž absolvování se dobrovolníci budou moci plně zapojit do odborné činnosti jako vrstevničtí vzdělavatelé. Naši mladí dobrovolníci, s nimiž SPRSV spolupracuje minimálně tři a více měsíců, procházejí komplexním výcvikem, který zahrnuje odborná témata, didaktiku i etiku a následně vedou ve školách i neformálních skupinách lekce pro své vrstevníky, případně volí jinou metodu předávání získaných zkušeností. Výcvik vrstevnických vzdělavatelů (peer aktivistů) má tři díly a je doplněn průběžným vedením a konzultacemi s odborníky.

Jako atraktivní pro mladé lidi byl zvolen název Akce Trojský kůň I, II a III. Pro dva výcviky byla zvolena osvědčená forma výjezdních seminářů do klidné lokality bez působení rušivých vlivů kvůli možnosti vyšší intenzity práce, které se při „docházkových“ formách nedaří docílit. Místem třetího výcviku v říjnu 2014 bude Praha

Počet podpořených osob v rámci aktivity 1 je 32 (z toho 4 shodní s aktivitou 2, kde bylo podpořeno 13 lidí místo původně plánovaných 9)

Na začátku období (v březnu 2014) proběhla nabídka vzdělávání (třech plánovaných třídenních seminářů) mladým dobrovolníkům naší organizace, vykonávajícím svou dobrovolnickou činnost převážně v Praze.
Pro semináře byly domluveny podrobnosti ubytování, stravování i dopravy, výběr dodavatelů byl proveden na základě vyhodnocení nabídek nalezených na internetu. V celém období před prvním seminářem probíhala intenzivní komunikace s cílovou skupinou aktivity 1 a posléze s vybranými účastníky vzdělávání o jejich očekáváních. Práce s mladými dobrovolníky je velmi náročná, je nutné postupovat velmi citlivě, volit citlivě obsah, metody i přednášející, je nutné respektovat rozdílnost vstupních znalostí jednotlivých účastníků, jejich vzdělání a další charakteristiky. Pro aktivitu 1 bylo nakonec vybráno 32 účastníků, což je o dva více, než jsme původně plánovali.

1. Základní výcvik (Trojský kůň 1)
Místo: Turistická základna Bezdědice
Akce se zúčastnilo 24 účastníků,

Program
Vzdělávání (výcvik) mladých dobrovolníků (peer aktivistů)
Vzdělávací kurz Akce Trojský kůň I  14. – 16. 5. 2014

Středa 14. 5. 2014
13.00   Informace o projektu, podmínky úspěšného absolvování
14.30  Ubytování, organizační pokyny
příjezd, bezpečnost a další organizační pokyny
15.00   Jídelna – představování představování lektorů, strom očekávání + představení účastníků, vstupní test, rozdělení do čtyř družin

 

 

Trojský kůňTrojský kůň


16.00   Víte všechno o HIV? – základní beseda o HIV/AIDS s využitím soutěžního videoprogramu vlastní výroby
18.00   Večeře
19.00   Příprava na Paridův soud (tématika partnerských vztahů, jaké vlastnosti jsou pro vztah nejdůležitější), práce ve skupinách

 

Trojský kůňTrojský kůň


úkol 1. seznámit se v družině
úkol 2. připravit představení pro Parida
20.00   Předvedení skupinové práce – představení pro Parida


 

 

Trojský kůň Trojský kůň


20.15   Partnerské vztahy I.
Partnerské vztahy a vztahy v rodině 1. díl
(jací jsme, co nás ovlivňuje při výběru partnera, co může narušit stabilitu partnerského vztahu a rodiny, vliv sourozeneckého pořadí)

 

 

 

Trojský kůň21.00  projekt Trojský kůň  - informace o aktivitě 1 projektu
21.15   Večerníček – Mezi nimi (film o HIV/AIDS)
22.00   Ukončení programu

 

Čtvrtek 15. 5. 2014
8.00   Snídaně
8.30   Partnerské vztahy II. – Partnerské vztahy 2. díl vč. komunikace, filmová ukázka – problémová výuka – choval by ses stejně?, inscenační metoda - zadání scének na odpoledne;

 

 

Trojský kůň

 


12.00    Oběd
13.30   Scénky – závěry

 

Trojský kůňTrojský kůň

Trojský kůňTrojský kůň15.00  Úvod do orientačního běhu

 

 

Trojský kůň

 


15.30   Orientační běh s otázkami o HIV/AIDS a rodině
17.30   SPRSV a naše projekty
18.00   Příprava ukázkové besedy – peer lektoři
Příprava ukázkové besedy
1.  Shrnutí HIV/AIDS, cíl, obsah, metody
2. práce v družinách vč. vytvoření některé pomůcky

Beseda musí obsahovat následující věci:
1. vstupní část (kdo jsme, informace o projektu)
2. způsoby přenosu HIV/AIDS
3. způsoby ochrany vč. používání kondomu – nácvik
4. testování
5. závěrečná část – shrnutí vč. www stránek
18.45   Večeře
20.00   Zkušební besedy (všichni účastníci zkouší pod supervizí besedu o HIV/AIDS)
Zkušební besedy 4 x 30 minut
22.00   Dobrovolný Večerníček  - film Oděssa
reflexe zážitku

PÁTEK
7.30   Balení, úklid chatek
8.00   Snídaně
8.30   Shrnutí problematiky, závěrečné opakování tématu HIV/AIDS
10.30   Výstupní test, evaluační dotazník, organizační věci k besedám

 

 

 

Trojský kůň

 


12.30  Odjezd
14.00  Prohlídka Domu světla  - zařízení pro HIV pozitivní a nemocné AIDS

 

 

 

 


Výsledky z evaluačních dotazníků (škála 1-5)
TK 1 14.-16.5.2014 Průměr
Celkové hodnocení 1,13
Dosažení očekávání 1,21
Odborný obsah 1,04
Organizace 1,04
Metody 1,13
Ubytování 1,38
Stravování 1,38
Doprava 1,13

 
 Trojský kůň

   
2. Rozšiřující výcvik (Trojský kůň 2)
Místo: Turistická základna Bezdědice

Program:

Vzdělávání (výcvik) mladých dobrovolníků (peer aktivistů)
Vzdělávací kurz Akce Trojský kůň II 6. – 8. 6. 2014
Pátek 6. 6. 2014
13.00   Informace o projektu, podmínky úspěšného absolvování

 

 

Trojský kůňTrojský kůň


14.30  Ubytování, organizační pokyny
15.00 – team buildingové aktivity, důvěra v týmu, taktika a strategie, logika, úvod do problematiky rovných příležitostí


 

Trojský kůňTrojský kůň

Trojský kůňTrojský kůň

 

Trojský kůň

 
18.00   Večeře
19.00   Práce ve skupinách
1. začátečníci
problematika HIV/AIDS – viz TK 1
2. pokročilí – samostatná práce na tématu rovné příležitosti – příprava prezentace na další den
21.15 – večerníček – HIV a umění, HIV a rovné příležitosti


Sobota 7. 6. 2014
8:30 Snídaně
9:00 Prezentace "Rovné příležitosti" – závěry práce ve skupinách


Trojský kůňTrojský kůňTrojský kůň

Trojský kůňTrojský kůň9:30 Jednoduché otázky nemají jednoduché odpovědi – zážitková hra „Kdo je podle Tebe rodičem dítěte?

 

Trojský kůňTrojský kůň10:15 STD (pohlavní choroby)

 

 

Trojský kůň

 


11:30 Sexuální úchylky, homosexualita, transsexualita
13:00 Oběd
15:00 Partnerské vztahy II – práce ve skupinách, příprava prezentace na téma komunikace v partnerských vztazích

 

 

Trojský kůň17:00 Komunikace v partnerských vztazích
18:00 Strategické hry – lávové pole, jaderný reaktorTrojský kůňTrojský kůň


19:00 Příprava ohně + večeře u ohně
20:30 Rovné příležitosti

 


Neděle 8. 6. 2014
8.30   Snídaně
9.00   Partnerské vztahy
11.30   Plánované rodičovství a rovné příležitosti 

Trojský kůň

 13.30  oběd
14.30  debata v průběhu cestu na téma rovné příležitosti, zpětná vazba

 

 


Výsledky z evaluačních dotazníků (škála 1-5)

TK 2 6.-8.6.2014 Průměr
Celkové hodnocení 1,21
Dosažení očekávání 1,33
Odborný obsah 1,17
Organizace 1,21
Metody 1,13
Ubytování 1,04
Stravování 1,33
Doprava 1,21

 3. rozšiřující výcvik (Trojský kůň 3)
Místo: Praha
Místa přednášek:
v pátek od 10 hodin: sídlo kanceláře Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu
U Topíren 2, Praha 7
v pátek večer: Ubytovna Hobby centrum 4, Pujmanové 9, 140 00 Praha 4
v sobotu a neděli
Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb,  K Sídlišti 840,  140 00  Praha 4
exkurze: ADC Sanatorium s.r.o.,Hvězdova 1601- gynekologická ordinace
Ubytování:
Budova – zděný objekt – celoroční provoz
Ubytovna ,Hobby centrum 4, Klub Amfora,Pujmanové 9, 140 00 Praha 4
Kapacita: 53 lůžek
Teplá voda: ano
Sprchy: ano
Ceník: Cena za lůžko s lůžkovinami je 190,- Kč á osoba/noc.
Akce se zúčastnilo 26 účastníků, ubytování využilo 23 účastníků
Stravování:
Byla zvolena vždy nejlevnější možnost v dané lokalitě s ohledem na rychlost, aby nedocházelo k časovým ztrátám.
Oběd a večeře pátek
Lidová jídelna přímo v objektu U Topíren 2, Praha 7, kterou provozuje  Sportbar Na Chmelnici, s.r.o.,
Sobota a neděle
Obědy a večeře
Restaurace Na Pekařce
Snídaně a svačiny
Michaela Kottová Šroubková, provozující Fofr snídaně
Časová organizace akce: třídenní seminář 3. – 5. 10. 2014
(1. den od 10.00, poslední den ukončení v 15.00)
Délka akce v hodinách: 22,5 hodin vzdělávání, z toho 16 povinných a 6,5 doplňkových
Výsledek semináře: Účastník vzdělávání proškolený v problematice antikoncepce a dalších témat sexuálního a reprodukčního zdraví, problematice partnerských vztahů včetně komunikace a motivovaný pro předávání získaných znalostí a dovedností mezi vrstevníky.

Program
Vzdělávání (výcvik) mladých dobrovolníků (peer aktivistů)
Vzdělávací kurz Akce Trojský kůň III 3. – 5. 10. 2014
3.10.2014
10:00-13:00 Beseda o antikoncepci
13:00-14:00 Oběd
14:00 -15:30 Psychologické a další hry
16:00-18:00 Rozšiřující informace o HIV + otázky a odpovědi 
18:00-19:00 Večeře
19:00-20:00 Přesun na ubytovnu
20:00 -20:30 Ubytování
21:00-23:00 Promítání filmu Stejná srdce
8,5 hodiny, z toho 6 povinných a 2,5 doplňkové
4.10.2014
8:30  Snídaně
9:30-11:30 Beseda o antikoncepci
11:30-13:00 Hormonální antikoncepce
13:00-14:00 Oběd
14:00-18:00 Nekonfliktní komunikace
18:00-20:00 Večeře
20:00 - 22:00 Příprava besedy o HIV/AIDS nebo antikoncepci
9,5 hodiny, z toho 8 povinných a 1,5 doplňkové
5.10.2014
8:30 Snídaně
9:15-11:00 Jak se vyrovnat s rozchodem
11:00-12:00 Přednáška o porodu
12:00-13:00 Návštěva gynekologické ordinace, beseda o gynekologické prohlídce
13:00-14:00 Oběd
14:00-15:00 Příprava besedy o HIV/AIDS nebo antikoncepci
4,5 hodiny, z toho 2 povinné a 2,5 doplňkové

Výsledky z evaluačních dotazníků (škála 1-5)
3.-5.10.2014 Průměr
Celkové hodnocení 1,35
Dosažení očekávání 1,5
Odborný obsah 1,31
Organizace 1,46
Metody 1,23
Ubytování 1,18
Stravování 1,12
Doprava 1,25

 

 

 

 © 2001 - 2013 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu | používáme phpRS